مشاهده / بستن موضوعات

نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران

دسته بندی: حسابداری
2368 بازدید

نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ومدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کیفیت را ازتمام کانالهای رسمی وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های آماده نرم ا فزاری به عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ،دراین تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بوده ایم که نقش و استفاده ازاین فناوری های اطلاعاتی در صورتهای مالی حسابرسی شده موثرمی باشد یا خیر .دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنچ در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبرسی قرار گرفت ودراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده[1] استفاده گردید .روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده شد آمار استنباطی بوده است که از آزمونهای کلموگروف –اسمیرنوف وآزمون تی –استودنت تک نمونه ای استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن وقابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده  تاثیر بالایی دارند ولیکن این تاثیر بر ویژگی ((قابلیت اعتماد ))در صورتهای مالی حسابرسی شده پایین می باشد .جهت بررسی میزان تاثیر سیسیتم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی سه شاخص مربوط بودن ،قابلیت مقایسه وقابلیت اعتماد استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگینها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .

کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتی حسابداری ،سیستم اطلاعاتی مدیریت ،بسته های نرم افزاری ، صورتهای مالی حسابرسی شده

 

 

154صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 34000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

چكيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول:كليات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسأله 5

3-1 ضرورت انجام تحقیق. 6

4-1 اهداف تحقیق. 7

5-1 فرضیه های تحقیق. 8

1-5-1 فرضیه های اصلی. 8

2-5-1 فرضیه های فرعی. 8

6-1 روشهای جمع آوری اطلاعات.. 8

7-1 قلمرو تحقیق. 9

فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 11

2-2تعاریف عملیاتی. 12

1-2-2 تعریف سیستم اطلاعات.. 12

1-1-2-2 تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت.. 13

2-2-1-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری 14

2-2-2 تعریف سیستم اطلاعات حسابداری 14

3-2 انواع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری. 16

4-2هدفها ومنابع سیستم اطلاعاتی حسابداری. 17

1-4-2 پردازش مبادلات.. 17

2-4-2 پردازش اطلاعات.. 19

5-2 طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی حسابداری. 22

1-5-2 طراحی و اجرای هر یک از سیستمها ی اطلاعاتی. 22

2-5-2 تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید و شناخت سیستم موجود 25

3-5-2 تجزیه وتحلیل و ارزیابی سیستم 26

4-5-2 طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات.. 27

5-5-2 اجرای سیستم 29

6-5-2 حسابرسی و نگهداری و کنترل سیستم 31

7-5-2 گزارش حسابرس مستقل. 32

6-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری و کامپیوتری و بسته های نرم افزاری حسابداری. 33

1-6-2 تعریف نرم افزار و نقش آن در سیستمهای حسابداری. 33

2-6-2 نقش کامپیوتر در حسابدار ی. 34

3-6-2 تاریخچه استفاده از سیستمها ی حسابداری کامپیوتری درایران. 35

4-6-2 سیستمهای پردازش داده های الکترونیکی. 37

5-6-2 مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی یک سیستم کامپیوتری. 38

8-2 ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری. 50

9-2 شكل و ترتيب صورت‌هاي مالي اساسي. 53

1-9-2 اصطلاحات و ارائه جزئيات.. 56

10-2 پیشنیه تحقیق. 57

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 60

2-3 روش تحقیق. 60

1-2-3 از نظر زمان. 61

2-2-3 از نظر هدف.. 61

3-3 روش گرد آوری اطلاعات.. 62

4-3 روایی و پایایی پرسشنامه: 63

5-3 جامعه آماری تحقیق ونمونه 63

6-3 روش نمونه گیری. 65

7-3 متغیرهای تحقیق. 66

8-3 فرضیات تحقیق وسوالات مرتبط به آنها 67

1-8-3 فرضیات فرعی. 67

9-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 68

10-3 آزمون پایایی. 68

1-10-3 روشهای آماری پارامتری. 69

2-10-3 روشهای آماری ناپارامتری. 70

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 72

2-4 آمار توصیفی. 73

3-4 آماراستنباطی. 99

1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول. 99

2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه دوم 100

3-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه سوم 101

4-3-4آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی. 101

5-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی اول : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی: 102

6-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی دوم: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی: 105

7-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی سوم  : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی: 108

8-3-4 فرضیه پژوهشی  اصلی: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی : 111

9-3-4 بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی. 112

10-3-4 بررسی میزان تاثیربسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی. 116

11-3-4 بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی. 120

 

فصل پنجم:نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 125

2-5 نتیجه گیری. 125

1-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول. 125

2-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم 126

3-2-5 نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم 126

4-2-5 نتیجه گیری کلی. 126

4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 129

پیوستها

پیوست الف : پرسشنامه 131

پیوست ب : آزمون پایائی پرسشنامه 136

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 138

منابع لاتین: 140

منابع اینترنتی: 141

چکیده انگلیسی: 142

 

 

 

جدول 1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 73

جدول 2-4 سابقه کاری پاسخ دهندگان. 74

جدول 3-4 توصیف سوال 3با  توجه به نظر پاسخ دهندگان. 75

جدول 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 76

جدول 5-4 توصیف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 77

جدول 6-4 توصیف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 78

جدول  7-4 توصیف سوال 7 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 79

جدول 8-4 توصیف سوال 8 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 80

جدول 9-4 توصیف سوال 9 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 81

جدول 10-4 توصیف سوال 10 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 82

جدول 11-4 توصیف سوال 11 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 83

جدول 12-4 توصیف سوال 12 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 84

جدول 13-4 توصیف سوال 13 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 85

جدول 14-4 توصیف سوال 14 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 86

جدول  15-4 توصیف سوال 15 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 87

جدول  16-4 توصیف سوال 6 1باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 88

جدول 17-4 توصیف سوال 17 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 89

جدول 18-4 توصیف سوال 18 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 90

جدول 19-4 توصیف سوال19باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 91

جدول 20-4 توصیف سوال20باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 92

جدول 21-4 توصیف سوال 21 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 93

جدول 22-4 توصیف سوال 22باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 94

جدول 23-4 توصیف سوال 23 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 95

جدول 24-4 توصیف سوال 24 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 96

جدول 25-4 توصیف سوال 25 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 97

جدول 26-4 توصیف سوال 26 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 98

جدول 27-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی مربوط بودن. 99

جدول 28-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی اول  برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده 102

جدول 29-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی اول  برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده 103

جدول30-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای درفرضیه فرعی اول برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن درصورتهای مالی حسابرسی شده 104

جدول 31-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده 105

جدول 32-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده 106

جدول 33-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های  نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه  در صورتهای مالی حسابرسی شده 107

جدول 34-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده 108

جدول 35-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده 109

جدول 36-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های  نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده 110

جدول 37-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده 111

جدول 38-4 آزمون  آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر سیستم های اطلاعاتی  حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن –قابلیت مقایسه –قابلیت اعتماد ) 112

جدول 39-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد 113

جدول 40-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد 113

جدول 41-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه 114

جدول 42-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه 114

جدول 43-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتمادوقابلیت مقایسه 115

جدول 44-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه 115

جدول 45-4 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن –فابلیت مقایسه –قابلیت اعتماد ) 116

جدول 46-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد 117

جدول 47-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد 117

جدول 48-4 خش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه 118

جدول 49-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه 118

جدول 50-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه 119

جدول 51-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتمادوقابلیت مقایسه 119

جدول 52-4 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های  نرم افزاری حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن –فابلیت مقایسه –قابلیت اعتماد ) 120

جدول 53-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد 121

جدول 54-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد 121

جدول 55-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه 122

جدول 56-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه 122

جدول 57-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه 123

جدول 58-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه 123

جدول 1-5 تاثیر سیستم های اطلاعاتی برهر یک از ویژگیهای کیفی. 127

جدول 2-5 تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری  برهر یک از ویژگیهای کیفی. 127

جدول 3-5 تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری برهر یک از ویژگیهای کیفی  127

                                                

 

نمودار 1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 73

نمودار 2-4 سابقه کاری پاسخ دهندگان. 74

نمودار 3-4  توصیف سوال 3باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 75

نمودار 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 76

نمودار 5-4 توصیف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 77

نمودار 6-4 توصیف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 78

نمودار 7-4 توصیف سوال 7باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 79

نمودار 8-4 توصیف سوال 8باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 80

نمودار 9-4 توصیف سوال 9باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 81

نمودار 10-4 توصیف سوال 10باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 82

نمودار 11-4 توصیف سوال 11با توجه به نظر پاسخ دهندگان. 83

نمودار 12-4 توصیف سوال 12باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 84

نمودار 13-4 توصیف سوال 13باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 85

نمودار 14-4 توصیف سوال 14باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 86

نمودار 15-4 توصیف سوال15باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 87

نمودار 16-4 توصیف سوال 16باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 88

نمودار 17-4 توصیف سوال 17باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 89

نمودار 18-4 توصیف سوال 18باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 90

نمودار 19-4 توصیف سوال 19باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 91

نمودار 20-4 توصیف سوال 20باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 92

نمودار 21-4 توصیف سوال 21باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 93

نمودار 22-4 توصیف سوال 22باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 94

نمودار 23-4 توصیف سوال 23باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 95

نمودار 24-4 توصیف سوال 24باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 96

نمودار 25-4 توصیف سوال 25باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 97

نمودار 26-4 توصیف سوال 26باتوجه به نظر پاسخ دهندگان. 98

 

 

شکل 1-2 اجزاء فعال یک سیستم اطلاعات.. 12

شکل 2-2 مولفه های یک سیستم اطلاعاتی مدیریت.. 13

شکل 3-2 پردازش بر روی اطلاعات مالی در سیستم اطلاعات حسابداری. 14

شکل 4-2 تأثیر عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بر اطلاعات تصمیم گیری. 16

شکل 5-2 چرخه حسابداری. 18

شکل 6-2 سیستم پردازش اطلاعات.. 19

شکل 7-2 سیستمهای اطلاعاتی. 21

شکل 8-2 مراحل طراحی و اجرای سیستم اطلاعاتی حسابداری. 24

شکل 9-2 اهداف کلی طراحی یک سیستم 28

شکل 10-2  نقش حسابداران و سیستم اطلاعاتی حسابداری. 49

شکل 11-2 استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری. 51

شکل  1-3 رابطه سه گانه هدف،روش،ابزار. 60

 

مقدمه:

اهمیت دسترسی به اطلاعات برای اتخاذ تصمیمی صحیح در گذشته به سان امروز مورد توجه قرار نداشت . اما امروزه ، اطلاعات مهم ترین منبع در اختیار مدیربعد از منابع انسانی محسوب میگردد .

از آنجا که افراد در جریان آغاز تصمیم به منابع اطلاعاتی چند گانه متوسل می شوند و با توجه به افزایش حجم و سرعت تولید اطلاعات ، ایجاد نوعی سیستم ضروری است که تمام این اطلاعات را پالایش ، فشرده ، ذخیره و منتقل نماید . و به همین سبب است که نظام اطلاعاتی مدیریت شکل میگیرد

سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان بخشی از این نظام ، رویدادها ی مالی را ، ثبت و تلخیص کرده و سپس به عنوان اطلاعات حسابداری ، جهت پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری مدیریت گزارش می کند .

از سوی دیگر ، انقلاب فناوری و انفجار اطلاعات منطق کسب و کار کلاسیک را زیر سوال برده است .در نتیجه سازمانها ، شرکتها و موسسات ، طیف گسترده ای از گزینه های راهبردی و ساختارهای سازمانی راتجربه می کنند . مدل کسب و کار جاری سازمانها ، ریشه در اقتصاد صنعتی دارد . از این رو تناسب آن با نیازهای امروز مورد تردید است . برخی از صاحبنظران نظرات خود را در قالب سازمان دانش محور مطرح می کنند، دیگران از انتقال به اقتصاد خدمت محور متمرکز بر هوش و خرد سخن به میان میآورند ، بعضی از تمرکزجدی بر شایستگی های محوری و طرلحی سازمان به گونه ای بحث میکنند که بهترین وجه آن شایستگی ها را به صورت اهرم نفوذ درآورد . بعضی دیگر نیز طرفدار سازمان منعطف و کوچک اند .

نظریات بیشتری را نیز میتوان برشمرد ولی پیام همگی روشن است و آن اینکه مدلهای جاری راهبرد و ساختار برای پاسخگویی به چالشهای حتمی عصر اطلاعات به طور باور نکردنی نا کافی است .

دسترسی به مفید ترین و مربوط ترین اطلاعات میتواند موجبات بقای واحد اقتصادی را فراهم آورد .

امروزه موسسات و شرکتهای بزرگ و کوچک بسیاری ، از بسته های نرم افزاری تولید شده و ایجاد سیستم های خاص به عنوان سیستمهای اطلاعاتی استفاده مینمایند .

این امر در تمام کشورها و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز ازدیاد استفاده از بسته های نرم افزاری  و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری روز به روز بیشتر شده و تعدا شرکتها و سازمانهایی که به استقرار آ نها دست میزنند افزایش   می یابد .

در چنین فضایی بواسطه اهمیت استخراج صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی  نقش این سیستم های مستقر شده حایز اهمیت میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كليات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

 بخش عمده ای از اطلاعاتی که در سازمانها جهت تصمیم گیری مدیران مورد نیاز است ، اطلاعات حسابداری است . بیشتر تصمیمات مدیران در تصمیم گیریها ی اقتصادی و انتخاب راه کارهایی که به حداکثر کردن سود و حداقل نمودن هزینه و قیمت تمام شده منجر میشود را اطلاعات حسابداری تشکیل میدهد . از آنجا که حسابداری در پی اندازه گیری و ارائه اطلاعات اقتصادی به استفاده کنندگان جهت قضاوت و تصمیم گیری های آگاهانه بوده و آن را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شناسیم ، بنا براین برای موفقیت سازمانها با توجه به اهمیت و تأثیر گذاری گزارشهای قابل استخراج از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ، مدیران در تصمیم گیریهای خودبه بهره وری ها ی صحیح از اطلاعات با کیفیت این سیستم نیاز مندند .

حسایداری یک سیستم اطلاعاتی است و مدیران باید جهت تصمیم گیریهای بهتر اطلاعات مناسب و با کیفیت را از تمام کانالهای رسمی و غیر رسمی به دست آورند .

از طرفی فناوری اطلاعات و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی ، دسترسی بهتر و سریع به اطلاعات، به روز بودن و .... است .

بعبارتی ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری تولید شده توسط شرکتهای صاحب نام ، روش انجام کارها را دگرگون ساخته وباعث شده بستری که بر کاغذ بنا شده بود ، به بسترهای الکترو نیکی تبدیل شود .

این امر در تمام کشورهای و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز تعداد تولید کنندگان این سیستمهای اطلاعاتی و نرم افزارهای مالی و حسابداری روز به روز افزایش می یابد .

از سوی دیگر ، هدفهای صورتهای مالی حسابرسی شده و منابع  حسابداری ایجاب می کند ، اطلاعاتی که صورتهای مالی حسابرسی شده فراهم می آ ورد از ویژ گیهای معینی بر خوردار باشد تا در تصمیم گیریهای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کننندگان مؤثر واقع شود این ویژگیها را ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نامیده که عبارتنداز :

1-مربوط بودن[1] : شامل به موقع بودن ، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی .

2- فابلیت اعتماد[2] : شامل قابلیت تأ یید ، معتبر بودن (کامل بودن ، صحیح بودن ، و رجحان محتوا بر شکل )وبی طرفانه بودن

3- قابلیت مقایسه[3] : شامل ثبات رویه و افشای کافی .

فلذا تحولات پیاپی وپیشرفتهای سریع در دامنه فعالیت و انواع واحدهای اقتصادی در جریان است که لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط ، قابل اعتماد و قابل مقایسه را توسط  واحدهای اقتصادی تشدید کرده است . هم چنین رشد فزاینده پیچیدگیهای جامعه ، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط با سیستمهای اطلاعاتی و فرآ یندهای مولد اطلاعات را توجیه میکند .

بنا بر این با توجه به قابلیتهای بالقوه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و بسته های آ ماده نرم افزاری به عنوان سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ، در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع میباشیم که استفاده از این فناوری اطلاعاتی نقش و تأ ثیری در صورتها ی مالی حسابرسی  شده دارد یا خیر .

آیا این اطلاعات از ویژگیهای کیفی " مربوط بودن "، "قابلیت مقایسه "و قابلیت اعتماد  برخوردار میباشد تا بتواند نیاز استفاده کنندگان را به درستی بر آورده سازد .

 

2-1 بیان مسأله

اهمیت دسترسی به اطلاعات برای اتخاذ تصمیمی صحیح در گذشته به سان امروز مورد توجه قرار نداشت . اما امروزه ، اطلاعات مهم ترین منبع در اختیار مدیربعد از منابع انسانی محسوب میگردد .

از آنجا که افراد در جریان آغاز تصمیم به منابع اطلاعاتی چند گانه متوسل می شوند و با توجه به افزایش حجم و سرعت تولید اطلاعات ، ایجاد نوعی سیستم ضروری است که تمام این اطلاعات را پالایش ، فشرده ، ذخیره و منتقل نماید . و به همین سبب است که نظام اطلاعاتی مدیریت شکل میگیرد.

سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان بخشی از این نظام ، رویدادها ی مالی را ، ثبت و تلخیص کرده و سپس به عنوان اطلاعات حسابداری ، جهت پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری مدیریت گزارش می کند .

از سوی دیگر ، انقلاب فناوری و انفجار اطلاعات منطق کسب و کار کلاسیک را زیر سوال برده است.

در نتیجه سازمانها ، شرکتها و موسسات ، طیف گسترده ای از گزینه های راهبردی و ساختارهای سازمانی راتجربه می کنند . مدل کسب و کار جاری سازمانها ، ریشه در اقتصاد صنعتی دارد . از این رو تناسب آن با نیازهای امروز مورد تردید است . برخی از صاحبنظران نظرات خود را در قالب سازمان دانش محور مطرح می کنند، دیگران از انتقال به اقتصاد خدمت محور متمرکز بر هوش و خرد سخن به میان میآورند ، بعضی از تمرکزجدی بر شایستگی های محوری و طرلحی سازمان به گونه ای بحث میکنند که بهترین وجه آن شایستگی ها را به صورت اهرم نفوذ درآورد . بعضی دیگر نیز طرفدار سازمان منعطف و کوچک اند (کوئین،1992،ص50 )[4] ، (همل و پراهالد،1994، ص147)[5] .

نظریات بیشتری را نیز میتوان برشمرد ولی پیام همگی روشن است و آن اینکه مدلهای جاری راهبرد و ساختار برای پاسخگویی به چالشهای حتمی عصر اطلاعات به طور باور نکردنی نا کافی است .

دسترسی به مفید ترین و مربوط ترین اطلاعات میتواند موجبات بقای واحد اقتصادی را فراهم آورد .

امروزه موسسات و شرکتهای بزرگ و کوچک بسیاری ، از بسته های نرم افزاری تولید شده و ایجاد سیستم های خاص به عنوان سیستمهای اطلاعاتی استفاده مینمایند .

این امر در تمام کشورها و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز ازدیاد استفاده از بسته های نرم افزاری  و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری روز به روز بیشتر شده و تعدا شرکتها و سازمانهایی که به استقرار آ نها دست میزنند افزایش   می یابد .

در چنین فضایی بواسطه اهمیت استخراج صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی  نقش این سیستم های مستقر شده حایز اهمیت میشود .

 

3-1 ضرورت انجام تحقیق

امروزه تحولات شگرفی درزمینه روشهای جمع آوری وارائه اطلاعات رخ داده و پیشرفتهایی آن فرا گیر شده است  . به طوریکه روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است .

مهمترین ویژگیهای آن سرعت زیاد در پردازش داده ها ، دقت فوق العاده زیاد ، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات ، به روز بودن ، امکان مبادله ا لکترونیکی اطلاعات با کیفیت بالا ، قیمت فوق العاده ارزان و رو به کاهش است . از طرفی گسترش حجم عملیات و پیچیده تر شدن امور را در پیش داریم.

 

باتوجه به این عوامل دیگر نیازی به توجیه استفاده از آنهادر دنیای امروز نخواهیم داشت و حسابداری نیز ناگزیر است از تمام یا برخی از روشهای نو در ادامه خدمات و وظایف خود استفاده نماید ، زیرا به گفته گری ساندم[6]  رئیس سابق انجمن  حسابدارن آمریکا ،نقش اطلاعات در جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرده است .

پس تهیه کنندگان اطلاعات بویژه حسابدارن باید تهیه کننده اطلاعات مربوط و با کیفیت بالا باشند تا خدمتشان با قیمتهای بالا خریدار داشته باشد ، در غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشت .

بنا براین تحقیقات در این زمینه برای شناخت و تأثیر گذاری سیستمهای اطلاعاتی و نقش آنها در افزایش و ارتقاء کیفیت حرفه و پیشرفت حسابداری و صورتهای مالی حسابرسی شده هم زمان با تحولات اساسی در فناوری اطلاعات لازم و ضروری به نظر می اید.

علاوه براینکه برد وسیع و پر نفوذ سیستمهای خودکار در سازمانها و تأکید فزایندبر اطمینان از صحت و ایمنی فرآیندها ی مبتنی بر فناوری اطلاعات ،نیاز به متخصصان حسابداری با دانش و مهارتهای کنترل فناوری اطلاعات و ارتباطات را افزایش داده است.

هیأت استانداردهای حسابداری[7] نیز در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره دو حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف کرده است . دراین بیانیه  همچنین بیان شده که هدف اولیه و اصلی حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیرندگان است. مطالعه آلبرت و ماک در سال 2000  نیز مدعای این مطلب است .

همه این موارد نقش و ضرو رت ارزیابی این سیستمها ی اطلاعاتی و سطح کیفیت صورتهای مالی حسابرسی شده بدست آمده از آنها را معین می سازد .

 

4-1 اهداف تحقیق

هدف تحقیق را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از میزان تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از میزان نقش بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و استفاده بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف میزان هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی است ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد استفاده مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

 

5-1 فرضیه های تحقیق

1-5-1 فرضیه های اصلی

بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده در سطح شرکتهای بورسی تأثیر دارند .

 

2-5-1 فرضیه های فرعی

1- سیستمهای اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی «مربوط بودن » درصورتهای مالی حسابرسی شده تأثیر دارند.

2- سیستمهای اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی « قابلیت مقایسه» در صورتهای مالی حسابرسی شده تأثیر دارند .

3- سیستمهای اطلاعاتی  وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی «قابلیت اعتماد » در صو رتهای مالی حسا برسی شده تأثیر دارند .

 

6-1 روشهای جمع آوری اطلاعات

روش گرد آوری آمیزه ای از کتابخانه ای و میدانی است . در روش کتابخانه ای از طریق مطالعات کتابخانه ای ادبیات موضوع و پیشینه و تحقیق و نیز چارچوبی مناسب برای موضوع فراهم خواهد شد . در روش میدانی تحقیق ، از طریق پرسشنامه داده های مورد نیاز برای تأیید و یارد فرضیه های تحقیق گرد آوری میشود .

ابزارهای گرد آوری تحقیق ، پرسشنامه و مصاحبه خواهد بود .پس از آن با استفاده از نرم افزار spss برای تجزیه تحلیل اطلاعات ، فرضیه اصلی و کلیه فرضیه های فرعی مورد آزمایش قرار می گیرد .

 

7-1 قلمرو تحقیق

 در این تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و اساتید و هیئت علمی دانشگاه های آزاد منطقه 5 در جامعه آماری لحاظ خواهند شد و تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر صورتها ی مالی حسابرسی شده  شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سؤال و بررسی قرار خواهد گرفت .

این تحقیق از نظر زمانی از نوع تحقیقات مقطعی است ، چرا که در یک محدوده زمانی صورت گرفته و واقعیت را در یک برهه زمانی کنکاش میکند .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مروری بر ادبيات تحقيق

 


 

 

 

 

 

 

1-2 مقدمه

حسابداری را میتوان زبان تجارت دانست که از آن به عنوان ابزار برقراری ارتباط استفاده می شود . در گذشته حسابداری به منظور شناسایی ، اندازه گیری ، ثبت ، طبقه بند ی ، تلخیص و گزارش دهی عملیات مالی مورد استفاده قرار میگرفت . اما همگام  با پیشرفت دانش و فن آوری حسابداری نیز متحول شده و در حال حاضر ، از جمله ابزارهای مهم کنترل ، برنامه ریزی و تصمیم گیری محسوب میشود . به همین لحاظ تغییرات عمده ای نیز در نگرش به حسابداری ایجاد شده که از مهمترین آنها دیدگاه «حسابداری به عنوان سیستم اطلاعاتی » است . این تعریف از حسابداری برای اولین بار در سال 1996 توسط انجمن حسابداری امریکا در بیانیه ای تحت عنوان بیانیه نظریه اساسی حابداری ارائه گردید .

هر سیستم حسابداری باید اطلاعات مربوط به رویدادها ، معاملات و عملیات مالی را پردازش کند و صورتها و گزارشها ی مورد نیاز را فراهم آورد . این کار مستلزم آن است که ابتدا اطلاعات مالی مورد نیاز یا در واقع اطلاعات و گزارشهای خروجی سیستم ، تعیین و سپس اطلاعات ورود ی لازم برای رسیدن به اطلاعات مزبور فراهم شود  و سرانجام روشها و وسایلی که میتواند پردازش را انجام دهد، انتخاب گردد .

یکی از انواع سیستمهای حسابداری که پس ازاین به آن اشاره خواهیم کرد ، سیستمهای حسابداری کامپیوتری میباشد که با استفاده از بسته های نرم افزاری در جهت طبقه بندی تلخیص ، گزارش دهی و صورت های مالی حسابرسی شده گامی اساسی بر خواهد داشت

اطلاعات مفید حسابداری که از این طریق جهت استفاده کنندگان تهیه میگردد باید دارای ویژگیهای زیر باشد :

1-قابل فهم بودن :اطلاعات حسابداری باید برای مدیران قابل فهم باشد ، دانش مالی و نحوه ارائه اطلاعات با این ویژگی در ارتباط است .

2 – مربوط بودن :اطلاعات حسابداری باید با مسأله یا تصمیم در دست بررسی مرتبط باشد . اطلاعاتی که به موقع تهیه و در ازریابی تصمیمات گذشته و پیش بینی های آ ینده موثر واقع شود ، مربوطه محسوب میشود .

3-قابل اتکا بودن : اطلاعاتی قابل اتکا است  که عاری از خطا و جانبداری باشد . کامل بودن ، صحییح بودن ، بیطرفانه بودن ، و قابلیت تأیید داشتن از نشانه های قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری میباشد .

4-   قابل مقایسه بودن :استفاده کنندگان بایستی بتوانند اطلاعات حسابداری را در طول زمان ، مورد مقایسه قرا دهند و نیز بتوانند وضعیت مالی و نتایج عملیات موسسه های دیگر را باموسسه خود مقایسه کنند .                        

در این پژوهش نقش سیستمهای اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی حسابرسی شده مورد ارزیابی قرار میگیرد .

 

2-2تعاریف عملیاتی 

1-2-2 تعریف سیستم اطلاعات      

-2 طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

روشهای طراحی سیستمهای اطلاعاتی را میتوان به دو دسته عمده زیر طبقه بندی کرد :

1)      چرخه تکاملی سنتی

2)      چرخه تکاملی ساخت یافته

چرخه تکاملی سنتی تا قبل از دهه 1980 بمنظور انجام فعالیتهای چرخه تکاملی سیستم به کار گرفته میشد که امروز در جوامع اطلاعاتی بنام چرخه تکاملی سنتی نامیده میشود .

اساس روش چرخه تکاملی ساخت یافته براستفاده از متدو لوژی ساخت یافته و ابزارو تکنیک های ساخت رایانه قرار گرفته است در این روش ، توسعه سیستمها شامل یکسری مراحل متوالی با تأثیرات متقابل بر یکدیگر است که از بررسی شروع شده و سپس تجزیه و تحلیل ساخت  یافته ، طراحی یافته ،برنامه نویسی ساخت یافته ،آزمون ساخت یافته و نصب انجام خواهد گرفت .

تعدادی از فعالیتها میتوانند به صورت موازی انجام شوند و در هر مرحله نیز مستند سازی انجام میگیرد که خود کمک  موثری در انجام فعالیتهتای مراحل بعدی خواهد بود .

در روش ساخت یافته، سیستمها بر اساس مفهوم واحد قرار گرفته اند . بدین معنی که  سیستم از بالا به پایین به زیر سیستمهای کوچکتر و تقریبا مستقلی تقسیم میگردد .

بنابراین بررسی هر یک از سیستمها یا قسمتها ساده تر بوده و بدین شکل خطا یابی و رفع اشکال آنها نیز سریعتر و آسانتر انجام می گیرد . ضمنا در گیری کاربر در طول پرژه با سیستم از سطح بالایی برخوردار است و این موضوع به تأیید مراحل پیموده شده و همچنین به فهم و درک نتیجه نهایی کمک بسیارخواهند کرد . چنانچه مشخص شود که سیستم طراحی شده تمام نیاز های کاربر را تأمین نخواهد کرد امکان ایجاد تغییرات لازم در سیستم با این روش وجود خواهد داشت .

 

1-5-2 طراحی و اجرای هر یک از سیستمها ی اطلاعاتی

الف ) طراحی و اجرای سیستمهای اطلاعاتی سنتی دارای مراحل هفت گانه زیر است :

1)تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید

2) شناخت سیستم موجود

3) تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از شناخت و تعیین انتظارات از سیستم

4) طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات

5)اجرای سیستم

6) حسابرسی سیستم

7) نگهداری سیستم

 ارتباط این مراحل و توالی آنها در شکل زیر نشان داده شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که این مراحل در بسیاری از موارد در یکدیگر تأثیر متقابل دارند و همچنین با پیشرفت عملیات طراحی و اجرا ، تیم طراحی با شناخت وآگاهی بیشتری که نسبت به نیاز اطلاعات مدیریت و ابعاد مسئله و محیط سیستم کسب میکنند ناچار به باز گشت به مراحل قبلی بوده و با اعمال تغییرات لازم، مسیر حرکت را اصلاح میکنند . بعنوان مثال همانطوری که در شکل زیر نیز مشاهده میشود  حتی در آخرین مرحله یعنی در زمان نگهداری سیستم ممکن ..........................


-5-2 تجزیه وتحلیل و ارزیابی سیستم [1]

 در تعیین انتظارات از سیستم به دو سوال زیر باید پاسخ داده شود :

1) چه خواسته هایی از سیستم در حال حاضر و آینده وجود دارد ؟

2) برای انجام این خواسته ها سیستم چگونه بایست عمل کند ؟

جهت تعیین انتظارات از سیستم اطلاعات مربوط به شناخت سیستم موجود و پیش بینی شرایطی که در آینده برای سازمان اتفاق خواهد افتاد همراه با خواسته ها ، وسیاستها و خط و مشی های مدیریت در هم آمیخته و توسط تحلیل گر تجزیه و تحلیل می گردد به عبارت دیگر این بخش شامل تحلیل و ترکیب اطلاعات ، پیش بینی آینده مدل سازی و حتی پژوهش عملیات

است . در واقع در این مرحله است که را ه حلهای ممکنه فرموله شده و مورد ارزیابی قرار میگیرند در این مرحله ساختار سازمانی مو سسه مورد بررسی قرار می گیرد . کلیه دستورالعملها و آیین نامه های موجود که مسولیت ها و اختیارات را مشخص می نماید مطالعه میشود و همچنین سیستم موجود و کلیه مدارک مربوط به سیستم که گردش عملیات و گردش فرمها را نشان میدهد و همچنین نیاز اطلاعاتی و گزارشهای سیستم مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد .

شناخت نیاز اطلاعاتی مدیریت در تعیین انتظارات از سیستم بسیار ضروری  و حیاتی  است  . به همین جهت تحلیل گر سیستم باید با استفاده از انواع روشهای ممکن مصاحبه ، پرسشنامه و مطالعه گزارشات به نیاز اطلاعاتی مدیریت آگاهی یابد . در بعضی موارد مدیریت از تشریح مستقیم نیاز اطلاعاتی خود ناتوان است .بنا براین تحلیل گر سیستم با استفاده از سوالات غیر رسمی مانند اینکه لطفا چهار یا پنج مورد از مسولیتهای خود را ذکر کنید و برای انجام این مسولیتها چهاریاپنج موردازاطلاعاتی که نیاز مندید نام ببرید تا به بخش مهمی از نیازهای اطلاعاتی مدیریت دست یابد .

همچنین تحلیل گر سیستم باید محیط سازمانی را نیز مورد توجه قرار دهد [2] سیستم اطلاعاتی حسابداری مانند  هر سیستم دیگر ی نمی تواند بدون ارتباط و تعامل با محیط خود معنی و مفهومی داشته باشد . محیط سیستم اطلاعاتی حسابداری در حقیقت سازمانی است که میبایست بدرستی ابعاد آن شناخته شود .هر چه ابعاد سازمانی وسیع تر باشد سیستم کنترلی و اطلاعاتی رسمی تری نیازداردوهرقدرسطوح مدیریت گسترده تر باشد نیاز اطلاعاتی برای کنترل و تصمیم گیری حیاتی تر است پس از مطالعه و ارزیابی دقیق سیستم موجود و مقایسه امکانات آن با نیازهای اطلاعاتی مدیریت و شناسایی نقاط ضعف سیستم موجود راه حلهای مختلف تعیین میگردد که این راه حلها اگر چه میتوانند بی شمار باشند ولی عموما به سه دسته تقسیم میشوند :

1) برقراری یک سیستم جدید

2) اصلاح و تکمیل سیستم قدیمی

3) استفاده از خدمات دیگران ، اشتراک وقت [3] با استفاده از خدمات موسسات کامپیوتری پس از تعیین و تعریف راه حلهای مختلف هر یک از این راه حلها از جهات مختلف از جمله تکنیکی ، عملی بودن واقتصادی بودن مورد بررسی قرارمیگیرندو نتایج حاصله از بررسیهای فوق طی گزارش موسوم به گزارش بررسی امکان به مدیریت ارئه میگردد و محدوده کلی سیستم جدید تعیین میگردد و اهداف سیستم تعریف میشوند و همچنین نیازهای ورودی و خروجی اطلاعات مشخص میشوند .

 

4-5-2 طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات

سه هدف کلی طراحی یک سیستم و جدید حسابداری به شرح زیر میباشد :

1)بهبود اطلاعات تهیه شده از نقطه نظر کیفیت ، بموقع بودن  و ساختار اطلاعات

2)بهبود در کنترلهای داخلی و از این طریق بهبود در قابل  اتکا ء بودن اطلاعات حسابداری و فراهم کردن سیستمهای لازم جهت مشخص نمودن مسولیت حفظ و حراست از سیستمهای موسسه .

3)کاهش هزینه های تهیه اطلاعات(شم[1]-System Analysis and Evaluation

[2]-Allematives

[3]-Time Sharing

...................


-6-2 سیستمهای پردازش داده های الکترونیکی

قرنها شیوه های موجود و بنیادین  تجارت و بازرگانی دگرگونی اندکی را شاهد بود . در گذشته تاجر با مشتری و یا با تاجر دیگری ملاقات و برای تأمین یا عرضه کالای خود در برابر دریافت یا پرداخت مبالغ نقدی ، خدمات ، یا کالاهای دیگر اقدام به عقد قرارداد میکرد . بعد از آن تاجر دست به تثبیت معامله فوق در دفاتر حساب خویش مینمود و بطور متناوب اقلام ثبت شده در دفاتر خود را برا تعیین اینکه چه تعداد افراد به وی بدهکار و یا اینکه و ی به آنها بدهکار میباشد و یا اینکه مبالغ نقدی و دارایی هایش چقدر میباشند و به تلفیق آنها با همدیگر می پرداخت .

طی چند دهه گذشته تغییرات در شیوه های تجارت و بازرگانی جنبه تصاعدی داشته است ظهور کامپیوتر و پس از آن اینترنت باعث شده است کاری را که یک تاجر در دوران گذشته با مشقت انجام میداد ، امروز با بررسی کاتولو گهای کالایی خاص در اینترنت و سفارش سریع آن انجام شود . در واقع تغیر در شیوه های تجارت و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان باعث بوجود آمدن شیوه جدیدی از تجارت بنام تجارت اینترنتی یا الکترونیکی شده است .

مزایای تجارت اینترنتی شامل موارد زیر است :

1-بقاء: بسیاری از سازمانها مجبورند برای ماندن در رقابت با سایر شرکتهای مشابه از تجارت الکترونیکی استفاده کنند .

2-پیشرفت در انعطاف نسبت به نیازهای مشتری : در شرایط کنونی بازار که بدست آوردن مشتر ی وحفظ آن یکی ار برنامه های اساسی موسسات می باشد باید دانست به نیازها ی مشتریان انعطاف پذیری شرکت بالا باشد و تسهیلات زیادی را برای مشتریان خود در زمینه فروش وخدمات پس از فروش ایجاد کنند تا بتوانندرضایت آنها را حفظ کنند.

3-کاهش هزینه ها : در بسیاری از موارد استفاده از تجارت الکترونیکی باعث کاهش هزینه های شرکت  می شود . به طور مثا ل اگر ......................


-6-2 مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی یک سیستم کامپیوتری

مرحله اول : نیاز سنجی

الف – منشأ نیاز به سیستم اطلاعاتی

هر گونه احتیاج به اطلاعات براساس یک نیاز اولیه (نیاز به اطلاعات برای تصمیم گیر ی مدیران ، نیاز به اطلاعات برای مراجع قانونی ، نیاز به اطلاعات برای ارائه به سهامداران ،بانکها ، مشتریان ، بستانکاران ) شکل میگیرد .

بدون وجود یک نیاز اولیه ، نیاز به اطلاعات نیز وجود نخواهد داشت . این نیاز با مسئله اولیه بایستی بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد . گا هی سازمانها پس از برخورد به یک مشکل ناگهانی مثلا حالتی که برای تصمیم گیری مدیران ،اطلاعاتی وجود ندارد و یا ناقص است دفعتا احساس نیاز به سیستم اطلاعاتی میکنند و سپس درصدد تهیه سیستم اطلاعاتی برمی آیند . اگر مدیران همیشه به این روش سیستمها را ...........................-2 ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

یکی از هدفها حسابدار ی و حسابرسی و گزارشگری مالی ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه و فعلی و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی است . اطلاعاتی که در صورتهای مالی منعکس می شود ، هنگامی می تواند در تصمیمات استفاده کنندگان موثر واقع شودکه از ویژگی های کیفی خاص برخودار باشند . خصوصیات کیفی به خصوصیات اطلاق می شود که موجب می گردداطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی  و گزارشات مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود . برخی خصوصیات کیفی به محتوای ...................

-2 شكل و ترتيب صورت‌هاي مالي اساسي

براساس استانداردهاي حسابداري ايران (كميته فني سازمان حسابرسي، 1384، ص14) مجموعه كامل صورت‌هاي مالي شامل اجزاي زير است:

الف- صورت‌هاي مالي اساسي

 1. ترازنامه
 2. صورت سود و زيان
 3. صورت سود و زيان جامع
 4. صورت جريان وجوه نقد

ب. يادداشت‌هاي توضيحي همراه صورت‌هاي مالي

 

الف- صورت‌هاي مالي اساسي

مربوط ‌ترين و بااهميت‌ترين اطلاعات بايد همواره در متن صورت‌هاي مالي اساسي منعكس شود مشروط بر اينكه انعكاس چنين اطلاعاتي در صورت‌هاي مزبور مقدور باشد. صورت‌هاي مالي بايد وضعيت مالي،  عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي واحد تجاري را به نحو مطلوب ارائه كند. به محض اينكه بتوان رويدادهاي مالي و ساير تغييرات ايجاد شده را با اعتماد و ميزان متعارفي از دقت و صحت اندازه‌گيري كرد،  لازم است دارائي‌ها و بدهي‌ها و اثرات حاصله بر سود خالص و حقوق صاحبان سهام در صورت‌هاي مالي افشاء شود،  تقريباً در تمام شرايط،  اعمال مناسب الزامات استانداردهاي حسابداري همراه با افشاي اطلاعات اضافي در صورت لزوم،  منجر به ارائه صورت‌هاي مالي به نحو مطلوب مي‌شود.

ترازنامه

ترازنامه،  دارايي‌ها و بدهي‌ها و حقوق صاحبان سرمايه در پايان دوره مالي را گزارش مي‌نمايد. به بيان ديگر ترازنامه ساختار و منابع واحد تجاري (طبقات عمده دارايي‌ها و مبالغ آنها) و ساختار مالي آنها (طبقات عمده بدهي‌ها و حقوق صاحبان سرمايه و مبالغ آنها) را نشان مي‌دهد. عناصر مندرج ترازنامه مشتمل بر دارايي‌ها،  بدهي‌ها و حقوق صاحبان سرمايه مي‌باشد. اطلاعات ارائه شده در ترازنامه مي‌تواند مشتقيماً برآورد استفاده كنندگان از مبلغ،  زمان و احتمال جريان‌هاي نقدي آتي كمك نمايد (كميته فني سازمان حسابرسي، 1384،ص58)1.

رابط بين گروه‌ها و طبقه‌بندي‌هاي اقلام ترازنامه را مي‌توان برحسب نيازها و هدف‌ها به طريق مختلف افشاء كرد. مثلاً براي نشان دادن سرمايه در گردش،  بدهي‌هاي جاري را مي‌توان مستقيماً از دارايي‌هاي جاري كسر كرد. نوع ديگري از گروه‌بندي اقلام ترازنامه،  طبقه‌بندي دارايي‌ها و بدهي‌ها به اقلام پولي و غير پولي است. به‌طور كلي مي‌توان گفت كه هدف اصلي از طبقه‌بندي اقلام ترازنامه،  ارائه خلاصه‌هايي مفهوم و مفيد از اطلاعات مالي است. طبقه‌بندي دارايي‌ها و بدهي‌ها و گروه‌بندي اقلام مشابه آن در ترازنامه از اين جهت ضرورت دارد كه امكانات زير براي استفاده كنندگان صورت‌هاي مالي فراهم مي‌سازد.

-      دستيابي به يك تصوير منطقي از وضعيت مالي واحد تجاري

-      انجام مقايسه‌هاي مفهوم و منطقي وضعيت مالي واحد تجاري با دوره‌هاي قبل آن و با ساير واحدهاي تجاري

-      پيش‌بيني جريان آتي وجوه نقد واحد تجاري

لذا اگر اطلاعات منعكس در ترازنامه فاقد طبقه‌بندي باشد،  استفاده كنندگان صورت‌هاي مالي براي دستيابي به اطلاعات و خلاصه‌هاي مورد نياز خود،  با مشكل مواجه خواهند شد.

صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع

درآمدها و هزينه‌هايي كه در يك دوره مالي شناسايي شده است در يكي از صورت‌هاي عملكرد مالي يعني صورت سود و زيان جامع گزارش مي‌شود. هدف از تهيه صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع،  ارائه كليه درآمدها و هزينه‌هاي شناسايي شده طي دوره مالي مي‌باشد. تمركز اصلي صورت سود و زيان دوره بر درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي است. درآمدها و هزينه‌ها تنها در موارديكه به موجب استانداردهاي حسابدري مستقيماً قابل انتساب به حساب حقوق صاحبان سرمايه باشد به تفكيك اجزاي تشكيل دهنده آنها در صورت سود و زيان جامع افشاء مي‌گردد.

از آنجاييكه سود و زيان جامع دربرگيرنده كليه درآمدها و هزينه‌هاي شناسايي شده،  اعم از تحقق يافته و تحقق نيافته است،  سود و زيان خالص دوره مالي به عنوان اولين قلم در صورت سود و زيان جامع انعكاس مي‌يابد. اين بدان معني است كه صورت سود و زيان دوره،  يكي از اقلام صورت سود و زيان جامع را به تفصيل نشان مي‌دهد و ساير درآمدها و هزينه‌هاي شناسايي شده،  به صورت جداگـانه در صورت سود و زيان جامع انعكاس مي‌يابد (كميته فني سازمان حسابرسي،  1384، ص 123-122)1

صورت سود و زيان را مي‌توان به اشكال مختلف و با توجه به مفاهيم مختلف درآمد و تفكيك و طبقه‌بندي هزينه‌ها ارائه كرد. مثلاً ارائه صورت حساب سود و زيان به شكل چند مرحله‌اي2 مبتني بر طبقه‌بندي اقلام و تفكيك نتايج حاصل از عمليات جاري از نتايج حاصل از عمليات جاري از نتايج فعاليت‌هاي جنبي و غير عملياتي است. در اين شكل صورت حساب سود و زيان،  اقلام درآمد،  هزينه،  سود و زيان به گروه‌هاي مشخص طبقه‌بندي مي‌شود تا تفسير اطلاعات براي استفاده كنندگان تسهيل گردد (هندريكسن ، 1993 ، ص 872)3.

صورت جريان وجوه نقد

صورت جريان وجوه نقد به همراه يادداشت‌هاي توضيحي مربوط،  منعكي كننده جريان‌هاي ورودي و خروجي نقدي واحد تجاري طي دوره است و جريانات ناشي از عمليات را از جريان‌هاي ناشي از ساير فعاليت‌ها تفكيك مي‌كند صورت جريان وجوه نقد اطلاعات مفيدي در مورد طريق ايجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاري ارائه مي‌كند. اطلاعات راجع به جريان‌هاي ورودي و خروجي وجه نقد طي دوره به استفاده كنندگان كمك مي‌كند تا عواملي همچون مخاطره،  نقدينگي واحد تجاري و توان آن از جهت بازپرداخت بدهي‌ها،  انعطاف‌پذيري مالي بين سود و جريان‌هاي نقدي واحد تجاري را مورد ارزيابي قرار دهند.

اعمال معيارهاي شناخت درآمد و هزينه موجب مي‌شود كه براي اندازه‌گيري نتايج دوره، جريان‌هاي نقدي تعديل شوند. به همين دليل،  صورت‌هاي عملكرد مالي در كنار ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد و به عنوان يك مجموعه،  مبناي مناسب‌تري براي ارزيابي وضعيت آتي جريان‌هاي نقدي واحد تجاري در مقايسه با صورت جريان وجوه نقد و به تنهايي فراهم مي‌آورد (كميته فني سازمان حسابرسي، 1384 ،ص 589-588)1.

ب- يادداشت‌هاي توضيحي همراه صورت‌هاي مالي

يادداشت‌هاي توضيحي شامل اطلاعاات تشريحي و جزئيات بيشتري از اقلام منعكس شده در صورت‌هاي مالي اساسي است ضمن اينكه اطلاعات ديگري از قبيل بدهي‌هاي احتمالي و تعهدات را ارائه مي‌كند. يادداشت‌هاي توضيحي بايد به نحوي منظم ارائه شود هر قلم مندرج در ترازنامه،  صورت سود و زيان،  صورت سود و زيان جامع و صورت جريان وجوه نقد بايد به يادداشت‌هاي توضيحي مربوط عطف داده شود (همان منبع،  ص 30-29)2 .

هدف از ارائه يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي،  افشاي اطلاعات مربوط و با اهميتي است كه نمي‌توان آنها را از طريق انعكاس در متن صورت‌هاي مالي به‌گونه‌اي مناسب و بدون اينكه از مطلوبيت صورت‌هاي مزبور كاسته شود،  ارائه كرد. به عبارت ديگر،  يادداشت‌ها حاوي اطلاعاتي است كه ارائه آنها از لحاظ افشاي كامل ضروري است و روش مؤثر ديگري براي ارائه آنها وجود ندارد. يادداشت‌هاي همراه با صورت‌هاي مالي به هيچ وجه نبايد به عنوان جايگزين براي طبقه‌بندي،ارزيابي و توصيف مناسب و صحيح اطلاعات در متن صورت‌هاي مالي مورد استفاده قرار گيرد. در واقع اطلاعاتي كه از طريق يادداشت‌ها افشاء مي‌شود،  بايد مكمل اطلاعات منعكس در متن صورت‌هاي مالي باشد. به همين دليل يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي،  به عنوان اجزاي با اهيمت،  مكمل و لاينفك صورت‌هاي مالي محسوب مي‌شود (عالیور،  1365،  ص 29)3.

 

1-9-2 اصطلاحات و ارائه جزئيات

همان‌ گونه كه شكل صورت‌هاي مالي اساسي از لحاظ افشاء اهميت دارد،  اصطلاحاتي كه در صورت‌هاي مزبور بكار مي‌رود و جزئياتي كه در آن منعكس مي‌شود نيز واجد اهميت است. اگر سرفصل‌ها و توضيحات مربوط به اقلام منعكس در صورت‌هاي مالي مناسب و گويا باشد،  به استفاده كنندگان آگاهي‌هاي لازم را مي‌دهد. اما استفاده از اصطلاحات مبهم تنها مي‌تواند باعث سردرگمي و برداشت‌هاي نادرست گردد. استفاده از اصطلاحات فني حسابداري و داراي معاني شناخته شده و بكارگيري يكنواخت آنها در مورد اقلام مشابه،  سودمندي صورت‌هاي مالي را افزايش و بهبود كيفيت گزارشگري را باعث مي‌شود.

با اهميت‌ترين اطلاعات،  به جاي انعكاس در يادداشت‌ها و جداول همراه صورت‌هاي مالي،  بايد در متن صورت‌هاي مزبور انعكاس يابد. اگر عناوين اقلام منعكس در صورت‌هاي مالي نتواند اقلام مربوط را به طور كامل و به اختصار توصيف كند،  توضيحات ضروري را مي‌توان به شكل يادداشت در داخل پرانتز[1] و به دنبال عناوين مربوط در متن صورت‌هاي مالي افشاء نمود. مثلاً ارزش بازار سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه مدت يا تعداد و ارزش اسمي واحدهاي تجاري را مي‌توان به اين شكل افشاء كرد (هندريكسن ، 1993 ، ص 873)[2] .

 

10-2 پیشنیه تحقیق

در خارج از کشور آنچه بیشتر مورد بررسی قرار گرفته نقش «فناوری اطلاعات » در ویژگی های کیفی گزارشگری بوده است . «آشباخ ، جانسون و وارفیلد » در تحقیقی که با هم انجام داده اند به تغییرات قابل توجه ای در صورت های مالی حسابرسی شده دراینترنت بویژه در کیفیت به موقع بودن دست یافته اند . آنها بیان کردند که تعادل نسبی بین دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات مهم ترین نکته در پیدایش اینترنت است .

«گراهام و بالدوین » در سال 2003 بیان کردند که استفاده از اطلاعات در صورتهای مالی می تواند روند قضاوت را تحت تاثیر قرار  دهد به عبارت بهتر « مربوط بودن » تحت تاثیر می گذارد .

« تئودرجی ماک » در مقاله ای تحت عنوان «مفاهیم ارزش اطلاعات حسابداری » به ضرورت شناخت ارزش اطلاعات تاکید کرده و بیان کرده است که ارزش اطلاعات ضرورت به کارگیری مناسب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری را ایجاب می کند .

در ایران به صورت پراکنده چندین مقاله پیرامون وضعیت سیستم های اطلاعاتی و نقش نرم افزارهای حسابداری در دگرگون ساختن فضای سنتی ، ثبت رویدادها و گزارشگری توسط دانشجویان و استادان ارائه شده است .

 

از جمله آقایان « عرب مازار و پژوهی » در سال 1372 در مقاله ای تحت عنوان بررسی وضعیت کاربرد رایانه و بسته های نرم افزاری در تهیه اطلاعات مالی توسط شرکت های ایرانی به اختصار پرداخته اند . « مانیان » نیز در سال 1373 در پژوهشی تحت عنوان « بررسی عوامل موثر دررضایت مندی کاربران نهایی و برنامه ریزی رسمی استفاده از نرم افزارهای کاربردی و سواد کاربران » پرداخته است . آقای حجت اله خادم از دانشگاه  تهران در سال 1375 در پایان نامه خود به بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران پرداخته است و همچنین آقای عباس جدیدی از دانشگاه اصفهان در سال 1381در پایان نامه خود به بررسی تاثیر.....................2-Multiple-Step Income Statement

3-Handrikson,1993,p872

[1]-Parenthetical Information

[2]-Handrikson,1993,p873

.......................


فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده‌ها

 

 

 

 

 

 

 

1-4 مقدمه‏

نتیجه گیری مطلوب ،حاصل تجزیه وتحلیل دقیق اطلاعات که برمبنای سوال اصلی محقق گرد آوری شده است .بنابراین تجزیه وتحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی ،یکی از پایه های اصلی هر مطالعه وبررسی است .هدف از تجزیه وتحلیل ،در آوردن داده ها به شکل قابل فهم وقابل تغییر است .

در این فصل برای تجزیه وتحلیل داده ها از روشهای آماری استفاده می نماییم نظر به اینکه اطلاعات جمع آوری شده به صورت غیر کمی اند ،لذا در مرحله اول این اطلاعات باید به اطلاعات کمی تبدیل گردند .

یکی از روشهای تبدیل ،استفاده از قانون لیکرت میباشد .در این قانون اعداد 5،4،3،2،1،0(اطلاعات کمی )به ترتیب جایگزین خیلی کم ،کم ،متوسط ،ریزو خیلی ریز(اطلاعات غیر کمی )می شوند .سپس در مرحله بعدی اطلاعات کمی با استفاده از روشهای آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند .در این تحقیق ابتدا آمار توصیفی داده ها گرد آوری شده ارائه می شود وسپس تحلیل داده ها بر مبنای آمار استنباطی وبه کمک فنون آماری مناسب به منظور آزمون فرضیه ها صورت می گیرد .

همانطور که در فصل سوم تشریح شد در این تحقیق از روش زیر استفاده شده است :

الف –آزمون کولموگروف –اسمیرنوف

ب- آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی

ج-آزمون آنالیز واریانس [1]

د- آزمون مقایسه ای دوتایی میانگین ها

 

 

 

2-4 آمار توصیفی

جدول فراوانی ونمودار دایره ای برای سوال 1- میزان تحصیلات شما در چه حدی است.................

 [1]-Repeated Measure

...................... 

فصل پنجم

نتيجه‌گيري و پيشنهادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 مقدمه

نتیجه گیری ،مرحله نهایی کارعملی تحقیق است .این مرحله به چند دلیل حائز اهمیت خاص است .همه نتایج تحقیق دراین قسمت مشخص می شوند ،این قسمت خلاصه ای ازیافته ها وایده های کامل فرآیند علمی تحقیق است .ومهمتر ازهمه اینکه حاصل تحقیق ،آن چیزی است که در نتیجه گیری بدست می آید.

با توجه به این نکات،در نتیجه گیری پس ازمرورچارچوب و روند تحقیق ،نتایج حاصل ازتحقیق ارائه می گردد.درنهایت پیشنهادهای قابل ارائه براساس شناخت های بدست آمده ارائه می گردد.بدین ترتیب می توان گفت که درنتیجه گیری تحقیق سه اقدام انجام می شود(عزتی،1376،ص257)

1-    مرورچارچوب تحقیق

2-    نتیجه گیری

3-    تدوین پیشنهادات قابل ارائه

 

2-5 نتیجه گیری

1-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول 

طبق نتایج بدست آمده در فصل چهارم ،معین شد ((سیستم های اطلاعاتی وبسته های آماده نرم افزاری حسابداری برویژگی کیفی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده تاثیر بالایی دارد ))

با بحث وبررسی درمبانی نظری می توان عنوان کرد ،پیشرفت شگفت انگیزسیستم های اطلاعاتی وبسته های آماده نرم افزاری حسابداری ،به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیم گیری های مدیریتی ومالی بهتری رااتخاذ نمایند چراکه مربوط بودن اطلاعات راافزایش می دهد.آنچه درارزیابی هابدست آمد حاکی ازآن است که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری دربه موقع بودن ارائه اطلاعات تاثیر بسزایی دارند.

2-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم

طبق نتایج بدست آمده در فصل چهارم معین شد .سیستم های اطلاعاتی وبسته های آماده نرم افزاری حسابداری بر ویژگی کیفی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده تاثیر بالایی دارد. در بررسی وسایل تایید تاثیر می توان به افزایش درثبات رویه ناشی ازاستفاده سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری اشاره نمود که اکثریت پاسخ دهندگان وکارشناسان فرم به آن تاکید داشته اند

دلیل آن رامی توان اینگونه دانست که درصورتهای مالی حسابرسی شده منتج ازسیستم های اطلاعات حسابداری وبسته های آماده نرم افزاری از فرمت مشخص استفاده می گردد وهمچنین رویه های یکنواخت رابرای  صورتهای مالی حسابرسی شده تعریف می نمایند.بنابراین ثبات رویه درآن شرکت افزایش می یابدوهمچنین افشای مالی بیشتری انجام می گردد.بنابراین قابلیت مقایسه اطلاعات مالی شرکت افزایش می یابدودیگرقابلیت مقایسه شرکتهای مختلف بایگدیگر به دلیل تفاوتهای زیادی درمحتواوروش توزیع گزارشهای مالی مختلف ،کاهش می یابد.

 

3-2-5 نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم

طبق نتایج بدست آمده درفصل چهارم معین شد ،سیستمهای اطلاعاتی وبسته های آماده نرم افزاری حسابداری برویژگی کیفی قابلیت اعتماد درصورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده دربورس تاثیرپایینی دارد .

قابلیت استفاده اطلاعات حسابداری بیشتربه تهیه کنندگان اطلاعات بستگی دارد.تاابزارهایی که باآن اطلاعات تهیه می گردند،زیرا تهیه کنندگان اطلاعات هرکدام درصورتی که ازروش اندازه گیری صحیح بسته به شرایط استفاده نمایند تاثیرگذاری متفاوتی رادارند وهمچنین درانجام صادقانه وبدون سوگیری وجانبداری عمل نمایند واطلاعات رابه طور کامل ارائه نمایند وتنها تایید کننده این اطلاعات حسابرسان می باشند .به طور کلی اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماداست که حسابرسان مستقل آن راتایید کنند.

 

4-2-5 نتیجه گیری کلی

همانطور که در فصل چهارم مشاهده شد میزان تاثیرسیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابدارای موردارزیابی قرارگرفت ونتایج ...................منابع فارسي:

 

 1. ابراهیم آبادی، م،1388،"نقش سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری در کیفیت گزارشگری مالی در شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
 2. آذر،ع ، و ........1377،"آمار و کاربردآن در مدیریت"،جلد دوم ،انتشارات سمت .
 3. امین،ف،1376،"روش های مقدماتی آماری"، تهران، انتشارات امیر کبیر
 4. بدری ،ا،1372،"اطلاعات حسابداری وتصمیم گیری:چند فرضیه رفتاری"،فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی،شماره4،ص 83-63.
 5. بدری ،اد،1372،"اطلاعات حسابد............ضیه رفتاری"،فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی،شماره4،ص 83-63.
 6. بهرامفر،..........ه رسولی ،1377،"ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت ونقش آن در تصمیم گیری مدیریت"، فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی،شماره25،ص109-86
 7. تارخ، م.  و امیر علی  آلی،1381،"تکنولوژی اطلاعات و صادرات نرم افزارفنشر" ،پیام اوران کلک آزاد،تهران
 8. تالانه، ع، و حسین حمزه نخجوانی،1371،".....ستفاده از اطلاعات حسابداری"،نشریه حسابدار،شماره 12 ،ص60-56.
 9. جان،ب، ترجمه حسن پاشا و نرگس طالقانی، 1366، "روشه..............در علوم تربیتی" ، نشررشد..................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در دانشجو یار: تنها , 34000 تومان

 

قیمت قبلی : 350000 ریال

قیمت جدید : 34000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *