مشاهده / بستن موضوعات

بررسی ارتباط بین اطلاعات نامتقارن، سرمایه گذاری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
946 بازدید

چكيده
از طریق قیمت سهام مدیران می توانند استراتژی هایی نظیر تصمیمات سرمایه گذاری را شکل دهند. در بازار کارا قیمت ها به طور پیوسته منعکس کننده اطلاعات جدید میباشند.ولی به دلیل انتقال نیافتن اطلاعات به طور کامل، اطلاعات بازار نامتقارن است. بنابراین قیمتهاي مبادله نه برپایه کیفیت واقعی اوراق بهادار بلکه بر اساس هیجانهاي کاذب بازار شکل گرفته است از این رو عدم تقارن اطلاعات تاثیر منفی معناداری بر حساسیت سرمایه گذاری نسبت به قیمت دارد و همچنین استراتژی های سرمایه گذاری بر رفتار سرمایه گذاران تاثیر دارند و با افزایش عدم تقارن اطلاعات ،حساسیت قیمت ( پاسخ سرمایه گذاران به سرمایه گذاری )، نسبت به سرمایه گذاری شرکت افزایش می یابد. در این مطالعه به بررسي رابطه بین سرمایه گذاری و قیمت سهام در حضور عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درطی دوره زمانی 1390-1385 مي پردازيم.جامعه آماری تحقیق شامل 119شرکت می باشد. تحقیق حاضراز نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،تحقیقی توصیفی– همبستگی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب با استفاده از تجزیه وتحلیل پانل و رگرسیون حداقل مربعات معمولی نشان می دهد ، عدم تقارن اطلاعات، اثر کاهشی بر حسایست سرمایه گذاری نسبت به قیمت و همچنین حساسیت قیمت نسبت به سرمایه گذاری دارد.

 

 

 

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین نرخ بازده داراییها، عدم تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی، جریان وجوه نقد عملیاتی، تمرکز مالکیت، ارزش بازار سهام با مازاد سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1977 بازدید

چكيده:
هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به منفعت است زیرا سرمایه گذارانبه سود حاصل از سرمایه گذاری و افزایش ثروت در بلند مدت اعتقاد دارند.شرکت ها به این دلیل سود تقسیمی مازاد پرداخت می کنند تا اطلاعات بیشتری را به بازار سرمایه انتقال دهند،با افزایش جریان اطلاعات، شرکت ها با صرف هزینه سرمایه کمتر به تحصیل سرمایه بیشتری دستیابی پیدا می کنند.اين تحقيق که از نوع تحقيق توصيفي–همبستگي بوده،به بررسی ارتباط بين نرخ بازده دارایی ها، عدم تقارن اطلاعاتی،اهرم مالی،جریان وجه نقد عملیاتی،تمرکز مالکیت،ارزش بازار سهام،اندازه شرکت با مازاد سود تقسیمی شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.بدین منظور تعداد 72 شرکت در دوره زماني87–1383از بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معني دار بودن الگوها نيز با استفاده از آزمون آماري F ،آزمونT، ضريب تعيين، ضريب همبستگي و آزمون دوربين– واتسون و بررسي مفروضات رگرسيون مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که مازاد سود تقسیمی با نرخ بازده دارایی ها،اهرم مالی،جریان وجه نقد عملیاتی،ارزش بازار سهام با تاثیر متغیر کنترل اندازه،ارتباط معنی دار دارد.
واژگان كليدي: نرخ بازده دارایی ها،عدم تقارن اطلاعاتی،فرضیه پیام دهی،اهرم مالی،جریان وجه نقد عملیاتی،تمرکز مالکیت،ارزش بازار سهام،اندازه شرکت، مازاد سود تقسیمی،شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 46000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دسته بندی: حسابداری
1107 بازدید

چكيده:
در این پژوهش به بررسی انتخاب دارایی های سرمایه ای پرداخته ایم. این مبحث تا کنون در بسیاری از موارد و جنبه ها مطرح شده است و روش های متفاوتی در این زمینه مطرح شده است که این روش ها را نمی توان روشی کامل و بدون اشتباه دانست. روش های مختلفی برای ارزشگذاری وجود دارد.
در اینجا به بررسی روشی جدید در انتخاب دارایی های سرمایه ای (سهام) پرداخته شده است. سهام عموما در حسابداری بر مبنای زمان و دوره نگهداری سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت هستند. بورس اوراق بهادار تهران جایگاهی است که می توان در آن به بررسی انتخاب دارایی های سرمایه ای مبادرت نمود.
در پایان این تحقیق مشخص شد که روش انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک دارای عملکرد بهتری نسبت به دو روش مطرح شده دیگر (انتخاب دارایی ها به صورت برابر و انتخاب بر اساس گشت تصادفی) را دارا است. در این پژوهش نشان داده شد که می توان از روش مذکور یعنی روش انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از ژنتیک الگوریتم برای سرمایه گذاری در سهام و دارایی های سرمایه ای استفاده نمود.

کلید واژه ها:
دارایی سرمایه ای، الگوریتم ژنتیک ، گشت تصادفی، انتخاب برابر

 80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تحلیل رابطه بین ارزش افزوده نقدی (CVA) و سود نقدی تقسیمی هرسهم (DPS) در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1246 بازدید

چكيده:
یکی ازاهداف پرداخت سود سهام،ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران به سرمایه گذاری درسهام شرکتها می باشدازاین روهرگونه اطلاعاتی که بتواند مخاطره سرمایه گذاران را کاهش دهد،فرایند سرمایه گذاری را تقویت و تسریع خواهد نمود.لذا درتحقيق حاضرما به دنبال بررسي يك جنبه خاص از توان پرداخت سود سهام با استفاده ازمتغيرهاي ارزش افزوده نقدیخواهيم بود كه مي تواند يكي ازعوامل تاثيرگذاربرفعاليت بازارسرمایه و كارايي مطلوب ومورد نظر آن باشد.
در این تحقیق سعی برآن است که علاوه بر بررسی رابطه بین ارزش افزوده نقدی وسود نقدی تقسیمی هر سهم درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ونیزمنافع حاصل ازارائه آن بر تصمیمات سرمایه گذارن،محتوای افزاینده اطلاعاتی این مفهوم در مقابل دومتغییر سنتی حسابداری دیگر،یعنی سود عملیاتی ووجوه نقد حاصل ازعملیات مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.در اين تحقیق از چارچوب مدل رگرسيوني تک متغيره وبر اساس داده هاي تابلويي جهت بررسي رابطه بين ارزش افزوده نقدی و سود نقدی تقسیمی هرسهم درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران طی سالهای 1380 تا 1388 استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل65شرکت پذيرفته شده در بورس تهران در بازه زماني 9 ساله مي باشد. روش نمونه گیری روش حذفی می باشد به اینصورت که شرکتهایی که دارای ویژگی های مورد نظر نبودند از نمونه حذف گردیدند .
يافته ها نشان مي دهد به طور کلي بين ارزش افزوده نقدی و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران رابطه معناداري وجود دارد و نیز متغیر ارزش افزوده نقدی در مقایسه با دو متغیر سود عملیاتی و جریان وجوه نقد عملیاتی بهتر می تواند قدرت پرداخت سود سهام نقدی را تخمین بزند .

 

 

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 47000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین مدیریت سود، مازاد جریان نقد آزاد و نظارت های برون سازمانی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1368 بازدید

چكيده:
هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین مازاد جریان نقد آزاد و مدیریت سود شرکت و شناخت رابطه بین نظارت برون سازمانی و مدیریت سود شرکت می‌باشد.به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا وجود مازاد جریان نقد آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود بالا تر در این شرکت‌هاست یا خیر؟ و آیا نظارتهای برون سازمانی باعث تعدیل رابطه بین مازاد جریان نقد آزاد و مدیریت سود می‌شود یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، تعداد 116 شرکت از شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سال‌های 1385 تا 1390به عنوان نمونه انتخاب شدند.در این پژوهش متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز،متغیر مازاد جریان نقد آزاد نیز با استفاده مدل لن و پلسن و متغیر نظارت برون سازمانی نیز با استفاده از دو معیار اندازه موسسه حسابرسی،سهامداران نهادی عمده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل‌های رگرسیون در سطح معنی داری 99 در صد استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط معنا دار و مستقیم بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود وجود دارد و بین اندازه موسسه حسابرسی و مدیریت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اندازه موسسه حسابرسی باعث تعدیل رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می‌شود ولی بین سهام داران نهادی عمده و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد و باعث تعدیل رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود نمی‌شود .

 110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


کیفیت در گزارشگری مالی و خطای پیش بینی سود با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی ، عمر شرکت و رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1446 بازدید

چكيده:
در این تحقیق به بررسی کیفیت در گزارشگری مالی و خطای پیش بینی سود با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی ،عمر شرکت و رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد برای رسیدن به این هدف شش فرضیه مطرح گر دیدند برای آزمون فرضیات تحقیق داده‌های 94 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک هدفمند برگزیده و از داده‌های دوره زمانی بین سال‌های 1384 تا 1390 برای انجام آزمون آماری مورد استفاده قرار گرفتند تا بتوانیم از طریق تجزیه و تحلیل های آماری که با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است به نتیجه‌گیری در رابطه با فرضیات تحقیق بپردازیم .
نتایج حاصله نشان دهنده این امر می باشد که کیفیت در گزارشگری مالی در شرکت‌هایی که دارای اقلام تعهدی باکیفیت بالاتر می باشند بیشتر از شرکت‌های دارای اقلام تعهدی باکیفیت پایین تر است و خطای پیش بینی سود در شرکت‌هایی که دارای اقلام تعهدی باکیفیت بالاتر می باشند کمتر از شرکتهای دارای اقلام تعهدی با کیفیت پایین تر است و کیفیت در گزارشگری مالی درشرکتهایی که دارای رشد بیشتری می باشند بیشتر از شرکتهایی است که دارای رشد کمتری می باشند و خطای پیش بینی سود در شرکتهایی که دارای رشد بیشتری می باشند کمتر از شرکتهایی است که دارای رشد کمتری می باشند و همچنین کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهایی که دارای عمر بیشتر می باشند بالاتر از شرکت هایی است که دارای عمر کمتر هستند و خطای پیش بینی سود در شرکتهای دارای عمر بیشتری می باشند بالاتر از شرکتهایی است که دارای عمر کمتری هستند .
واژه های كلیدی: کیفیت در گزارشگری مالی ،خطای پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی ، عمر شرکت، رشد شرکت

 

 

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی

دسته بندی: حقوق
1331 بازدید

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی

 

بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها ، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها به طور قهري باعث تصادم و تقابل مي شود يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي مي شود كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم به دست طرف ديگر . انسان هائي كه به اين سرنوشت دچار شده يا مي شوند بنا به تجربيات بشر از جنگ هاي گذشته ، حقوقي براي آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانيان جنگي ناميده مي شود . در عصر حاضر تحولي عميق در مفهوم حاكميت و مداخله دولت ها در امور داخلي حادث شده كه مسئله زندانيان جنگي نيز از اين امر مستثني نمانده به طوري كه يك سلسله قوانين ،‌مقررات و كنوانسيون هاي الزام آور بين المللي تنظيم گرديده كه دولت ها بالاجبار بايد از آن تبعيت نمايند در غير اين صورت باواكنش جامعه جهاني مواجه مي گردند . بارزترين اين قوانين وكنوانسيون ها حقوق بشر و حمايت از آزادي و تماميت جسمي و معنوي افراد مي باشد مجري اين قوانين و مقررات و رسيدگي به جرائمي مانند نسل كشي ، جنايات جنگي و ... در حال حاضر در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي است . با توجه به تحولات تاريخي و دگرگوني هاي گسترده حقوقي و قانوني كه در   زمينه هاي مختلف صورت گرفته ، بحث اسيران جنگي و حقوق و تكاليف آن ها نيز پس از فراز و نشيب هاي تاريخي در سال هاي 1907، 1927، 1947  ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثريت كشور هاي دنيا تعريف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانين و مقررات ناظر بر اسيران جنگي ... تدوين و لازم الاجرا گرديد . هرچند  در عمل و اجراي قوانين پيش گفته جامعه بشري بدليل عدم داشتن ضمانت اجرائي كافي همچنين همكاري نكردن برخي دولت ها تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد . لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام بسيار پيشرفته تر ،‌انساني تر به موضوع اسيران جنگي نگريسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انساني با اسيران جنگي را فرض و به نوعي واجب شمرده است . در تقسيم بندي هاي انجام شده در قوانين مختلف مي توان اسيران را به طور كلي به الف – اسيران نظامي ب- اسيران غير نظامي  طبقه بندي نمود كه هر كدام از اين دوگروه با توجه به شرائط ، نوع كار و ... از حقوق ، امتيازات و همچنين تكاليفي برخوردارند كه برخي از آنان مشترك و تعدادي هم مختص گروه خودش مي باشد . اسيران جنگي با توجه به قوانين و كنوانسيون هاي اشاره شده از حمايت كشور حامي ( كشور ثالثي كه حمايت از اسيران يك كشور از دو طرف درگير را به عهده دارد ) كميته بين المللي صليب سرخ ، نماينده معتمد اسيران و سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه برخوردار مي باشد كه اين چهار عامل با بهره گيري از قوانين ، مقررات ،‌كنوانسيون ها و حمايت هاي ديوان كيفري بين المللي و صليب سرخ جهاني نسبت به ايفاد حقوق اسيران جنگي اعم از زمان اسارت ، زمان آزادي و حتي بعد از آزادي كه هركدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مي نمايند . به دليل اين كه در حين اسارت مشخص ممكن اسن كه مجروح شده يا به امراض گوناگون مبتلا شود يا در زمان آزادي شرائط جسماني مساعدي نداشته باشد ، در خواست پناهندگي از كشور ثالثي بنمايد و يا تماميت جسماني و شخصيتي وي بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهديد گردد حاميان ذكر شده به حمايت از اسير مي پردازند . ليكن با تمام اين پيش بيني ها كنوانسيون ها بخصوص كنوانسيون 1949 از ضمانت اجرائي كافي برخوردار نبوده و نارسائي هائي دارد چرا كه اجراي قوانين موصوف منوط به قبول و پذيرش دارنده اسير مي باشد يعني قدرت اجباري لازم بر روي حاكم نيست همچنين  موافقت نامه در صورتي قابل اجرا است كه متخاصمان همگي از اعضاي معاهده باشند . ضمن اين كه برخي از مواد تصويبي به صورت قريب و محجور باقي مانده و قابل اجرا نمي باشد مانند ضمانت يا قول اسير در رهائي او از اسارت و ... يا حقوق ژنو دول ضعيف را از اعمال تلافي جويانه به دليل تلفات نظامي از طريق تهديد به بد رفتاري با سربازان وغير نظاميان دشمن باز مي دارد مثلاً تهديد عراق به بد رفتاري با غير نظاميان و اسراء نيروهاي ائتلاف كه نهايتاً پس از محكوميت شديد بين المللي كنار گذاشته شد در نتيجه مي توان گفت كه جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره كشي از انسان ها واژه هائي هستند كه در هيچ برهه اي از تاريخ حيات بشري محجور نبوده و زندگي جامعه بشري با اين واژه  به ويژه جنگ و اسراي جنگي اجين بوده است . اما قرن نوزدهم را مي توان قرن تحول در ا مور حمايت از حقوق انسان ها به ويژه اسيران جنگي برشمرد . در واقع اين قرن را مي توان به مثابه خورشيدي گرم در زمستان سرد بشر در اين زمينه توصيف نمود . هرچند كه اين خورشيد به دلائل  گوناگون گاهاً در پس ابرهاي تيره و تار محصور و پنهان مي ماند . در خصوص موضوع نيز پيشنهاد امنيت كه بايستي تدابير لازم از جنبه حقوقي و اجرائي در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسيون هاي ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائي و نيروي مشخص بين المللي جهت وادار نمودن خاطيان از رعايت قوانين و مقررات همچنين مشروط بودن كار و عمليات صليب سرخ جهاني در رسيدگي به امور اسراء به پذيرش و حسن نيت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشري مي تواند اميدوار شود كه دراين زمينه نيز همانند ساير زمينه ها به پيشرفت هاي شگرفي نائل آيد .

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 8500 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 

 


بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان

2081 بازدید

بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان

 

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.

طرح پژوهش در این تحقیق توصیف نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از 60 زن شهر تهران می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anoua) استفاده شد


134صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 9000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 


بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری, مدیریت
954 بازدید

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .  بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند .   

 

151صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 17000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


بررسی عيوب ناشی از روشهای مختلف جوشكاری Al در منطقه HAZ

دسته بندی: مکانیک
963 بازدید

بررسی عيوب ناشی از روشهای مختلف جوشكاری Al در منطقه HAZ

 

 

تقريبا 5/7 درصد كل پوسته زمين از آلومينيم و 8/25 درصد از سيليسيوم تشكيل شده است. فلز آلومينيم با وجود فراواني هيچ وقت بصورت آزاد درطبيعت يافت نمي شود بلكه بيشتر درتركيب با سايرعناصر وبخصوص اكسيژن آنهم به دليل پائين بودن سطح انرژي وجود دارد.

آلومينيم امروزه پس از فولاد پرمصرفترين فلز دنيا محسوب مي شود. آلومينيم و آلياژهاي آن نقش تعيين كننده اي در صنعت معاصر دارند. مجموعه ويژگي هاي جالب و حيرت انگيز اين فلز چنان است كه باعث گشته تا درطي حدود صد سال ميزان مصرف آن پيشرفتي خارق العاده داشته باشد. بدون آلومينيم ساخت هواپيما وماهواره امكان پذير نبود امكان حفظ مواد غذايي براي مدت طولاني وجود نداشت صرفه جويي درانرژي وروش هاي اقتصادي سازه دربسياري از زمينه ها ، تنها به خاطر وجود آلومينيم ميسر شده است. آلومينيم درصنايع بسته بندي نقش مهمي را ايفا مي كند وپوشش حفاظتي قابل اطميناني براي مواد غذايي ودارويي محسوب مي شود. محكم ونفوذ پذير درمقابل رطوبت است . از تاثير نور وحرارت برمواد بسته بندي شده جلوگيري مي كند. غيرسمي و سبك وزن است وهمين نكته باعث كاهش هزينه هاي حمل ونقل مي شود.

 


150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 15000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید