مشاهده / بستن موضوعات

بررسی نقش و جايگاه موافقتنامه های تجارت منطقه ای در سازمان تجارت جهانی

دسته بندی: حقوق
1273 بازدید

سازمان جهانی تجارت سازمانی است برای کمک به آزادسازی تجارت در سطح بينالمللی و
وسيله ای است برای دولتها جهت مذاکره درباره موافقتنامههای چند جانبه بازرگانی. به علاوه
اين سازمان مکانی برای رسيدگی به اختلافات تجاری دولتها نيز محسوب می شود. فعاليت اين
سازمان بر اساس سامانه ای از مقررات بنا شده است که قلب آن را موافقتنامه های تجارت چند
جانبه ای تشکيل می دهند که حاصل مذاکرات اعضای سازمان هستند و توسط آنها که نمايندگان
ملل تجارت کننده در سطح جهان محسوب می شوند امضا شده اند. اين اسناد چارچوب مقررات
قانونی برای بازرگانی بينالملل را فراهم می آورند.
از سوی ديگر موافقتنامه های تجارت منطقه ای نيز جزء جدايی ناپذير تجارت بينالملل
محسوب می شوند که بخش عمده ای از تجارت جهانی در قالب آنها صورت می گيرد و پيش
بينی می گردد که در سالهای پيش رو بر حجم تجارت تحت پوشش اين موافقتنامه ها افزوده
گردد. اين موافقتنامه ها از اين نظر برای گروه کوچکی از کشورهای همسايه با علايق و
فرهنگ مشترک جذاب است که اين کشورها برای گشايش بازار در يک منطقه مشخص آسان تر می توانند به توافق برسند تا اينکه بخواهند در جمع وسيعی چون اعضای WTO به اين مهم
دست يابند. همچنين اين موافقنامه ها با طرح راه حل های جديد و باز کردن راه های نوين پيش
پای واضعين مقررات بين المللی، بسترهای لازم را برای نيل به موافقتنامه های چند جانبه
برای اعضای WTO فراهم می کنند.
موافقتنامه های تجارت منطقه ای در کنار نظام چند جانبه تجارت بين الملل با وجود تعارضات
و نيز آثار مثبت و منفی که می توانند بر هم داشته باشند، به حيات خود ادامه می دهند و اين دو
نظام بين المللی در کنار يکديگر ساماندهی به تجارت بين المللی را بر عهده دارند.
بر اين اساس باتوجه به اينكه آشورهاي جهان در قالب هر يک از اين دو نظام سامان بخش
متقبل تعهداتي مي گردند، چگونگي همزيستي اين دو دسته از تعهدات آه گاهي متعارض با
يكديگر نيز به نظر مي رسند مسئله مورد بررسي در اين رساله مي باشد.
بررسي حاضر در دو بخش ارائه مي گردد بخش نخست با عنوان »سازمان جهاني تجارت در
قالب همگراييهاي اقتصادي بين الملل« به بررسي مباني نظري و انواع همگراييهاي اقتصادي
بين المللي از يك سو و تاريخچه و ساختار و عملكرد سازمان جهاني تجارت از سوي ديگر مي
پردازد. در اين بخش سعي مي گردد آه مفاهيم اصلي مورد بحث در اين مطالعه و روند
پيدايش، نقش و عملكرد آنها در سطح حقوق و روابط بين الملل مورد بحث قرار گرفته،
تعاريف آلي و تخصصي هر يك باتوجه به منابع مختلف داخلي و خارجي موجود ملاحظه و
بررسي گردد.

 

113صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 41000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

دسته بندی: حسابداری
1175 بازدید

بررسی ادبیات موجود نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد وتفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی،اقتصادی و...هرکشوردیده می شود.تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود .
در آن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها ،بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان فروشندگان،اعتباردهندگان ،دارندگان اوراق قرضه و...وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان تبیین می شود.تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران ودیگر ذینفعان تاکید دارند.
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است .هریک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد.به عنوان مثال ،تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی واقتصادی است ،در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی ،حقوقی وسازمانی است وتئوری ذی نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است.
در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران منافع خود را ترجیح بدهند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور در استفاده از دارایی ها ،استفاده از مزایای غیر مصوب و... نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می شود.در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان "کارگزاران" وسهامداران به عنوان "کارگمار" تعریف شده اندو تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران- که کارگزاران سهامداران هستند-تفویض می شود.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد ابهام در انتخاب می شود ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی وصحیح شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند ،میتوان انتظار داشت که در نتیجه این اطلاعات ناقص ، ریسک نمایندگی بزرگتری برسهامدار تحمیل شود.

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 43000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی روند مشارکت سياسی و نقش زنان در قدرت و رابطه آن با حقوق بشر

دسته بندی: علوم سیاسی
1266 بازدید

شايد به جرات بتوان گفت زنان، بزرگترين اقليت موجود در تاريخ بشريت اند. اقليتي که هنوز هم براي دستيابي به حقوق از دست رفته شان ، در کنار بردگان ، زندانيان سياسي ، رنگين پوستان و کودکان ، دستِ ياري به سوي سازمانهاي جهاني و در رأس آنها سازمان ملل متحد دراز کرده اند.قوانين بشري و سنتهاي انساني ، با تکيه بر ادعاهاي بي اساس ، همانند : کوچکتر بودن مغز زنان نسبت به مردان و به تبع آن قدرت تفکر پايينتر، آفرينش زن در راستاي خدمت به مردان و رفتار پيچيده زنانه ناشي از عدم کنترل بر احساسات و... ، همواره زنان را ناديده انگاشته و به اصطلاح در پس پرده حجاب نگاه داشته است . دنياي مردانه، تنها هنگامي زنان را از گوشه عزلت بيرون کشيده است که به دلايلي خود صلاح دانسته است، اما اين روند با اثبات لياقتهاي زنان در عرصه هاي مختلف علمي ، آموزشي ، اقتصادي و سياسي که تا روزگاري پيش ، حوزه اي مردانه تلقي مي شد، رنگ باخته است و مردان را مجبور ساخته است تا اين ناباوري را باور کنند. درهمين راستا و در ادامه کار محققاني که ، گوشه اي از اين تبعيضات را به کاووش پرداخته اند، نگارنده در صدد است تا با توجه به رشته مورد مطالعه خود، قطعه اي از سمفوني سياسي زنان را ، اين بار با نام مشارکت سياسي زنان و تاثير آن بر حقوق بشر ، بنوازد و اميدوار باشد تا هارموني قطعه نواخته شده ، ضمن زيباتر نمودن ملودي برابري زنان و مردان ، انگيزه اي براي ادامه راه علاقه مندان باشد.

 

240صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 24000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه علوم سیاسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 


تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی

دسته بندی: حسابداری
1068 بازدید

چکیده

ارزش سهام شرکت از انتظارات بازار از عملکرد شرکت شکل می گیرد. حسابداری نیز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی و در راستای شکل گیری این انتظارات ، اطلاعات مورد نیاز را فراهم می نماید. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان عملکرد گذشته و سود نیز به عنوان شاخص عملکرد دوره جاری مورد استفاده قرار می گیرد.بنابراین ارزش دفتری و سود هر سهم از جمله مبناهایی می باشند که در ارزش گذاری سهام شرکت مورد استفاده قرار می گیرند.مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش سهام شرکت ممکن است تحت تاثیر ویژگی قابل اتکا بودن این اطلاعات قرار گیرد.مدیریت سود شاخصی از قابل اتکا بودن سود در اختیار قرار می دهد.قابل اتکا نبودن سود ممکن است مربوط بودن آن را در فرایند ارزیابی کاهش دهد.در این حالت ممکن است از ارزش دفتری به عنوان یک منبع اطلاعاتی جایگزین برای اهداف ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد.از آنجا که جز تعهدی اختیاری سود می تواند این فرصت را در اختیار مدیر قرار دهد که انها سود را دستکاری نمایند بنابراین از این گونه اقلام جهت شاخص مدیریت سود استفاده می شود.اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که تحت اختیار مدیر می باشند.اقلام تعهدی کوتاه مدت و اقلام تعهدی بلند مدت اطلاعات اضافی را برای بازار فراهم می نمایند.هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر ارزش بازار با در نظر گرفتن هم زمان سود و ارزش دفتری می باشد.این تحقیق از نوع همبستگی و رگرسیون بوده که از آزمون F جهت بررسی معنادار بودن همبستگی و از آزمون t-student نیز جهت بررسی معناداری ضرایب رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه مدیریت سود ، از مربوط بودن سود می کاهد و از آنجایی که این کاهش مربوط بودن در سطح معناداری مورد تایید قرار گرفت بنابراین سرمایه گذاران نیز باید به طور اساسی آن را در تصمیم گیری های خویش لحاظ کنند. اما تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن ارزش دفتری صرفا در حالت مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت مشهود بود و در سایر حالات این تاثیر مورد تایید قرار نگرفت.

 

108صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 29900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 


بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

دسته بندی: حسابداری
1434 بازدید

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی
چکیده


اهمیت و میزان اتکاپذیری اطلاعات مالی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان در دنیای امروزی برای همگان روشن است .
در این مقاله رابطه بین ثبات سود و قابلیت اتکای اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است .
در این مقاله ابتدا یک طبقه بندی جامع ترازنامه ای از اقلام تعهدی ارایه شده است و سپس هر طبقه بر اساس قابلیت اتکایش طبقه بندی گردیده است.
برای انجام آزمون تجربی ، با توجه به دوره زمانی تحقیق (1381 الی 1387 ) اقدام به گردآوری اطلاعات در خصوص متغیرهای تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است . در این راستا چهار فرضیه مطرح گردید.
برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل پانلی استفاده شده است .
نتایج تایید کردند که طبقاتی که قابلیت اتکای کمتری دارند به ثبات کمتر سود می انجامند.
واژه های کلیدی : قابلیت اتکا ، ثبات سود ، اقلام تعهدی

 

 

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای مالی مبتنی بر سودآوری ، جریانهای نقدی و رشد

دسته بندی: حسابداری
1409 بازدید

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
از اواخر قرن اخیر ازدیاد مطالعات در زمینه مالی و حسابداری ، یک رویکرد توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را فراهم نموده است ، رويكرد مذبور از دو بعد بنيادي مورد رسيدگي قرار گرفته که از يك بعد سودآوري و از بعد ديگر وضعيت مالي را مورد بررسي قرار مي دهد و به واسطه اين رويكردها و با استفاده از 11 نسبت مالی توانایی نسبتهای مالی را در پیش بینی بحران هاي مالي آتي مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار می دهد. در اين راستا در تحقيق حاضر تلاش مي‌شود وضعيت مالي شركتها با استفاده از نسبتهاي شاخص سودآوري، جريانهاي نقدي و رشد پيش‌بيني شود، از اينرو هدف اين پژوهش توسعه و آزمون عملكرد مالي و رويكرد ارزيابي ريسك است و به منظور طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق، فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای خذف شده از بورس طبق تصمیم هیات پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لاجیت مورد آزمون قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد نسبتهای مالی در هر دو گروه نمونه گیری، توانایی طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.

 

125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی ارتباط بين بخشهای مختلف صورت جريان وجوه نقد باساختار سرمايه در شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
950 بازدید

چکيده
اين تحقيق تحت عنوان " بررسي ارتباط بين بخشهاي مختلف صورت جريان وجوه نقد با ساختار سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران" مورد پژوهش قرار گرفته است .
هدف ما در اين پژوهش بررسی اين موضوع می باشد که آيا ساختار سرمايه در شرکتهای انتخاب شده در دوره زمانی مورد نظر تاثيری برصورت جريان وجوه نقد آنها داشته است يا خير ؟
قلمرو مکاني و زماني تحقيق شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه طي سالهاي 1381 تا پايان سال 1385 دربورس حضور داشته و سال مالي آنها منتهي به 29 اسفندماه بوده ودر طي دوره زما ني تحقيق حداقل يکبار افزايش سرمايه داده باشند.
در اين پژوهش با استفاده از گزارشهاي مالي پنج ساله شركتهایي که حداقل یک باردرطي دوره زماني تحقيق افزایش سرمایه داده باشند و با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه برای جامعه معین با توجه به ضوابط نمونه گیری( سطح اطمینان آماری 95% و سطح اشتباه نمونه گیری11% وبالاترین میزان واریانس) تعداد35 شركت بعنوان نمونه آماري درنظرگرفته شده ومورد آزمون قرارگرفته است.
دراين پژوهش روش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگی است که ارتباط ساختار سرمايه را بعنوان متغير مستقل با بخشهاي مختلف صورت جريان وجوه نقد بعنوان متغيروابسته وبا استفاده از مدلهاي آماري همبستگي مورد آزمون قرار داده ونتايج حاصل ازبررسي برروي نمونه هاي آماري به كل جامعه تعميم داده شده است.
نتايج پژوهش حاکی از آن است كه بين بخشهاي مختلف صورت جريان وجوه نقد با ساختار سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه وجود ندارد.

 


102صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی عوامل موثر برساختار سرمایه وارائه الگوی مناسب آن درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

دسته بندی: حسابداری
1709 بازدید

چکیده :

ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت بر روی ارزش شرکت تاثیر میگذارد ،به عبــارتی رابطــه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمــایه که آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی می باشد بر روی نتایج عملکرد شرکتها تاثیر بسزائی دارد .
تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارائی و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت و درنتیجه درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رسانده ثروت سهامداران دست یابند.
بنابراین ،دراین تحقیق رابطه دارائی قابل وثیقه ، سودآوری ،ریسک ،سپرمالیاتی غیر بدهی و اندازه شرکت با نسبتهای بدهی (L3، L2، L1 ) در شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران طی سالهای 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که الگوی ساختار سرمایه عمدتاً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت میباشد و با دارائی قابل وثیقه و سپرمالیاتی غیر بدهی رابطه معناداری ندارد .

 


235صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم سیاسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


ارزیابی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک تجارت و ارائه راه کارهایی در جهت بهینه کردن آن

دسته بندی: حسابداری
1140 بازدید

چکيده پايان نامه
ساختارسرمايه بانکها به دليل وجود محدوديتهاي مقرراتی سرمایه،وابستگی درونی بین سپرده ها ووامها وتفاوت درنحوه ی کسب درآمد،بسیارپیچیده بوده وباساختارسرمایه سایرموسسات،اختلاف اساسی داردوبه شدت متکی برمدیریت ریسک وسودآوری می باشد.پایین بودن نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها برای بانکها یکسری مخاطراتی ایجادمی کند.ازهمین روست که دراین زمینه ازطرف دولتهاوسازمانهای بین المللی،یک نرخ خاصی به عنوان معیاربرای حداقل درنظرگرفته شده است(حداقل نرخ کفایت سرمایه8%)تابانکهابتواننددرشرایط نامطمئن محیطی به تعهدات خوددرقبال سرمایه گذاران عمل کنند.باتوجه به این مسائل،ساختارسرمایه بانک تجارت دریک دوره ده ساله(1387-1378)موردبررسی قرارگرفت.سپس باتوجه به چارچوب رسیدن به ساختارسرمایه بهینه دربانکها،فرضیات تحقیق موردبررسی قرارگرفت.فرضیه اول این پژوهش بربهینه بودن ساختارسرمایه بانک طی دوره تحقیق دلالت داشت که این فرضیه بااستفاده ازمقایسه روندوازطریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه(درسه مرحله)موردبررسی قرارگرفت که غیربهینه تشخیص داده شد.فرضیه دوم این پژوهش بروجودارتباط بین هزینه عملیاتی سپرده هاوساختارسرمایه دلالت داشت که بااستفاده ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون،این فرضیه بررسی وردشد.فرضیه های سوم وچهارم وپنجم بروجودارتباط بین شاخصهای ساختارسرمایه(نسبت بدهی هابه داراییها،نسبت سپرده های مدت داربه داراییها،نسبت سپرده های بلندمدت به داراییها)بایکی ازشاخصهای سودآوری(نسبت سودخالص به داراییها)دلالت داشت که بااستفاده ازضریب همبستگی طی دوره موردتحقیق موردبررسی قرارگرفت که بروجودارتباط مستقیم بین نسبت بدهی هابه داراییهابانسبت سودخالص به داراییها وعدم وجود ارتباط معنی دار دوشاخص دیگرباشاخص سودآوری دلالت داشت.

 


175صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 41000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


ارزیابی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک تجارت و ارائه راه کارهایی در جهت بهینه کردن آن

دسته بندی: حسابداری
1166 بازدید

چکيده پايان نامه
ساختارسرمايه بانکها به دليل وجود محدوديتهاي مقرراتی سرمایه،وابستگی درونی بین سپرده ها ووامها وتفاوت درنحوه ی کسب درآمد،بسیارپیچیده بوده وباساختارسرمایه سایرموسسات،اختلاف اساسی داردوبه شدت متکی برمدیریت ریسک وسودآوری می باشد.پایین بودن نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها برای بانکها یکسری مخاطراتی ایجادمی کند.ازهمین روست که دراین زمینه ازطرف دولتهاوسازمانهای بین المللی،یک نرخ خاصی به عنوان معیاربرای حداقل درنظرگرفته شده است(حداقل نرخ کفایت سرمایه8%)تابانکهابتواننددرشرایط نامطمئن محیطی به تعهدات خوددرقبال سرمایه گذاران عمل کنند.باتوجه به این مسائل،ساختارسرمایه بانک تجارت دریک دوره ده ساله(1387-1378)موردبررسی قرارگرفت.سپس باتوجه به چارچوب رسیدن به ساختارسرمایه بهینه دربانکها،فرضیات تحقیق موردبررسی قرارگرفت.فرضیه اول این پژوهش بربهینه بودن ساختارسرمایه بانک طی دوره تحقیق دلالت داشت که این فرضیه بااستفاده ازمقایسه روندوازطریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه(درسه مرحله)موردبررسی قرارگرفت که غیربهینه تشخیص داده شد.فرضیه دوم این پژوهش بروجودارتباط بین هزینه عملیاتی سپرده هاوساختارسرمایه دلالت داشت که بااستفاده ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون،این فرضیه بررسی وردشد.فرضیه های سوم وچهارم وپنجم بروجودارتباط بین شاخصهای ساختارسرمایه(نسبت بدهی هابه داراییها،نسبت سپرده های مدت داربه داراییها،نسبت سپرده های بلندمدت به داراییها)بایکی ازشاخصهای سودآوری(نسبت سودخالص به داراییها)دلالت داشت که بااستفاده ازضریب همبستگی طی دوره موردتحقیق موردبررسی قرارگرفت که بروجودارتباط مستقیم بین نسبت بدهی هابه داراییهابانسبت سودخالص به داراییها وعدم وجود ارتباط معنی دار دوشاخص دیگرباشاخص سودآوری دلالت داشت.

 


175صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 41000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693