مشاهده / بستن موضوعات

بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه اي

دسته بندی: حسابداری
2727 بازدید

 

با استفاده از XBRL[1] سیستم مالی  شرکت به ‌صورت مستقیم به اینترنت وصل و استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می‌توانند به وب سایت شرکت مراجعه و در هر زمان صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده و تجزیه و تحلیل نمايند.شرکتها می‌توانند با استفاده از XBRL  در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و با کارایی بیشتری به جمع‌آوری و گزارشگری اطلا‌عات مالی بپردازند. بنابراین  نخست لازم است تا جامعه حسابداری و حسابرسی ایران با این مهم آشنا شوند تا در مراحل بعدی موجب شناسایی عوامل موثر در ایجاد و گسترش آن گردد . لذا در این پژوهش سعی شده است ضمن شناسایی جوانب نظری موضوع به بررسی علل عدم استفاده از این زبان گزارشگری توسط شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه صاحبنظران حرفه حسابداری بپردازد . بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع متغیرهایی نظیر عدم آگاهی از وجود این زبان ، مهیا نبودن شرایط پذیرش این زبان در کشور ایران ( از دیدگاه زیرساختهای تکنولوژیکی)، عدم صرفه اقتصادی و در نهایت عدم نیاز به تحول شیوه گزارشگری موجود ، به عنوان متغیرهای موثر در عدم استفاده شرکتها از XBRL شناسایی گردیدند . و سپس از طریق پرسش نامه از مدرسین و محققین دانشگاهی در رشته حسابداری و نیز حسابرسان شاغل در حرفه نظر سنجی شده است . برای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شده است . نتیجه اینکه عدم اطلاع از وجود XBRL ، مهیا نبودن شرایط پذیرش XBRL در ایران و عدم نیاز به زبان گزارشگری توسعه پذیر ، در حال حاضر به عنوان عواملی که از استفاده XBRL جلوگیری می کند شناخته شدند در حالیکه عدم صرفه اقتصادی بکارگیری  XBRL  به عنوان مانعی در استفاده از XBRL شناخته نشد.

 

 137صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 37000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

 

چكيده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1- بیان مسئله 5

3-1-تاریخچه مطالعاتی. 7

4-1 اهمیت پژوهش.. 9

5-1 اهداف تحقیق. 10

6-1 مدل مفهومی تحقیق. 10

7-1 متغیرهای پژوهش.. 11

8-1 فرضیات پژوهش.. 11

9-1 تعریف واژه ها 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه: 18

2-2 معرفی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL. 19

1-2-2 تعریف زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL. 19

2-2-2 فرآیند ارتباطی در XBRL. 23

3-2 مروری بر زبان نشانه گذاری توسعه پذیر. 25

1-3-2 مراحل تکامل XML : 25

2-3-2 SGML. 25

3-3-2 XML یک ساختار جدید برای اسناد در وب.. 26

4-3-2 پایه زبان نشانه گذاری توسعه پذیر XML. 27

5-3-2 قابلیت ها و محدودیتهای XML. 28

4-2 مفهوم حوزه در XBRL. 29

1-4-2سازمان بین المللی XBRL. 29

2-4-2تعریف حوزه 29

3-4-2  اهداف تشکیل حوزه XBRL. 30

4-4-2طبقه‌بندی حوزه‌ها در سازمان بین‌المللی  XBRL. 30

5-4-2مزایای تشکیل حوزه ملی XBRL. 31

6-4-2شرایط لازم برای ایجاد حوزه XBRL مشروط. 32

5-2-اجزاء زبان گزارشگری توسعه پذیر. 33

1-5-2 ویژگیها 34

2-5-2 واژه نامه 35

6-2 گزارشگری در XBRL. 39

1-6-2 گزارشگری سنتی و محدودیتهای آن. 41

2-6-2 لزوم مدل جديد گزارشگري مالي. 42

3-6-2 تأثیر گزارشگری به هنگام در مدل های حسابداری. 43

4-6-2 سطوح مختلف گزارشگری دیجیتال. 44

6-6-2 چالش های XBRL در گزارشگری مالی. 46

7-2 جنبه های امنیتی در XBRL. 47

8-2 XBRL و حسابرسان مستقل. 51

9-2 XBRL و حسابرسان داخلی. 52

10-2 گزارشگری حسابرسی برای XBRL. 53

1-10-2 ضرورت حسابرسی در محیط XBRL. 53

2-10-2 حرفه حسابرسی و XARL. 54

3-10-2 واژه نامه XARL. 55

4-10-2 نمونه ای از اسناد XARL. 57

11-2 نحوه عملکرد XBRL. 59

12-2 مزایا و معایب XBRL. 60

1-12-2 مزایای XBRL. 60

2-12-2 معایب XBRL. 63

13-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای XBRL. 63

14-2 چه اشخاصی از XBRL استفاده خواهند کرد ؟ 64

15-2 پیش نیازهای پیاده سازی XBRL. 65

1-15-2 عوامل محیطی. 65

2-15-2 عوامل سازمانی. 66

3-15-2 عوامل فن آوری. 66

16-2 پیشینه تحقیق. 67

1-16-2تحقیقات خارج از ایران. 67

2-16-2 تحقیقات در کشور ایران. 70

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 73

2-3 روش تحقیق. 73

3-3 جامعه و نمونه آماری. 74

4-3 قلمرو تحقیق. 75

1-4-3  قلمرو مکانی تحقیق. 75

2-4-3  قلمرو زمانی تحقیق. 75

3-4-3  قلمرو موضوعی تحقیق. 75

5-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 75

6-3 بررسی نرمال بودن داده ها 76

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 77

1-7-3-آزمون مقايسه دو ميانگين. 77

2-7-3-آزمـون  t  student : 78

8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏: 81

2-4  تجزيه و تحليل مشاهدات  با استفاده از تكنيك هاي آمار توصيفي. 81

1-2-4  -بررسي توصيفي گروه شغلي در نمونه مورد بحث.. 82

2-2-4-بررسي توصيفي سمت حسابرسي ويژه گروه شغلي حسابرس.. 83

3-2-4-بررسي توصيفي آخرين مدرك تحصيلي به تفكيك گروه شغلي : 84

4-2-4-بررسي توصيفي مدت تدريس يا تحقيق براي گروه شغلي مدرسین. 85

5-2-4  بررسي توصيفي مدت تجربه حسابداري و حسابرسي. 86

3-4  تحليل توصيفي پرسشهاي  كليدي تحقيق : 87

1-3-4 تحليل توصيفي فرضیه شماره یک : 89

2-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره دو : 90

3-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره سه : 92

4-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره چهار : 93

4-4 تجزيه و تحليل استنباطي : 96

1-4-4 بررسی تأثیر موانع از دیدگاه کل جامعه مطالعاتی: 96

2-4-4 بررسي تأثير موانع به تفکیک دیدگاه اساتید و حسابرسان. 98

1-2-4-4 تحليل استنباطي فرضيه شماره يك : 98

2-2-4-4  تحليل استنباطي فرضيه شماره دو : 100

3-2-4-4 تحليل استنباطي فرضيه شماره سه : 102

4-2-4-4  تحليل استنباطي فرضيه شماره چهار : 104

5-4  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 106

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 108

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 108

3-5 پیشنهادات.. 110

1-3-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 111

2-3-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 113

4-5 محدودیت های تحقیق. 114

پیوستها:

منابع و ماخذ:

منابع فارسي: 122

منابع لاتین: 124

چکیده انگلیسی .......................................................................................................126

 

 

 

 

 

 

جدول 1-3 آزمون کلموگروف – اسمیرنف.. 77

جدول 2-3 محاسبه آلفای کرونباخ. 79

جدول 1-4 اطلاعات توصیفی پاسخ دهندگان. 82

جدول 2-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سمت.. 83

جدول 3-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدرک.. 84

جدول 4-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر مدت  تجربه تدریس.. 85

جدول 5-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداری و حسابرسی. 86

جدول 6-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره یک... 88

جدول 7-4 آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره یک... 89

جدول 8-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره دو. 90

جدول 9-4  آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره دو. 91

جدول 10-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره سه 92

جدول 11-4  آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره سه 93

جدول 12-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره چهار. 94

جدول 13-4  آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره چهار. 95

جدول 14-4 آماره توصیفی در خصوص کل فرضیات.. 96

جدول15-4 آماره آزمون برای  فرضیات از نظر کل جامعه پاسخ دهندگان. 97

جدول 16-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضیه یک... 99

جدول 17-4 آماره آزمون برای  فرضیه یک... 99

جدول 18-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضیه دو. 101

جدول 19-4 آماره آزمون برای  فرضیه دو. 101

جدول 20-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضیه سه 103

 

جدول 21-4 آماره آزمون برای  فرضیه سه 103

جدول22-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضیه چهار. 105

جدول 23-4 آماره آزمون برای  فرضیه چهار. 105

جدول 24-4خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 106

 

 

                                                

 

 

شکل 1-2 جریان اطلاعات بدون استفاده از XBRL  23

شکل 2-2 جریان اطلاعات با استفاده از XBRL. 24

شکل 3-2 فرآیند ارتباطی در  XBRL 24

شکل 4-2 نمونه ای از سند XBRL. 39

شکل 5-2 مروری بر اجزاء اصلی XARL. 56

شکل 6-2 نمونه ای از واژه نامه XARL. 57

شکل 7-2 نمونه ای از یک  سند XARL. 58

شکل 8-2 استفاده از عناوین XARL برای کل ترازنامه 58

شکل 9-2 نمونه ای از عناوین XARL برای یک قلم از اقلام  ترازنامه 59

شکل 10-2 نحوه عملکرد زبان گزارشگری توسعه پذیر (XBRL) 60

نمودار 1-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر شغل. 82

نمودار 2-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سمت.. 83

نمودار 3-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدرک.. 84

نمودار 4-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه تدریس.. 85

نمودار 5-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداری و حسابرسی. 86

نمودار 6-4 میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره یک به تفکیک گروههای شغلی. 89

نمودار 7-4  میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره دو به تفکیک گروههای شغلی. 91

نمودار 8-4 میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره سه به تفکیک گروههای شغلی. 93

نمودار 9- 4   میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره چهار به تفکیک گروههای شغلی  

 

 

مقدمه:

اینترنت یک ابزار افشاء اطلاعات خاص است که اشکال انعطاف پذیر از افشاء را ارائه می دهد و به استفاده کنندگان امکان برقراری ارتباط فوری ، جامع (فراگیر) و ارزان را می دهد . بسیاری از شرکتها هم بصورت اختیاری اطلاعات خود را روی وب سایت خود قرار می دهند (کلتون و یانگ، 2008،ص2)[1]. با وجو مزایای گفته شده برای ارائه اطلاعات در اینترنت ، اطلاعاتی که معمولاً با فرمت HTML[2] و PDF[3] در اینترنت قرار می گیرند دارای مشکلاتی برای استفاده هستند از جمله اینکه این اطلاعات برای بکارگیری با نرم افزارهای تحلیلی و کاربرگها چندان مناسب نیستند . اینجا است که نیازمند یک راه حل برای حل این مشکل هستیم . XBRL راه حلی برای این مشکل است ، XBRL عبارت است از یکی از توسعه های زبان XML[4] در زمینه گزارشگری مالی ، که از استانداردهای پذیرفته شده استفاده می کند . XBRL با عنوان بندی اطلاعات با استفاده از عناوینی که قابل شناسایی برای کامپیوتر هستند امکان انجام بسیاری از امور به صورت خودکار را ایجاد می نماید. در یک دید وسیع داده های XBRL  از جمله داده های الکترونیکی هستند . تحقیقات قبلی نشان داده اند که تغییرات شفافیت افشای مالی الکترونیکی  ( شبکه ای ) روند تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد(همان منبع ،ص2)5 . XBRL می تواند برای انتقال اطلاعات درون سازمانی یا شبکه ای توافقی و مشترک از سازمان ها نیز بکار گرفته شود . به طور خلاصه ، XBRL می تواند مبادله اطلاعات را از طریق هر رسانه دیجیتالی در گزارش دهی داخلی و خارجی تسهیل نماید ، زنجیره های تأمین اطلاعات بین و درون سازمانی را بهبود بخشد و به طور بالقوه یکپارچگی و هماهنگی های مورد نیاز کسب و کار الکترونیکی را ارتقاء دهد (سهرابی و خانلری،1388،ص80)6.

 با توجه به مزایای ذکر شده ، لزوم بکارگیری این فن آوری در سازمانها و شرکتهای ایرانی به خوبی احساس می شود . با این حال اگرچه آگاهی و دانش اولیه در مورد مزایا و اهمیت این فن آوری در کشور بوجود آمده است لیکن شواهد نشان از عدم کفایت آن دارد و لذا همچنان نحوه پیاده سازی و ریسک های اجرایی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد . در این پژوهش سعی شده است تا عواملی که بر عدم استفاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از  این فن آوری تأثیرگذارند شناسایی شوند تا تصمیم گیرندگان و مجریان این طرح در سازمان ها بتوانند این تغییر سازمانی را با دانش بیشتری مدیریت کنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كليات تحقیق


 

 

 

 

1-1-مقدمه :

در سالهای پایان قرن بیستم و زمانی که بهره برداری و سوء استفاده های غیر قانونی فراوانی که در بازارهای مالی دنیا رخ داد ، منجر شد تا یک عزم بی سابقه و بین المللی بر عملیات حسابداری و شفافیت بیشتر در گزارشات مالی پدید آید . یکی از عواملی که به بحران  در گزارشات مالی انجامید ، نا مناسب بودن اطلاعات در فرمتهای کاغذی و یا الکترونیکی مشابه کاغذ بود که فاقد ویژگیهای لازم برای انتقال کارآمد اطلاعات مالی پیچیده به سرمایه گذاران ، قانونگذاران و سایر ذینفعان می باشد .

بازارهای تجاری – اقتصادی و همچنین استفاده کنندگان اطلاعات از این بازارها به مقدمات و شرایطی نیاز دارند تا شفافیت مراحل گزارشگری را افزایش دهند ، زیرا  امروزه گزارشگری تجاری – اقتصادی با انبوهی از مشکلات ( مانند نا کارایی ، تجزیه و تحلیل نا مناسب اطلاعات ) در بین ذینفعانی مانند بخش های مختلف سازمان ، سهامداران  و بانکها روبرو است . بنابراین دستیابی به یک سامانه گزارشگری تجاری مناسب برای حل مشکلات و نا کارایی ها بسیار مهم است . در حالی که موج تغییرات فناوری اطلاعات و ارتباطات [5] همه عرصه ها را در بر می گیرد ، می توان ادعا کرد حرفه حسابداری بیش از سایر مشاغل از اثرات و منافع این تغییرات در بهبود و اثربخشی گزارشگری مالی بهره مند شده است . توسعه بسترهای مالی همواره دغدغه اساسی جوامع اقتصادی بوده و راهکارهای گوناگون در این مسیر به چالش کشیده شده اند که در این مسیر ، تکنولوژی اطلاعات این توسعه را دچار تحول شگفت انگیزی نموده است . علاوه بر هزینه بالا ، سرعت و دقت پایین ، روش سنتی (دستی) موجب بروز خطاهای انسانی در گزارش های مالی نیز می شود ، به طوری که امروزه روش دستی چه در ورود اطلاعات و چه در بررسی آنها منسوخ شده است . استاندارد سازی نرم افزاری بسترهای مالی و به ویژه بازار سرمایه ، موجب بالا بردن کیفیت بازار با امکان نظارت دقیق ، سریع و فراگیر بر بازار اولیه و ثانویه ، تسهیل پیاده سازی بورس الکترونیک و اطلاع رسانی سریع و عادلانه به سهامداران در راستای حمایت از حقوق سهامداران گردیده است (شفاعی و کاظمی، 1388،ص2)2.

اینترنت یک ابزار افشاء اطلاعات خاص است که اشکال انعطاف پذیر از افشاء را ارائه می دهد . بسیاری از شرکتها هم بصورت اختیاری اطلاعات خود را روی وب سایت خود قرار می دهند                                   (کلتون و یانگ ، 2008 ،ص2)[6].

 با وجود مزایای گفته شده برای ارائه اطلاعات در اینترنت ، اطلاعاتی که معمولاً با فرمت HTML[7]   و PDF[8] در اینترنت قرار می گیرند دارای مشکلاتی برای استفاده هستند از جمله اینکه این اطلاعات برای بکارگیری با نرم افزارهای تحلیلی و کاربرگها چندان مناسب نیستند . اینجاست که نیازمند یک راه حل برای حل این مشکل هستیم . XBRL[9] راه حلی برای این مشکل است ، XBRL عبارتست از یکی از توسعه های زبان XML[10] در زمینه گزارشگری مالی ، که از استانداردهای پذیرفته شده استفاده می کند . XBRL با عنوان بندی اطلاعات با استفاده از عناوینی که قابل شناسایی برای کامپیوتر هستند امکان انجام بسیاری از امور به صورت خودکار را ایجاد می نماید . در یک دید وسیع داده های XBRL از جمله داده های الکترونیکی هستند . تحقیقات قبلی نشان داده اند که تغییرات شفافیت افشای   مالی الکترونیکی   (شبکه ای ) روند  تصمیم گیری  سرمایه گذاران را تحت تأثیر  قرار می دهد (همان منبع،ص4)6.

در این فصل به  تبیین کلیات تحقیق شامل بیان مسئله ، تاریخچه مطالعاتی ، اهمیت پژوهش ، اهداف تحقیق ، مدل مفهومی تحقیق ، متغیرهای پژوهش ، فرضیات پژوهش و تعریف واژه ها پرداخته خواهد شد .

 

2-1- بیان مسئله

سیستم گزارشگری XBRL  به عنوان یک انقلاب در گزارشگری مالی تلقی شده که باعث کاهش هزینه تولید و دسترسی به اطلاعات جهت تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات صورت‌های مالی می‌شود. از مزایای دیگر این سیستم گزارشگری می‌توان به افزایش ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات7 ، کاهش میزان خطا در اطلاعات و دسترسی سریعتر و ارزانتر به اطلاعات اشاره نمود.

 

نظر به اهمیت و فواید قابل توجه این سیستم گزارشگری است که رئیس کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا[11] از آن بعنوان "گزارشگری (داده های) تعاملی" یاد کرده و آنرا به عنوان آینده گزارشگری مالی  معرفی می‌نماید. نظر به اهمیت و مزایای این نوع گزارشگری، کشورهای متعددی در دنیا استفاده از XBRL را شروع نموده‌اند ( کشورهای چین، اسپانیا، بلژیک، هلند، هند، ژاپن، انگلستان و آمریکا). علاوه بر این سایر کشورها با تشکیل کارگروه‌های مربوطه، در حال پیاده‌سازی و تهیه زیرساخت‌های بکارگیری آن هستند (استرالیا، فرانسه، سوئد، فنلاند، امارات عربی). روند رو به رشد بکارگیری و استفاده از XBRL در دنیا نشانگر اینست که این روش به عنوان آینده در گزارشگری مالی محسوب شده و چه بسا موجب کنار گذاشتن روش‌های موجود برای گزارشگری مالی گردد. از سوی دیگر، سیاست‌های دولت ایران  مبنی بر توسعه بازار سرمایه از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی و تلاش در جهت جذب سرمایه‌های خارجی در بازار سرمایه کشور، نیازمند یک بازار کارا با سیستم‌های اطلاع‌رسانی سریع، دقیق و قابل اتکاست. سیستم گزارشگری  XBRLبه عنوان ابزار کارای  تهیه، تبادل و تحلیل اطلاعات مالی در بازارهای مهم سرمایه دنیا به شکل اجباری و یا اختیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم گزارشگری می‌تواند به تحقق سیاست‌های دولت در امر تعامل با بازارهای سرمایه دنیا و جذب سرمایه‌گذاران خارجی ممکن نماید(سایت سرمایه گذاری غدیر)[12].

با توجه به اینکه هم اكنون شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  اطلاعات خود را   به صورتPDF [13] در اختیار سهامداران قرار می دهند و  در صورتی كه یك سهام دار اطلاعات مالی سال های پیش را نیاز داشته باشد باید به طور جداگانه اقدام به باز كردن اطلاعیه ها كند درحالیکه XBRL  این امكان را فراهم می كند كه اطلاعات به صورت یكجا در اختیار سهام داران قرار بگیرد كه از مزایای اثبات شده XBRL به شمار می رود و لذا چه بسا در آینده ای نزدیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیز ملزم به استفاده از این زبان گزارشگری جهت ارائه اطلاعات خود گردند[14] .

بنا بر آنچه در بالا گفته شد محقق لازم دانست تا پژوهشی را درباره علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیراز دیدگاه صاحبنظران حرفه ای  ارائه دهد تا هم به بررسی فرضیه های خود پرداخته و هم به ارائه اطلاعات و پیشنهادات حرفه ای راجع به این زبان گزارشگری به جامعه حسابداری ، حسابرسی و علمی کشور   بپردازد .

3-1-تاریخچه مطالعاتی

زبان گزارشگری توسعه پذیر برای اولین بار در آوریل سال 1998 توسط چارلز هافمن مطرح گردید . وی در شرکت ویل و گریگوری[15] ، [16]XML   را برای گزارشگری الکترونیکی اطلاعات مالی ( با ایجاد نمونه های صورتهای مالی و برنامه های حسابرسی با استفاده از XML ) مورد استفاده قرار داد. او در همان سال رئیس شرکت های تک تسک فورس [17]را در جریان قابلیت استفاده از XML  در گزارشگری مالی قرار داد و سرانجام در 31 دسامبر 98 مدل ایجاد شده توسط او و مارک ژِوِت کامل گردید . در 15 ژانویه 1999 هافمن به همراه وِین هاردینگ این نمونه را به هیأت مدیره AICPA[18] ارائه کرده و آنها را متقاعد کرد که XML در حرفه حسابداری حائز اهمیت می باشد . AICPA نیز خواستار طرح توجیهی برای گزارشات مالی مبتنی بر XML شد که این پروژه XFRML   نام گرفت . در آگوست 1999 ، دوازده شرکت به کمیته پشتیبانی از این طرح پیوستند . سرانجام اولین نشست کمیته پشتیبانی [19]XFRML در تاریخ 14 اکتبر 1999 صورت گرفت و در 6 آوریل 2000 نام سازمان از XFRML به XBRL تغییر کرد (شفاعی و کاظمی ، 1388،ص25)6.

در سال 2000 انجمن حسابداران آمریکا پیشنهاد کرد کمیته ای جهت نظارت بر بکارگیری استاندارد گزارشگری در شرکتها تشکیل گردد ، بر این اساس اطلاعات برخی از شرکتها بصورت نمونه در قالب XBRL تهیه شد تا قابلیت های آن مشخص شود . از دسامبر سال 2001 که زبان XBRL بصورت یک راهکار تازه پیشنهادی مطرح شد ، عملاً در امر گزارشگری مالی شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است . پس از پذیرش اولیه XBRL ، تلاش زیادی برای ایجاد رده بندی های عمومی تری از اطلاعات مالی برای استفاده در محیط این ربان انجام شد تا اینکه در آوریل سال 2002 نخستین متن پیشنهادی برای استاندارد بین المللی حسابداری انتشار یافت . در دسامبر 2002 در بورس نیویورک 7 تصویب شد که از این زبان استاندارد برای انتشار اطلاعات معاملات و همچنین برای دریافت گزارشات شرکتها استفاده شود و انطباق با آن از سال 2005 الزامی شود . استفاده از این استاندارد در بورس نزدک8 نیز از سال 2004 بصورت رسمی آغاز گردید.

 

 در سند استراتژی توسعه بازار سرمایه آمریکا [20] برای سالهای 2004 تا 2009 استفاده از داده های استاندارد ( برچسب زده یا نشان گذاری شده ) [21] مانند XBRL به عنوان یکی از بندهای اساسی در نظر گرفته شده است . در اکتبر سال 2004 کمیته بورس های  اروپایی [22] تصویب کرد که از سال 2005 استفاده از فرمت استاندارد در انتشار گزارشات شرکتها اجباری شود . در این راستا بودجه ای در کنسرسیوم اروپا برای بسترسازی و بکارگیری استاندارد نظام مالی با هدف برقراری امکان نظارت دقیق تر بر شرکتها تصویب شد . استفاده از XBRL برای گزارشگری قانونی بانکها در آمریکا ، موفقیت بزرگی را به همراه داشته است ، بطوری که در گزارش شورای آزمون موسسات مالی فدرال [23] در خصوص مزایای XBRL به مزایای راه حلهای مبتنی بر XBRL  توجه ویژه ای صورت گرفته است ( از جمله افزایش 66 تا 95 درصدی در شفافیت داده ها ، افزایش 70 تا 100 درصدی در دقت داده ها ، کاهش زمان از هفته به ساعت در بهنگام بودن و افزایش 15 درصدی در بهره وری تحلیلگران) . در این راستا و بر اساس نظر مقامات بانکداری آمریکا و نیز با توجه به موفقیتهای کسب شده در اجرای آزمایشی XBRL در سال 2005 ، مقرر شده است گزارشگیری مالی بانکها از سال 2006 بر این اساس صورت پذیرد و به همین نحو نیز کمیسیون بورس اوراق بهادار سایر شرکتها را تشویق به پذیرش آن کرده و امیدوار است تأکید شرکتهای مشابه و نیاز سرمایه گذاران، موجب استفاده سراسری از این زبان گردد .

در کشور چین بیش از 800 شرکت گزارشهای مربوط به نیمه دوم سال 2005 خود را با استفاده از سرفصل حسابهای XBRL ( که توسط بورس اوراق بهادار شانگهای طراحی و ایجاد شده ) تنظیم کرده اند . نهاد بین المللی XBRL[24] ضمن به رسمیت شناختن سرفصل حسابهای مورد استفاده جهت گزارشگری شرکتهای در چین ، تأیید می کند که این طبقه بندی بر پایه استاندارد های XBRL بوده و زمینه ساز پیشرفت سریع چین در استفاده از این زبان می باشد .

امارات متحده عربی به عنوان اولین کشور در خاورمیانه ، حوزه حقوقی موقتی را برای XBRL تحت سرپرستی بورس اوراق بهادار ابوظبی [25] ایجاد کرده است که انتظار می رود این حوزه حقوقی جدید ، طبقه بندی XBRL را برای پشتیبانی از گزارشگیری مالی توسط XBRL و تحت استاندارد بین المللی حسابداری در شرکتهای امارات متحده عربی بکار بندد .

بر اساس گزارش های دوره ای انجمن بین المللی مدیران مالی [26] ، استفاده از XBRL را از رتبه نهم در سال 2006 به رتبه سوم در سال 2007 ارتقاء یافته و با افزایش کاربرد داوطلبانه توسط شرکتهای مختلف ، گسترش این زبان شتاب بیشتری را تجربه کرده است . در واقع دنیای مجازی این استاندارد جدید که در سال 2008 حدود 60 هزار شرکت به آن پیوسته اند ، اهمیت توسعه این استاندارد را در کشورها نشان می دهد (همان منبع ، ص27 )2.

 

4-1 اهمیت پژوهش

اهمیت موضوع از جوانب مختلفی قابل بررسی است . یکی الزاماتی است که رشد و گسترش فناوری اطلاعات باعث آن شده است . مثلاً با گسترش فناوری اطلاعات نحوء ثبت ، پردازش و گزارشگری مالی بطور اساسی تغییر کرده و پیرو آن حوزه حسابرسی نیز تغییر یافته است . و دیگر آنکه زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر، شرکتها و سایر ارائه دهندگان داده های مالی و گزارشات تجاری را قادر به خودکار کردن فعالیتهای جمع آوری اطلاعات در زبان XBRL و تهیه انواع مختلف گزارشها با استفاده از زیر مجموعه های گوناگون اطلاعات که مستلزم حداقل تلاش می باشد ، می نماید . برای مثال قسمت تأمین مالی شرکت گزارشات داخلی مدیریت و صورتهای مالی ، مدارک مورد نیاز مالیات و قوانین و گزارشات مانده حسابها برای اعتبار دهندگان را سریعتر و قابل اتکاتر تهیه می نماید . بجز انتقال اتوماتیک داده ها ، حذف فعالیتهای زمانبر و خطاپذیر ، امکان بررسی صحت اطلاعات توسط نرم افزار فراهم می شود . واضح است که اهمیت دیگر این پژوهش در آنست که بدانیم XBRL بعنوان یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعاتی نقش بسیار حساسی در ارائه سریعتر و قابل اتکاتر اطلاعات برای شرکتها و یا دیگر ازائه دهندگان دارد . و همانطور که در بالا گفته شد XBRL با خودکار سازی فرایندهای ورود ، پردازش و توزیع اطلاعات باعث اولاً کاهش بهای تولید اطلاعات و ثانیاً جلوگیری از فعالیتهای پر زحمت و مستعد اشتباه ورود دستی ، ورود مجدد و ... می گردد . از طرف دیگر شاهد پذیرش این زبان گزارشگری با رشد فزاینده ای در سطح بین المللی هستیم که با توجه به نزدیکتر شدن ارتباط بین کشورها و مسائلی که تجارت جهانی در پی خواهد داشت لزوم آشنایی با XBRL و حسابرسی آن بیشتر عیان می گردد . به ویژه برای شرکتهای حسابرسی که آیا بدون آشنایی با XBRL و حسابرسی آن3 اصلاً قادر به رقابت و بقاء خواهند بود یا خیر (فریور لیلان ،1386،ص10)4.

با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر می رسد آشنایی با XBRL از اهمیت بالایی بویژه در آینده نزدیک ، در کشور ایران برخوردار خواهد بود ، لذا لازم است تا جامعه حسابداری و حسابرسی ایران با این مهم آشنا شوند تا موجب شناسایی عوامل موثر در ایجاد و گسترش آن گردد .

 

5-1 اهداف تحقیق

این پژوهش به دنبال یافتن دلایلی است که موجب می شود بر خلاف مزایایی که بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذبر دارد ، در کشور ایران چندان مورد توجه نباشد . بدین منظور تلاش می نماید تا به اهداف ذیل دست یابد :

1-  شناسایی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر و ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت رفع موانع موجود

روشن شدن برخی از جوانب نظر........................


.........................


..........................................

-1 متغیرهای پژوهش

این پژوهش شامل دو نوع متغیر است : متغیر مستقل و متغیر وابسته

متغیر وابسته در این پژوهش عبارت است از :

امتناع شرکتها ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر

متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از :

الف -  عدم اطلاعات فنی و آگاهي لازم از وجود زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر

ب – مهیا نبودن شرایط پذیرش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیردر کشور ایران

ج -  عدم صرفه اقتصادی در بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر

د – عدم نیاز به استفاده از زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر

 

8-1 فرضیات پژوهش

در این تحقیق به منظور یافتن دلایل عدم بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL  توسط شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ، فرضیه هایی به شرح زیر تدوین شده است:

فرضیه 1 : عدم اطلاعات فنی و آگاهي لازم  از وجود زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر در امتناع شركتها از بكارگيري آن موثر است .

فرضیه 2 : مهیا نبودن شرایط پذیرش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر در کشور ایران در امتناع شركتها از بكارگيري آن موثر است .

فرضیه 3 : عدم صرفه اقتصادی در امتناع شركتها از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر موثر است.

فرضیه 4: عدم نياز به زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL در امتناع شركتها از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر موثر است .

 

9-1 تعریف واژه ها

زبان نشانه گذاری تحت وب[1] :

زبان نشانه گذاری تحت وب زبانی است برای تنظیم صفحاتی که می توانند انواع اطلاعات متنوع وب را نمایش دهند و همچنین برای ایجاد اسناد و ایجاد ارتباط میان آنها مورد استفاده قرار می گیرد . تصاویر رنگی که بر روی وب مشاهده می کنید ، فرمهایی که پر می کنید . نوارهایی که در هر عبور بر روی صفحات نقش بسته اند ، در نتیجه وجود زبان نشانه گذاری تحت وب می باشند . شرکتهای نرم افزاری متعددی اقدام به ساخت و فروش برنامه های نرم افزاری خوانندن و نوشتن زبان نشانه گذاری تحت وب خاص خود را کرده اند اما هیچ یک از آنها مالک HTML نیستند . HTML استاندارد بین المللی است که توسط فرآیند سیاسی پیچیده ای نگهداری و به روز می شود ( احمدی فصیح ، 1381، ص42)2.

 

نشانه3 :

نشانه ها را می توانیم یک واژه ( عنوان ) یا یک گروه واژه کلیدی بدانیم که همانند یک کانال ارتباطی عمل کرده و کاربر را به اطلاعات مرتبط راهنمایی می نماید . از نشانه برای علامتگذاری عناصری چون متن و تیتر ( عنوان ) استفاده می شود تا برای مرورگرهای وب 4 مشخص شود که این عناصر را چگونه به کاربر نشان داده و به درخواستی مانند فعال کردن یک ارتباط 5 از طریق فشردن یک کلید یا دکمه ماوس چگونه پاسخ دهند .

نشانه لزوماً یک واژه تنها نبوده و ممکن است چند وازه یا یک جمله بصورت یک نشانه در نظر گرفته شوند . بطور مثال " حقوق صاحبان سهام " می تواند یک نشانه باشد که با کلیک کردن بر این نشانه ها در XBRL گزینه های مرتبط با آن ظاهر می شود. نشانه ها با توجه به رفتار کاربران ایجاد می شوند و هر کاربر می تواند برای موضوعی که می خواند نشانه تعریف کند تا علاوه بر خود ، به دیگران در جستجوی اطلاعات کمک کند . برای مثال <Asset>1000</Asset> کلمه های (دارایی) Asset به همراه علائم < و > یک نشانه ( عنوان ) نامیده می شود باید توجه داشت که عناوین آغازین دارای علامت <...> و عناوین پایانی دارای علامت <.../> هستند (شفاعی و کاظمی ، 1388،ص39)6.

 

زبان نشانه گذاری توسعه پذیر:

XML [2] یا همان زبان نشانه گذازی توسعه پذیر ، توسط [3]W3C برای تعریف و انتقال داده به شکلی که امکان ایجاد ( اضافه کردن ) عناوین مورد نیاز وجود داشته باشد ، توسعه یافت . ( بر خلاف [4]HTML که در آن عناوین از قبل تعریف شده اند ) ( سایت آی اِی اِس بی )[5] .

زبان توسعه پذیر:

زبان توسعه پذیر به این معناست که بعد از طراحی ، در تاریخ های بعدی به سهولت می توان ترکیب هایی جدید را به آن افزود . همچنان که انتظار می رود لازم است قواعد یا خصوصیات این زبان به گونه ای مدیریت شود که در طراحی آن سازگاری و یکنواختی منظور شود( سعیدی و دیگران ، 1385 ،ص132)5.

زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر6 :

زبان گزارشگری  مالی توسعه پذیر عبارتست از یک زبان برای مبادله الکترونیکی داده های مالی تجاری که در حال ایجاد یک انقلاب در گزارشگری مالی در سراسر جهان می باشد . این زبان  مبتنی بر زبان نشانه گذاری توسعه پذیر XML می باشد (سایت ایکس بی آر اِل)7 .

زبان گزارشگری توسعه پذیر  یک چارچوب مبتنی بر زبان نشانه گذاری XML است که بطور آزادانه امکان تبادل اتوماتیک و ارائه قابل اطمینان اطلاعات مالی در سراسر جهان و برای کاربرد های متفاوتی را فراهم و تسهیل می کند . این زبان گزارشگری تجاری جدید این توانایی را در اختیار شرکتها و اشخاص می گذارد تا به یک شیوه کاملاً انعطاف پذیر و بسیار سریع ، اطلاعات مالی را مورد استفاده ، تحلیل و ارائه قرار دهد (ماهوترا و گریت ، 2004 ،ص73 )8.

زبان گزارشگری اطمینان بخشی توسعه پذیر9 :

زبان گزارشگری اطمینان بخشی توسعه پذیر یک توسعه از XML  است و جهت بسط XBRL  به منظور مشارکت در قابلیت اتکاء اطلاعات تهیه شده در محیط  XBRL طراحی شده است . یک سند XARL شامل عناوین ویژه ای است که بیانگر نوع حسابرسی ، تاریخ حسابرسی ، امضاء دیجیتالی حسابرسان ، قابلیت اتکاء سیستم و ... می باشد .

زبان XARL قصد ندارد تا استاندارد جدید حسابرسی وضع کند بلکه با ایجاد یک زبان دیجیتالی در پی بهبود ارزش XBRL در ارتباط با حسابرسی مبتنی بر استانداردهای موجود می باشد( بوریتز و نو، 2003 ،ص4)[6] .

 

رده شناسی[7]  :

رده شناسی فرآیند دسته بندی مجموعه ای از داده ها می باشد . در یک حالت بهینه با استفاده از رده شناسی می توان تعدادی فایل و سند را به یک منبع اطلاعاتی تبدیل کرد به طوری که توسط کاربر قابل مرور ، جستجو و پیمایش باشد . رده شناسی را می توان با ساختار پوشه ها[8] مقایسه کرد . با این تفاوت که دسته بندی داده ها دارای قوانین و قواعد خاص و منظمی می باشد . این ساختار که در اغلب موارد شامل تعداد زیادی ارتباط[9]  می باشد که باعث دسترسی سریعتر و راحت تر کاربر به اطلاعات خواهد شد (شفاعی و کاظمی ،1388،ص41 )5.

سند نمونه6 :

پس از تهیه یک رده شناسی ، داده ها در آن قرار گرفته و پردازش می شوند که نتایج حاصل از این پردازش سند نمونه نام دارد که شامل رشته ای از داده های نشانه گذاری شده است . سند نمونه یکی از روشهای بیان ساختار اطلاعاتی یک فایل است . کاربر می تواند با استفاده از سند نمونه داده ها ، قالب و مجموعه نشانه های لازم برای تعیین ساختار اطلاعات را بطور دلخواه تعریف کند . سند نمونه می بایست حداقل با یک واژه نامه در ارتباط باشد تا مفاهیم و مراجع و آنرا تعریف نماید (شفاعی و کاظمی، 1388،ص41 )7.

پایگاه داده8:

پایگاه در اصل مجموعه ای از اطلاعات به هم مرتبط است که با یک روش سیستماتیک می تواند به پرسش های کاربر پاسخ دهد . در XBRL وقتی اطلاعات تجاری وارد برنامه شود هر یک از این اطلاعات در رده شناسی با نشانه های مربوط به برنامه علامت گذاری می شوند . بعنوان مثال : در یک شرکت فرضی ، دارایی های غیر جاری در اسفند 1387 برابر 110.000.000 واحد پولی است. در XBRL این اطلاعات بصورت زیر تعریف می شود(شفاعی و کاظمی ،1388،ص40 )9.

رده شناسی :

Item type = non current assets (دارایی غیر جاری)

<Period> <end data >1387-12-30</end data> </Period> <non current assets> 110000000</non current assets>

پس از اینکه اطلاعات بصورت رده شناسی در XBRL تعریف شدند ، نتایج حاصله در سند نمونه ذخیره می شوند . بر خلاف گمان بسیاری از کاربران برای اینکه بتوان قسمتی از اطلاعات را استفاده کرد نیازی نیست تا همه اطلاعات پایگاه داده توسط XBRL بررسی شوند و فقط اطلاعات مورد نظر کاربر در XBRL باز می شود . در واقع سطح نیاز اطلاعاتی کاربر ، تعیین کننده سطح اطلاعاتی است که باید باز شود (شفاعی و کاظمی ،1388،ص40 )1.

 

واژه نامه 2 :

واژه نامه XBRL سیستمی برای توصیف و طبقه بندی محتوای صورتهای مالی و سایر انواع گزارشهای مالی است . هر واژه نامه در بر گیرنده تمام سرفصل های مندرج در صورتهای مالی ، روابط ریاضی و مفهومی مابین آنها به همراه عنوان های مربوط به آنهاست . به این ترتیب واژه نامه های متعددی می تواند برای صورتهای مالی صنایع مختلف وجود داشته باشد . مراجه معتبر حسابداری تا کنون واژه نامه های متعددی سازگار با استانداردهای گزارشگری مالی منتشر کرده اند که زمینه را برای استفاده از واژه نامه های استاندارد فراهم میکند . برخی از واژه های متداول عبارتند از : درآمد3، هزینه4  ، نتیجه5  ، تبلیغات6  ، بازاریابی و فروش7  ، سود8  ، بهره خالص9   و ... (شفاعی و کاظمی ،1388،ص42)10 .

 

 

 

 

فرا داده [10]

فراداده عبارت است از داده راجع به مِتا داده[11]  از ترکیب دو کلمه یونانی مِتا  و کلمه یونانی دیتا[12]  ایجاد شده که هر دو به معنای داده می باشند  . در XBRL می توان آنرا بدین شکل توصیف نمود : یک سری اطلاعات قابل فهم برای کامپیوتر راجع به مفاهیم تجاری به عنوان مثال اصطلاح حسابداری "دارایی " برای افرادی که با گزارشگری مالی آشنا هستند معانی زیادی دارد در حالیکه هیچ مفهومی برای یک کامپیوتر ندارد تا زمانیکه به آن گفته شود که چگونه آنرا تفسیر نماید (فریور لیلان ،1386 ، ص15)4.

 

شِما5 :

شِمای XBRL به همراه پایگاه ارتباط XBRL با یکدیگر واژه نامه XBRL را تعریف می نمایند . هدف شِما عبارتست از تعریف اجزاء ( مفاهیم ) واژه نامه و دادن یک نام به هر مفهوم و توصیف ویژگیهای آن (فریور لیلان ، 1386،ص15)6.

 

پایگاه ارتباط7

پایگاه ارتباط XBRL به همراه شِمای XBRL با یکدیگر واژه نامه XBRL را تعریف می کنند . واژه نامه ها تنها با اجزاء هسته ای ( مفاهیم ) تعریف شده در یک شِـمای واژه نامه کارایی ندارند . هدف پایگاه ارتباط ..............................

-4-2  اهداف تشکیل حوزه XBRL

سازمان بین‌المللی XBRL اهداف اصلی تشکیل هر حوزه را به شرح ذیل تعریف می‌نماید:
 فراهم نمودن شرایط و فضای مورد نیاز برای مشارکت شرکت‌ها و موسسات در امر بکارگیری و پذیرش گزارشگری XBRL

تشویق و ترغیب شرکت‌ها برای استفاده از گزارشگری XBRL 

 حمایت از پروژه تدوین واژه نامه، نگهداری و به روز نمودن آن

فراهم‌نمودن زمینه افزایش آگاهی عمومی نسبت به مزایای این سیستم برای تمامی گروه‌های ذینفع در گزارشگری مالی و همچنین آموزش منظم و پیوسته XBRL

 

4-4-2طبقه‌بندی حوزه‌ها در سازمان بین‌المللی  XBRL

در سازمان بین‌المللی XBRL عضویت کشورها دارای دو مرحله جداگانه است: مرحله اول عضویت مشروط[1] ؛ و مرحله دوم با کسب شرایط خاص به عنوان عضو پایدار[2]  پذیرفته می‌شوند.

حوزه مشروط[3]

حوزه مشروط نوعا یک سازمان متشکل از کارگروه‌های کوچک [4] است که مهم‌ترین کارکرد آن افزایش آگاهی عمومی نسبت به سیستم گزارشگری XBRL در بین گروه‌های مختلف بازار سرمایه با برگزاری سمینار و کارگاه‌های آموزشی، تشویق و کمک به شرکت‌ها جهت بکارگیری آزمایشی XBRL و کمک به فرایند تدوین واژه‌نامه مرتبط با XBRL (براساس استانداردهای حسابداری ملی و یا نسخه ملی شده استانداردهای بین‌المللی[1]Provisional

[2] Established

[3] Provisional jurisdiction

[4] Working group

.......................

-4-2مزایای تشکیل حوزه ملی XBRL

مشارکت فعال در کمیته بین‌المللی XBRL، برخورداری از مزایای عضویت در سازمان بین‌المللی و بکارگیری موفقیت‌آمیز XBRL در حوزه جغرافیایی مربوطه مستلزم ایجاد و تعریف حوزه محلی XBRL است. بطور کلی می‌توان مزایای داشتن حوزه کلی XBRL را  به شرح ذیل خلاصه نمود:

تشویق به بکارگیری XBRL با ایجاد هماهنگی بین موسسات و شرکت‌های عضو و همچنین برقراری تماس با موسسات دولتی؛

توانایی انجام نقش بازاریابی و آموزشی فعال با برگزاری سمینار، کنفرانس و کارگاه‌های آموزشی در زمینه معرفی  XBRL و مزایای آن؛

شناسایی فرصت‌های موجود در جهت همسوسازی تلاش شرکت‌ها در انجام پروژه‌های مرتبط با XBRL، که این امر می‌تواند منافعی را برای این شرکت‌ها از قبیل پرهیز از موازی کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را بدنبال داشته ......................


-4-2شرایط لازم برای ایجاد حوزه XBRL مشروط

کمیته بین‌المللی XBRL شرایط زیر را برای ایجاد یک حوزه محلی مشروط تعریف نموده است. این شرایط از آن جهت است که بتواند به تحقق منافع و اهداف اعضاء و همچنین پیشرفت XBRL در حوزه کمک نماید.

1- هماهنگ‌کننده مستقل و بیطرف [1]:

کشور متقاضی تشکیل حوزه مشروط می‌بایست یک سازمان مستقل و بی‌طرف را که به تایید سایر اعضاء نیز رسیده باشد، را به عنوان مسئول هماهنگ‌کننده و اجرایی XBRL معرفی نماید. به طور مثال هماهنگ‌کننده می‌تواند جامعه حسابداران رسمی یا هیئت تدوین استانداردهای حسابداری ملی باشد. درخصوص ایران، باتوجه به قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) که امور مربوط به تدوین مقررات گزارشگری مالی را به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار نموده است. پیشنهاد می‌شود که سازمان بورس و اوراق بهادار متصدی این امر گردد.

2- ماهیت سازمانی، شرکتی[2]:

گروه متقاضی می‌بایست یک سازمان غیرانتفاعی برای مقاصد گزارشگری مالی باشد.

3- کارگروه[3]:

کشور متقاضی می‌بایست دارای یک کار گروه مشخص باشد که وظیفه این کارگروه هماهنگ‌سازی فعالیت‌های اولیه حوزه و شروع به کار در زمینه تدوین واژه نامه ، بازاریابی و آموزش XBRL است.

4-ارتباطات و اینترنت:

کشور متقاضی می‌بایست دارای برنامه و امکانات مناسب برای تامین وسایل ارتباطی لازم جهت استفاده از وب و اینترنت و پست الکترونیک باشد. بعد از تشکیل حوزه، حوزه‌های مختلف XBRL مکلف هستند که اطلاعات لازم


.....................................


پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،... سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است.فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی... و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،1387،ص305-303)1.

در اين فصل  با هدف بررسي« موضوع تحقيق»به تجزيه و تحليل مشاهدات خواهيم پرداخت. بدین صورت که ابتدا اطلاعات با استفاده از روش های آمار توصیفی بررسی گردیده ، به این ترتیب که با استفاده از نمودارها ، درصد ها و جداول فراوانی پاسخ های داده شده به توصیف وضعیت کلی نمونه مورد مطالعه پرداخته شده است . سپس با به کارگیری آمار استنباطی ، نتایج حاصل از تحلیل یافته های تحقیق ارائه گردیده است . داده های آماری از پرسشنامه ها استخراج و از طریق نرم افزار SPSS  نسخه 16 تحلیل شده است .

 

2-4  تجزيه و تحليل مشاهدات  با استفاده از تكنيك هاي آمار توصيفي

در اين قسمت هدف آنست كه داده هاي جمع آوري شده با استفاده از تكنيكهاي آماري خلاصه و طبقه بندي گردد استفاده از جداول توزيع فراواني  ،نمودارها و....به همين منظور در دستور كار قرار مي گيرد . موضوعاتي كه در اين قسمت بدانها خواهيم پرداخت  عبارتند از :

ü         بررسي توصيفي گروه شغلي

ü         بررسي توصيفي سمت حسابرسي ويژه گروه شغلي حسابرس

ü         بررسي توصيفي آخرين مدرك تحصيلي

ü         بررسي توصيفي مدت تجربه تدريس يا تحقيق براي گروه شغلي مدرس يا محقق حسابداري يا حسابرسي

ü         بررسي توصيفي مدت تجربه حسابداري يا حسابرسي براي گروه شغلي حسابرس

 

   1-2-4  -بررسي توصيفي گروه شغلي در نمونه مورد بحث

افراد پاسخ دهنده از نظر شغل به دو گروه مدرس و حسابرس تقسیم می شوند که برخی از پاسخ دهندگانی که در یک گروه قرار داشتند سم...................


منابع و ماخذ

 

 

 

 

 

 

منابع فارسي:

  1. اسدیان اوغانی ، الف ، 1387 ، "بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری" ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
  2. احمدی فصیح ، ص ، 1381، " آشنایی با شبکه جهانی وب "ماهنامه علوم اطلاع رسانی ، دوره 18 ، شماره 1 و 2.
  3. ثقفی ، ع و محمد عرب مازار یزدی ،1384 ، "گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران" ، فصلنامه مطالعات حسابداری ، شماره 11...................

.................
بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در دانشجو یار: تنها , 37000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 420000 ریال

قیمت جدید : 37000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

1 نظر
| |
25 مهر 1393 18:23
File engine/modules/imp/rating_plus/module.php not found.
باسلام. امکان تخفیف وجود دارد. بنده خواهان پایان نامه مذکور به مبلغ 20000 تومان هستم.

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *