مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه سیاست های تقسیم سود با مدیریت سود و رشد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
2727 بازدید

چكيده:
هدف از پژوهش حاضر تبيين اثر سیاست های تقسیم سود بر مدیریت سود و رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. طبق این پژوهش بازه 5 ساله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1391-1386 مورد بررسی قرار گرفت. در بین سالهای مورد بررسی در 80 شرکت با بهره گيري از روش تجزيه وتحليل رگرسيون خطي چندمتغيره،به كمك نرم افزار SPSS، تأثیرسیاست های تقسیم سود بر مدیریت سود و رشد شرکت مورد سنجش قرار گرفت. همچنین دو شاخص اهرم مالی واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد، این پژوهش شامل 2 فرضیه اصلی و4 فرضیه فرعی بود که در فرضیه اول ادعا شدرابطه سود هر سهم و مدیریت سودبرای شرکتهای کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ متفاوت است ، که با توجه به سنجش به عمل آمده رد شد ،درفرضیه دوم ادعا شده بود که رابطه سود تقسيمي و مدیریت سودبرای شرکتهای کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ متفاوت است وبا توجه به نتیجه بدست آمده تایید شد و فرضیه سوم وچهارم مبنی بر رابطه سود هر سهم ومدیریت سودبرای شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین متفاوت است و رابطه سود تقسيمي ومدیریت سود برای شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین متفاوت است ردشد.
واژه های کلیدی: سیاست تقسیم سود،مدیریت سود ،رشد شرکت

 

133صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

چكيده: 1
فصل اول:كليات تحقیق
1-1 مقدمه 3
2-1بیان مسئله تحقيق 4
3-1 تاریخچه مطالعاتی تحقيق 7
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 8
5-1 اهداف تحقیق 10
6-1 چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق 10
7-1 فرضیه های تحقیق 11
8-1 تعریف واژه ها واصطلاحات 12
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 16
2-2 سود 17
3-2 اهمیت سود 18
4-2 مفهوم سود در گزارش گری مالی 18
5-2 اهداف گزارش گری سود 19
6-2 سود حسابداری 20
7-2 سود و فلسفه تقسیم سود 22
8-2 انواع سود سهام 23
1-8-2 سود سهام نقدی 23
2-8-2 سود سهمی 23
3-8-2 سهام خزانه 24
4-8-2 سود غیرنقدی 26
5-8-2 سود سهام به صورت اوراق قرضه 26
9-2 سیاست های تقسیم سود 27
1-9-2 سیاست‌ تقسیم سود منظم 28
2-9-2 روش درصد ثابتي از سود هر سهم 30
3-9-2 روش مبلغي ثابت 30
1-3-9-2 مزایای تقسیم سود با ثبات 31
2-3-9-2 روش حجم ریالي ثابت + مقدار متغير (فوق‌العاده) 33
3-3-9-2 روش پرداخت درصدي از ارزش بازار 33
4-3-9-2 روش درصدي از ارزش اسمي 34
4-9-2 خط‌ مشی‌ تقسیم سود نامنظم 34
1-4-9-2 خط‌مشی تقسیم سود باقيمانده 35
1-1-4-9-2 خط‌مشی تقسیم سود مطلقاً باقيمانده 35
2-1-4-9-2 سیاست پرداخت درصد ثابتي از سود باقيمانده 35
2-4-9-2 خط‌مشی تقسيم سود باقيمانده يكنواخت 35
3-4-9-2 خط‌مشی تقسیم سود مصالحه‌آميز 35
10-2 اهداف سیاست تقسیم سود 36
11-2 عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود سهام 37
12-2 تئوری های تقسیم سود 39
1-12-2 تئوری نامربوط بودن ارزش شرکت به چگونگی تقسیم سود 39
2-12-2 تئوری پرنده ای در دست 39
3-12-2 تئوری اولویت مالیاتی 40
4-12-2 مدل گوردون و والتر 40
13-2 روش های تقسیم سود 41
1-13-2 تقسیم سود نقدی 41
2-13-2 سهام جایزه 42
3-13-2 تجزیه سهام 43
4-13-2 تجمیع سهام 43
14-2 نسبت‌هايتقسيمسود 43
15-2 محدودیت های تقسیم سود 44
16-2 عوامل مؤثر بر تعیین خط مشی تقسیم سود 44
1-16-2 محتوای اطلاعاتی تقسیم سود 45
17-2 اهمیت خط مشی تقسیم سود 46
18-2 ثبات در به كارگیری سیاست تقسیم سود 46
19-2 طبقه بندی جدید مدل های سیاست تقسیم سود 47
1-19-2 مدل های اطلاعاتی كامل – عامل مالیات 48
2-19-2 مدل های نابرابری (عدم تقارن)اطلاعاتی 48
1-2-19-2 مدل های علامت دهی یا انعكاسی 49
2-2-19-2 هزینه های نمایندگی 49
20-2 مفهوم مدیریت سود 49
21-2 انگیزه های مدیریت سود 52
22-2 طبقه بندی مدیریت سود 55
1-22-2 - انواع روشهای مدیریت سود: 55
23-2 انواع مدیریت سود 58
24-2 کیفیت اقلام تعهدی 61
25-2 اقلام تعهدی غیر اختیاری و اختیاری 62
26-2 مدل‌های اندازه گیری اقلام تعهدی 63
1-26-2 مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری 63
2-26-2 مدل جمع اقلام تعهدی 65
27-2 اهمیت اقلام تعهدی 66
28- 2مفهوم ارزش 67
29-2 انواع ارزش 67
30-2 ارزش اسمی 67
31-2 ارزش دفتری 68
32-2 ارزش بازار 68
33-2 ارزش انحلال 69
34-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت 69
35-2 ارزش ذاتی 69
36-2 ارزش منصفانه 70
37-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME ) 70
38-2سابقه تحقيق 70
1-38-2 سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده در ایران 70
2-38-2 سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده در خارج از کشور 73
فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 79
2-3 روش تحقیق 79
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 80
4-3 روش های جمع اوری اطلاعات 81
5-3 فرضیه های تحقیق 82
6-3تعاریف عملیاتی متغیر های پزوهش و نحوه محاسبه آنها 82
1-6-3 متغیر وابسته 82
2-6-3متغیر مستقل 83
3-6-3متغیرهای تعدیل گر 84
7-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 85
1-7-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 85
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 92
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 92
3-4 روش آزمون فرضیه های تحقيق 94
1-3- 4 مفروضات رگرسیون 95
4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته 95
1-4-4تجزیه و تحلیل فرضیه ها 96
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 109
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 110
1-2-5 نتايج فرضیه اصلی اول 110
3-5 پیشنهادها 112
1-3-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 112
2-3-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 113
4-5 محدودیت های تحقیق 114
پیوست ها
پیوست:اسامی شرکتهای مورد مطالعه پژوهش 116
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 118
منابع لاتین: 121
چکیده انگلیسی 123جدول (1-3): نحوه انتخاب و استخراج نمونه 81
جدول( 2-3) روش همبستگی گشتاوری (پیرسون) 87
جدول (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق در قالب شاخص های مرکزی، شاخص (statistics)پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 93
جدول (2-4) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 96
جدول(3-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون متغیر سود هر سهم و مدیریت سوددر شرکتهای کوچک 97
جدول (4-4): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA)متغیر متغیر سود هر سهم و مدیریت سوددر شرکتهای کوچک 97
جدول (5-4): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients)متغیر سود هر سهم و مدیریت سوددر شرکتهای کوچک 98
جدول(6-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون متغیر سود تقسيمي و مدیریت سودبرای شرکتهای کوچک 99
جدول (7-4): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA)متغیر سود تقسيمي و مدیریت سودبرای شرکتهای کوچک 100
جدول (8-4): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients) متغیر سود تقسيمي و مدیریت سودبرای شرکتهای کوچک 100
جدول(9-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون متغیر سود هر سهم ومدیریت سودبرای شرکتهای با رشد بالا 102
جدول (10-4): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA)متغیر سود هر سهم ومدیریت سودبرای شرکتهای با رشد بالا 103
جدول (11-4): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients)متغیر سود هر سهم ومدیریت سودبرای شرکتهای با رشد بالا 103
جدول(12-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون متغیر سود تقسيمي ومدیریت سود برای شرکتهای با رشد بالا 105
جدول (13-4): تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر سود تقسيمي ومدیریت سود برای شرکتهای با رشد بالا 105
جدول (14-4): ضرایب معادله رگرسیون(Cofficients) متغیر سود تقسيمي ومدیریت سود برای شرکتهای با رشد بالا 106
جدول (15-4): خلاصه يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه اصلي و فرعي در رگرسيون چندگانه 107

نمودار 1-1مدل مفهومی تبيين رابطه سیاست های تقسیم سود با مدیریت سود و رشد شرکت 11
نمودار 1-2 تسهیم منابع نقدی 21

-1 مقدمه
موضوع سياست تقسيم سود همواره به عنوان يكي از بحث انگيزترين مباحث علم ماليه مطرح بوده است به طوري كه علاقه اقتصاد دانان قرن حاضر وبيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسي هاي تجربي بوده است.تقسيم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است،از يك نظر تقسيم سودعاملي اثرگذار بر سرمايه گذاري هاي پيش روي شركتهاست،هر قدر سود بيشتري تقسيم گردد،منابع داخلي شركت،به منظور اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري ،كمتر خواهد شد ونياز به منابع خارج از شركت بيشتر مي شود كه اين عامل مي تواند بر قيمت سهام شركتها درآينده تاثير داشته باشد.از اين رو مديران(با هدف حداكثركردن ثروت سهامداران)همواره بايد بين علايق مختلف سهامداران تعادلي برقرار نمايند،تاهم فرصتهاي سودآور سرمايه گذاريرا از دست نداده باشند و هم سودنقدي مورد نياز برخي از سهامداران را بپردازند.بنابراين تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران شركتها اتخاذ مي شودبسيار حساسو با اهميت است،از سوي ديگر واحدهاي انتفاعي مي توانند سودخالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برساند ويا وجوه آنرا براي مقاصد ديگرنظير بازپرداخت بدهي ها ويا تامين مالي سرمايه گذاري جديد مورد استفاده قرار دهند.پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادي يكي از راههايي است كه شركت مي تواند بدان وسيله مستقيما بر ثروت سهامداران اثر بگذارد،به اين دليل موضوع پرداخت سود و ميزان سود تقسيمي يكياز علايق سهامداران فعلي و سرمايه گذاران آتي مي باشد.(خدادادی،1388 ، ص 107)1.
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق و تاریخچه تحقیق به تعريف موضوع تحقيق پرداخته و در ادامه بیان اهمیت و ضرورت تحقیق بررسی می شود. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1بیان مسئله تحقيق
اهداف گزارشگری مالی از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی نشأت می گیرد. هدف اصلی از گزارشگری مالی خارجی بیان تأثیر اقتصادی معاملات و عملیات مالی مؤثر بروضعیت مالی و عملکرد شرکتها برای استفاده کنندگان است تا آنها بتوانند در تصمیم گیری از این اطلاعات استفاده کنند . ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی به حساب می آید . با توجه به اینکه سود، از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است. بنابراین سیستم حسابداری ،باید در ارائه این شاخص برتر سعی در ارائه کامل و بهینه اطلاعات مربوط به سود داشته باشد .
سیاست تقسیم سود از جمله مباحثی هستند که از نظر گروههای مختلفی مورد ارزیابی قرار میگیرند. از دیدگاه بازار کامل، یکی از سیاست های مهم،شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست ها و خط مشی تقسیم سود شرکت ها می باشد، که تحلیل گران آن را یکی از اطلاعات با اهمیت بازار می دانند.
سود سهام نقدي هر سهم به واسطه عينيت و ملموس بودن، براي دارنده سهام بعنوان يكي از منابعايجاد نقدينگي افراد، از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. اين مساله نزد مديران شركت ها نيزداراي اهميت بوده، از اين رو بخشي از توان و توجه مديران شركت ها معطوف به مقوله اي است كه از آن با عنوان "سياست تقسيم سود" ياد مي شود. هدف اصلی هر واحد تجاری کسب سود و حد اکثر کردن ثروت سهامداران است. بنابراين هدف از اجرای چنين سياستی تعيين نقشی است که آن سياست در به حداکثر رسانيدن ثروت سهامداران دارا می باشد.
در مكتب بازارهای ناقص استدلال می شود كه عواملی نظیرهزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات، مسایل مالیاتی و به ویژه عدم كارایی اطلاعات بازار باعث می شوند بازار كامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأكید قرار می دهد.
بر خلاف تئوری بازارهای ناقص، در مكتب بازارهای كامل عقیده بر این است كه سیاست پرداخت سود سهام شركت ها اساساً نامربوط و بدون اهمیت است.(رهنما رود پشتی 1390)
مطالعاتی که در مورد سیاست های تقسیم سود در موسسات انجام شده، نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود به کار گرفته شده از سوی موسسات به عوامل مختلفی همچون: الزامات قانونی، ملاحظات هزینه ای، تورم، نرخ رشد شرکت، توانایی تأمین مالی از خارج، منافع مدیریت (هیأت مدیره ) و ... بستگی دارد؛ یعنی عواملی که مدیران مالی مجبورند در هنگام اتخاذ سیاست های تقسیم سود بلند مدت موسسه خود، آنها را در نظر بگیرند.
معمولاً شركت از انتظار سرمایه گذاران برای دریافت سود سهام آگاهی كامل دارند، ولی بعضی عوامل مانند: وضعیت نقدینگی، توجه به سیاست های رشد و توسعه شرکت و ... ممكن است توانایی شركت را در اعلام و پرداخت سود سهام محدود كند.
موضوع تقسیم سود (نقدی) و سیاست‌هایی که منجر به تصمیم‌گیری مربوطه می‌شود، بحث بسیار مهم سالانه شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که بسیار مورد توجه سهامداران نیز است، به گونه‌ای که موضوع اصلی مجامع عادی سالانه است.
بر اساس قانون تجارت، سود و مبلغ سود قابل تقسیم از وظایف خاص مجامع عمومی شرکت ها است ودرصورتی که شرکت سود داشته باشد(ماده 90قانون تجارت) ملزم است که حداقل10% آن را بین صاحبان سهام تقسیم نماید وپرداخت سود سهام به سهامداران باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه از تاریخ تصمیم مجمع، راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. از این رو سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل نسبت به تصمیمات مجمع در خصوص میزان سود تقسیمی واکنش نشان می دهند و پس از مشاهده روند سالیانه تقسیم سود، به سیاست تقسیم سود شرکت پی برده و می توانند بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند و تأثیر آن را بر بازده غیر عادی بسنجند.
سیاست تقسیم سودمیتواند نشان دهنده واقعی ومنصفانه بودن یا نبودن نتایج عملکرد مالی باشد.درواقع، مدیران زمانی به پرداخت سود تمایل نشان می دهند که از دستکاری نشدن سودها اطمینان حاصل نموده و کاهش سودهای تقسیمی در آینده ( پایدارنبودن سود ) غیر محتمل باشد .به این ترتیب سودهای تقسیمی نه تنها علامتی برای پرداخت سودها در آینده، بلکه علامتی برای کیفیت سود با درجه کمتری از دستکاری می باشد . همچنین سود تقسیمی یک شیوه نظارتی مدیریتی است که در آن مدیران برای کمک به خود، کمتر سود را دستکاری می کنند .از طرف دیگر با پرداخت مرتب و افزایشی سود ، سرمایه گذاران به کیفیت سودهای گزارش شده پی خواهند برد .(علوی طبری ،1388،ص 56)
روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد.
کالینز و کنری (1998) در تحقیق خود نشان دادند واکنش بازار به اعلام سود شرکت های دارای رشد مداوم سود در مقایسه با شرکت های فاقد این رشد، شدیدتر است. لذا، همین عامل مدیران شرکت¬ها را وارد می¬سازد تا با مدیریت سود، واکنش بازار را تعدیل کنند. سود مشمول مالیات و روش های محاسبه آن با سود گزارش شده رابطه دارد و بر نحوه محاسبه آن مؤثر است. رابطه بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه معوق کردن سود و در نتیجه معوق کردن پرداخت مالیات و کاهش ارزش فعلی مالیات را فراهم می سازد. به طور کلی، این انگیزه نیز همانند قراردادها منجر به کم نمایی خالص دارایی ها می شودو رابطه بین سود گزارش شده و سود مشمول مالیات، در تعدادی از شرکت هایی که به تازگی در جستجوی بازیافت اضافه پرداخت های مالیاتی هستند، به روشنی دیده می شود.این موارد در مسیری مخالف با ایجاد محافظه کاری ناشی از مالیات در روش گزارشگری، قرار دارند؛ ولی باید توجه داشت که در موارد تقلب، ملاحظات گزارشگری نسبت به ملاحظات مالیاتی پیشی می گیرند. رشد شرکت از دید بازار سرمایه متغیر مهمی است. نتایج اسکینر و اسلون (2002) تایید می کند که احتمالاً انگیزه های گزارشگری شرکت هایی با رشد زیاد با انگیزه های شرکت هایی با رشد کم متفاوت است.
با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سیاستهای تقسیم سود حسابداری بر مدیریت سود و رشد شرکت ها درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود. این پژوهش در پي یافتن پاسخ به این پرسش است:
1) آيا بین سیاستهای تقسیم سود حسابداری و مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
2)آيا بین سیاستهای تقسیم سود حسابداری و رشد شرکت ها درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

3-1 تاریخچه مطالعاتی تحقيق
مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می کنند وساختار معاملات را برای تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند . این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی سود شخصی می باشد ، صورت می گیرد (مشایخی، 1385،ص37) . لاکنیشک (2010) معتقد است سرمایه گذاران در باره¬ی شرکت های دارای رشد مداوم سود آوری به شکل غیر عادی خوشبین هستند. لذا، رشد قیمت سهام اینگونه شرکت ها نسبت به دیگر شرکت ها بیشتر است. زمانی که خوش بینی سهامداران مزبور در نتیجه¬ی عدم دستیابی به رشد سودهای آینده تعدیل می¬شود، قیمت سهام این شرکت¬ها به شدت سقوط می¬کند. لذا مدیران شرکت های مزبور برای جلوگیری از سقوط قیمت سهام خود، انگیزه¬ی زیادی برای اجرای مدیریت سود دارند. کی (2001)، بارتون و سیمکو (2002)، فرانکل و دیگران(2002) و ماتسوموتو (2002) معتقدند پیش بینی رشد سودهای آینده¬ی شرکت بر مدیریت سود موثر است. آنان به این نتیجه رسیدند که با افزایش احتمال رشد سود، احتمال استفاده از مدیریت سود نیز افزایش می¬یابد. زیرا، در صورت عدم انجام مدیریت سود، انتظارات مثبت سرمایه گذاران نسبت به آینده¬ی شرکت کاهش می¬یابد.
نسل موسوی(1384)، رابطه بین اطلاعات نامتقارن با عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در شركت های صنعتی را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود، اندازه شركت، نسبت سودآوری، ریسك شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و درصد سود پرداختی در نظر گرفته شده است. این تحقیق در دوره مورد بررسی به این نتیجه رسید كه بین اطلاعات نامتقارن و اندازه شركت، نسبت سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد وبا سایر متغیرها (ریسك شركت، نسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری و درصد سود پرداختی) ارتباط معناداری وجود دارد.
تحقیق عبداالله پور (1385) تحت عنوان بررسی خط مشی های تقسیم سود در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسید كه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سیاست تقسیم سود مشخصی پیروی نمی كنند و بیشتر شركت ها بر اساس نیازهای مقطعی و سرمایه گذاری خود اقدام به توزیع سود می نمایند.
تحقیق صمد زاده (1381) با عنوان «خط مشی تقسیم سود و تأثیرات آن بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران» به طور خلاصه نتیجه گرفت که از 84 شرکت مورد بررسی 6% یعنی 5 شرکت از سیاست تقسیم سود مبلغ ریالی ثابت، 27% یعنی 23 شرکت از سیاست ثابت و متغیر، 11%
یعنی 9 شرکت از سیاست تقسیم سود نسبت ثابت سود و بقیه که 47 شرکت بودند از سیاست نامشخص تقسیم سود پیروی کرده اند.
لی (2007) در تحقیق خود ارتباط بین سیاست های تقسیم سود موسسات و كیفیت محیط اطلاعاتی را از طریق اندازه گیری انحرافات پیش بینی سود تحلیل گران و تحلیل پراكندگی پیش بینی سود بررسی نموده و جهت این اندازه گیری تئوری علامت دهی به عنوان یك شرط به كار گرفته است. نتیجه اصلی پ‍ژوهش او نشان می دهد كه بین انحراف پیش بینی سود و پراكندگی پیش بینی سود با اطلاعات نامتقارن ارتباط معنادار وجود دارد.
تحقیق والتر (2002) که بر اساس این تحقیق خط مشی تقسیم سود همیشه بر ارزش موسسه تأثیر می گذارد. والتر معتقد است که برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بایستی روابط بین میانگین نرخ بازده داخلی (r) و هزینه سرمایه (k) مبنای تصمیم گیری برای سود قرار گیرد. بدین صورت اگر در شرکتی r>k باشد، در نتیجه مدیران شرکت برای حداکثر کردن ثروت سهامدار نبایستی هیچ گونه سود سهمی توزیع کنند و اگر r<k باشد شرکت بایستی تمام سود خود را بین سهامداران توزیع نمایند و اگر r=k باشد سهامدار نسبت به توزیع یا عدم توزیع سود بی تفاوت است.
گش و دیگران (2004) کیفیت سود و ضریب واکنش سود را، هنگام افزایش با ثبات سود و فروش بررسی کردند.
نتایج تحقیق آنان نشان داد، شرکت¬های دارای رشد سود توام با افزایش فروش، از کیفیت سود و ضریب واکنش سود بالاتری نسبت به شرکت¬های دارای رشد سود توام با کاهش هزینه برخوردار هستند.

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
مديران بطور بالقوه انگيزه دارند كه وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهند وبه علتاختياراتمديريت در ارائه گزارش‏های مالي فرصت اعمال اين رويه را به ‏دست مي‏آورند. بنابراين وجود مكانيزم‏هاي نظارتي و كنترلي جهت حفظ منافع سهامداران ضروري است(گيولي و هين،2000). در بسیاری از تحقیقات و شواهد پیشین، تاثیرات مطلوب محافظه کاری حسابداری بر محیط گزارشگری مالی در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان اثبات شده است(مانند بوشمن و همکاران،2010؛لارا و همکاران،2010). غالباً پیش بینی می¬شود شرکت هایی که از رشد مداوم سود طی چند سال متوالی برخوردار هستند، در آینده نیز به این روند ادامه دهند.
بارث و دیگران (1992) به این نتیجه رسیدند سهام شرکت هایی که از رشد مداوم سود طی چند سالی متوالی برخوردار هستند، به مبلغی بیش از سهام شرکت هایی که دارای چنین رشدی نیستند، ارزش گذاری می شوند. هنگامی که این رشد متوقف می¬شود،ارزش سهام شرکت های مزبور به شدت سقوط می¬کند. این موضوع انگیزه¬ی زیادی برای انجام مدیریت سود ایجاد می¬کند. در این حالت، هدف مدیریت سود جلوگیری از کاهش سود و ارزش سهام اینگونه شرکت هاست.
اسکینر و اسلوان (2001) معتقدند واکنش منفی بازار سرمایه به عدم دستیابی به شاخص از پیش تعیین شده سود شرکت هایی که از رشد مداوم برخوردار بوده اند، در مقایسه با شرکت های فاقد چنین رشدی، شدیدتر و نامتقارن¬تر است. یعنی شرکت های دارای رشد مداوم سود، در نتیجه¬ی عدم دستیابی به شاخص از پیش تعیین شده¬ی سود، کاهش شدیدتر قمیت سهام را تجربه خواهند کرد. بنابراین، مدیران اینگونه شرکت ها انگیزه¬ی بیشتری برای انجام مدیریت سود خواهند داشت.
این در حالی است که به اعتقاد هوتون و همکاران(2009) مديران قادر به پنهان نمودن اخبار بد مربوط به شرکت هستند و به نظر مي رسد كه اطلاعات منفي درون يك شركت ذخيره خواهد شد. با اين وجود، يك محدوديت براي مديران از لحاظ ميزان اخبار بدي كه مي توانند جذب كنند و به طور موفقيت آميزي پنهان كنند وجود دارد. اين محدوديت به اين دليل است كه اگر در يك زمان خاص، مقدار اخبار بد جمع آوري شده به يك آستانه و يا حد مشخص و ويژه اي رسيد، از آن به بعد ادامه پنهان نمودن آنها يا بسيار پر هزينه بوده و يا به طور كلي غير ممكن خواهد شد. زماني كه جمع آوري اخبار بد به آخرين نقطه (نقطه سرازيري) رسيد، همه آنها به طور ناگهاني انتشار يافته و منجر به ورشكستگي يكباره شركت مي شود(جين و ميرز 2006؛ هوتون و همكارانش 2009). در اين راستا، بنظر مي¬¬رسد وجود رويه هاي محافظه كارانه در گزارشگري مالي شركتهاي رو به ورشكستگي، اهميت و ضرورت بيشتري دارد. زيراكه اولا در اينگونه شركتها حجم اخبار بد در مقايسه با ساير شركتها بيشتر است كه در نتيجه مديران تلاش بيشتري در جهت پنهان نمودن اخبار بد خواهند نمود و دوما لزوم حفظ منابع مالي شركت، از طريق كم نمايي سود و دارايي ها، بيشتر مي شود.
در اين تحقيق روابط سیاستهای تقسیم سود حسابداري بر مدیریت سود و رشد شرکتها بررسي مي شود.
5-1 اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر را می توان در سه دسته هدف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص به شرح زیر تشریح کرد:
اهداف علمی:
1) اهمیت سیاست تقسیم سود و ارائه سود با کیفیت به ذینفعان صورت های مالی شرکت می باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگان و غیره شود.
2) سیاست تقسیم سود یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.
از جمله اهداف کاربردی تحقیق نشان دادن :
به حداکثررساندنثروت، فاکتوری مهم واصلی درتصمیمات مختلف سرمایه گذاران است. اگرنتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر سیاست تقسیم سود برمديريت سود ورشد شركت میباشد، برای سهامداران مطلوب تر خواهد بود که ازطریق مشارکت وخرید سهام این نوع شرکت ها وارد عرصه سرمایه گذاری وکسب بازده موردانتظار خود شوند. ازطرف دیگر عامل تأثیرگذار دیگری هم وجود دارد وآن ریسک است.
هدف ویژه
1)تبيين مزاياي سیاست تقسیم سود براي شركت ها
2)معرفی سیاست تقسیم سود

6-1 چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق
سودآوری یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد مدیریت واحد انتفاعی محسوب میشود . علاوه بر آن مبنا و معیار ارزش گذاری سهام واحدهای انتفاعی که در نهایت موجب تحقق حداکثر شدن ثروت سهامداران است ، نیز میباشد. سیاست تقسیم سود در بین سهامداران ، تداوم فعالیت شرکت را ممکن میسازد و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را تحقق می بخشد و بر انتظار سهامداران، منابع نفد در دسترس، شیوه تامین مالی، ساختار مالی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم دارد. آشنایی با روشهای تقسیم سود و آگاهی از تاثیر این سیاستها بر وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای کوتاه مدت و بلند مدت واحد تجاری ، کارایی و اثربخشی سياستهای تقسیم سود را ارتقا می بخشد. ( رضوانی راز ، 1388 ، ص 93 ).
دراين پژوهش درصدد آن هستيم كه به بررسي ارتباط بين سياستهاي تقسيم سود و مديريت سود ورشد شركت دربورس اوراق ب
................................................

 

 

 

-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول: بين سیاست تقسیم سود ومدیریت سود رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بين سود هر سهم و مدیریت سودبرای شرکتهای کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگتر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بين سود تقسیمی و مدیریت سود برای شرکتهای کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگتر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم : بین سیاست تقسیم سود و رشد شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .
فرضیه فرعی اول: بين سود هر سهم برای شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بين سود تقسيمي ومدیریت سود برای شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین رابطه مثبت و معنادار وجوددارد.

8-1 تعریف واژه ها واصطلاحات
هر پژوهشگر به منظور درک روابط موجود بین داده های اولیه نا گزیر به کاربرد مفاهیم است. از آن جا که در عنوان مسأله واژه هایی بکار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسانی برای عموم نمی باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء تفاهم و استفاده نامطلوب از تفاهم ، واژگان بکار رفته در مسأله را تعریف می‌کنیم.
سیاست تقسیم سود سهام :
سود سهام ، توزیع ادواری سود پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شده توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بین سهامداران شرکت ، بر مبنای تعداد سهام تحت تملک هریک از آنهاست .
به عبارت دیگر سود سهام ، توزیع وجوه نقد یا غیر نقد شرکت ، بین سهامداران به تناسب تعداد سهامی که هر سهامدار در اختیار دارد ، است . البته برای انجام این اقدام همانگونه که در بالا نیز بدان اشاره شد ، لازم است که هیات مدیره ، مقدار ، نوع و میزان تقسیم سود را پیشنهاد و مجمع عمومی صاحبان سهام نیز آن را تصویب نمایند .
معمولا پرداخت سود سهام به صورت پرداخت وجه نقد است ، اما میتواند به صورت سهام(سود سهمی) یا دارایی(سود غیر نقدی) نیز واگذار شود .
مدیریت سود :
دی جورج (1999) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم های خاص، مثل پیش بینی تحلیل گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز (1995) محاسبه شده است.
رشد شركت:
برابر است با تقسیم ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار سهام ، بر اساس نظريه سلسله مراتبي شركتها با نسبت زياد منعكس كننده فرصتهاي رشد يا سرمايه گذاري است از منابع داخلي خود استفاده مي كنند و پس از استفاده كامل از ظرفيت بدهي خود براي تأمين مالي به انتشار سهام روي مي آورند ، ((طاهری ازبومی، 1385، ص52).
اهرم مالی:
اهرم مالي: با ايجاد بدهي مديران ملزم به پرداخت جريان‌های نقدی آتی مي‌شوند و اين امر از جريان نقد در دسترس كه می‌تواند به اختيار مديريت هزينه شود، می‌كاهد و متعاقباً از هزينه نمايندگی جريان‌های نقد آزاد نيز می‌كاهد و اثر كنترلی دارد. در نتيجه، شركت‌های با اهرم مالی پايين، كمتر مشمول نظارت و كنترل هستند كه به مديريت اختيار بيشتری اعطا می‌نمايد. همچنین اهرم مالی نشان دهنده ميزان استفاده از بدهي‌ها در ساختار سرمايه شرکت است و از طريق تقسيم کل بدهي‌ها به کل دارائی‌ها محاسبه می‌گردد(رسائیان،1389، ص 125).
اندازه شرکت:
منظور از اندازه شرکت، حجم و میزان فعالیت یک شرکت می باشد که در این ارتباط به منظور یکسان نمودن اندازه شرکت ها شاخص های متفاوت ولی مرتبطی جهت اندازه‌گیری حجم و گستردگی فعالیت آن ها مورد استفاده است. (قاسمی ، 1387، ص33)
یکی از فاکتورهای درونی شرکت ها، اندازه شرکت می‌باشد. که اگر به طور صحیح اندازه‌گیری شود، شرکت های کوچکتر نباید بازده بیشتر از شرکت های بزرگتر داشته باشند. شواهد نشان می‌دهند که معمای اندازه به طور واقع در تئوری های مدیریت مالی وجود دارد. دلیل اینکه شرکت ها با ارزش بازار کوچکتر بازده............................

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

 


1-2 مقدمه
در مبادلاتي كه در بورس اوراق بهادار به عنوان بخشي از بازار سرمايه كشور صورت مي پذيرد دو گروه ذينفع وجود دارد،‌ در يك طرف سرمايه گذاران و خريداران سهام قرار دارند كه با انتخاب بورس و سهام به عنوان يك فرصت سرمايه گذاري، ‌در انتظار كسب بازده اي بالاتر از بازده حاصل از ساير فرصت هاي سرمايه گذاري مي باشند. درطرف ديگر اين مبادلات عرضه كنندگان سهام ازجمله دولت، نهادهاي وابسته به دولت و ساير عرضه كنندگان قرار دارند كه از طريق فروش و عرضه سهام، ‌منابع لازم را جهت سرمايه گذاري در ساير فرصت ها و يا مصارف بودجه اي خود فراهم مي آورند. بديهي است كه عامل اصلي در انجام اين مبادلات و انتقال وجوه از يك گروه به گروه ديگر قيمت سهام مي باشد. صدها شركت با انتشار سهام براي اولين بار وارد بازار سرمايه مي شوند. معمولاً‌اين شركت ها آنقدر سريع رشد مي كنند كه منابع رايج وجوه (مانند: وام هاي بانكي ،سود انباشته و سرمايه مالكان ) اغلب براي تأمين مالي توسعه شان،‌كافي نيست. از آن جا كه تأمين مالي يك مرحله بسيار مهم در رشد شركت ها به شمار مي آيد براي آن ها مهم است كه قيمت سهام شان ارزش واقعي دارائي ها و فرصت هاي رشدشان را نشان دهند. به ويژه اگر سهام شركت خيلي ارزان فروخته شود آن ها سرمايه كم تري از آن چه انتظار دارند به دست مي آورند. به عبارت ديگر سهام شان «زير قيمت » به فروش مي رسد. شواهد زيادي در دست است كه نشان مي دهد « قيمت اوليه سهام جديد » به طور متوسط زير قيمت است. يعني قيمت سهام شركت ها وقتي براي اولين بار به مردم عرضه مي شود به طور متوسط كم تر از قيمت هايي است كه سرمايه گذاران خواهان خريد آن ها در هنگام شروع معامله در بازار ثانويه هستند ، به اصطلاح مؤسسه های تأمين سرمايه، ‌به نظر مي رسد شركت ها در زمان عرضه يك سهام جديد «پول زيادي روي ميز » باقي مي گذارند (آذرنوش ، 1385 ،14).
در این میان، یکیاز وظایف عمده مدیران، تصمیم‌گیری است. از تصمیم های عمده ای که توسط آنان اتخاذ می شود می‌توان به تصمیم های سرمایه‌گذاری، تصمیم های تأمین مالی و تصمیم های توزیع سود اشاره نمود. در این فرآیند تصمیم‌گیری سود، باید مشخص شود چه مقدار از سود بین سهام‌داران توزیع شود. در اين تحقيق تأثیر سیاست تقسیم سود بر مديريت سود ورشد شرکت‌ها بررسي شده است. هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می‌باشد. هم چنین در بخش دوم این فصل، پیشینه‌ای از تحقیق‌های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارائه می شود.

2-2 سود
در ابتدای پیدایش انسان منفعت گرایی در ذات او بوده است. با پیدایش علم اقتصاد و در کنار آن حسابداری، مفهوم منفعت گرایی جای خود را پیدا کرد به طوری که حسابداری دو طرفه با نظریه مالکیت شروع شد. و بعدها تفکیک شخصیت مطرح شد. در این تئوری، شخصیت واحد تجاری، جدای از شخصیت صاحبان آن بوده و هدف مؤسسه ایجاد سود حسابداری برای سهامداران و اعتبار دهندگان بوده و به دنبال آن تئوری های واحد تجاری، حقوق باقیمانده و وجوه به وجود آمدند که هر کدام مفهوم جدیدتری از اطلاعات حسابداری و، به خصوص سود را ارائه می دهند. در تئوری وجوه سود حسابداری معنی و مفهومی ندارد. در تئوری واحد تجاری، واحد تجاری یک بنگاه اقتصادی به حساب می آید که برای عموم منافع ایجاد می کند و منافع آن سود حسابداری نیست بلکه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاد دانان می گویند که سود تنها انگیزه تأسیس مؤسسه ها نیست بلکه معتقدند مؤسسه ها با اهداف رفاهی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هم ممکن است ایجاد شوند. البته در کنار نظریه اقتصاددانان این واقعیت نیز وجود دارد که اکثر واحد های تجاری برای سودآوری تأسیس می شوند. در تئوری حسابداری، سود، حاصل عملیات مؤسسه در طی یک دوره مالی می باشد که بر اساس اصول، استانداردها و مفاهیم حسابداری مورد محاسبه قرار می گیرد. سود حسابداری مؤسسه می تواند بین سهامداران تقسیم................................

 

 

-2 اهمیت سود
واحدهای اقتصادی- انتفاعی با هدف کسب سود تأسیس می گردند، وظایفی را برعهده می گیرند و فعالیت های خود را تداوم می بخشند. سهامداران و سرمایه گذاران با هدف کسب سود، سهام یک واحد انتفاعی را خریداری می کنند و امکان فعالیت آن را موجب می شوند. بنابراین رابطه مستقیم بین سود وتداوم فعالیت واحد های انتفاعی وجود دارد. اهمیت سود در شرایط کسب و کار رقابتی بیش تر می ¬شود. زیرا واحد انتفاعی سودآور، توان رقابت خواهد داشت. هم چنین همگامی با تغییرهای اقتصادی، زمانی امکان پذیر است که واحد انتفاعی سودآور باشد.(رهنما ، ص1386،16)
سود از دیدگاه های مختلف تعریف می شود و بر همین اساس مفاهیم خاص می یابد. این امر موجب شد که در مباحث حسابداری، رویکرد های مختلف برای شناسایی سود ارائه شود. به طور کلی، افزایش درسرمایه به بیان دیگر افزایش در خالص دارایی های یک واحد انتفاعی که در یک دوره مالی بر اثر معاملات، عملیات و رویداد¬های مالی ناشی می شود، سود تعریف می شود که در حقیقت، تعریف سود جامع است(همان منبع ، ص16).

4-2 مفهوم سود در گزارش گری مالی
اگر چه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک معیار اندازه گیری بنیادی با انتقادهایی مواجه است . اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. بر مبنای مفروضات بازار کارای سرمایه، تحقیق های تجربی مؤید این مطلب هستند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد البته حسابداران حرفه ای چه برای اندازه گیری سود چه برای شناسایی اطلاعات انعکاس یافته در محاسبه سود حسابداری، هم چنان بر نقش اندازه گیری سود تاکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان اندازه گیری و انتشار آن می باشند. در بیانیه 1 هیئت استانداردهای حسابداری مالی امده است که « کانون توجه گزارش گری مالی، اطلاعات مربوط به واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود و اجرای تشکیل دهنده آن تأمین می شود.» (هندریکسون ، 1993 ، ص255).
در مورد اندازه گیری سود نظریه و مکاتب گوناگونی وجود دارد. از نظر بلکویی (1985) مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود بدین شرح می باشد:
مکاتب کلاسیک ها: مشخصه این مکتب پذیرش اندازه گیری پول و اصل بهای تمام شده تاریخی می باشد، منظور کلاسیک ها از سود، سود حسابداری بر مبنای بهای تمام شده است.
مکتب نئوکلاسیک ها: مهم ترین ویژگی این مکتب پذیرش واحد اندازه گیری پول تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمت ها می باشد. منظور نئوکلاسیک ها از سود حسابداری «سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت ها » می باشد.
مکتب رادیکال ها: استفاده از ارزش جاری مشخصه این گروه می باشد . البته این مکتب خود به دو شاخه تقسیم می شود که در گروه اول این مکتب که «حسابداری بر مبنای ارزش جاری» خوانده می شود صورت های مالی بر اساس سطح عمومی قیمت ها تعدیل نشده و بر اساس ارزش های جاری تهیه می شوند. منظور این گروه از سود حسابداری «سود جاری» می باشد.
و در گروه دوم این مکتب صورت های مالی بر اساس ارزش جاری تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمت ها تهیه می شود و عموماً «حسابداری بر مبنای ارزش جاری تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمتها» نامیده می شود. منظور این گروه از سود حسابداری «سود تعدیل شده» می باشد. چون سود یکی از اقلام اساسی و مهم صورت های مالی است، لذا در زمینه های گوناگون، استفاده های متعددی دارد، به عنوان مثال سود می تواند مبنایی برای محاسبه مالیات، تعیین سیاست تقسیم سود، راهنمایی برای سرمایه گذاری ها و تصمیم گیری ها، معیار کارایی مدیریت و هم چنین عاملی برای پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آتی باشد(بلکویی ، ص1985،250).

5-2 اهداف گزارش گری سود
شرکت ها بایستی در پایان هر دوره فعالیت، صورت های مالی اساسی را تهیه نمایند. یکی از این صورت های مالی، صورت سود و زیان است که آخرین رقم آن سود واحد تجاری می باشد. با توجه به اهمیت و کاربردهای
......................................

 

 

-2 سود و فلسفه تقسیم سود
مفهوم منفعت گرایی در ایجاد و اداره امور مؤسسه ها در سال های اخیر مورد نقد قرار گرفته است و تئوری پردازان اقتصاد، مفاهیم دیگر از جمله مطلوبیت گرایی را جانشین آن کرده اند. ولی دراغلب نقدها، منفعت گرایی به این دلیل مردود اعلام می شود که سود تنها انگیزه تأسیس و اداره مؤسسه ها نیست، بلکه امروزه مؤسسه ها با اهداف رفاهی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به جز سودآوری هم ایجاد می شوند. این نظریه پردازان به نقش دولت ها در اقتصاد ارشادی و اعمال سیاست های نظامی- دفاعی اشاره می کنند و در واقع، اهداف سیاسی و منافع اجتماعی را در اجرای برنامه های عمرانی و ایجاد مؤسسه ها، مؤثر می داند نه سود حسابداری. اعتقاد این گروه از نظریه پردازان «تئوری شرکت ها» در این بحث ها به جای خود باقی است، ولی کم تر دولتی با مدیریتی پیدا خواهد شد که بتواند بدون سود و عایدی مستمر فقط به انجام دادن اقدامات رفاهی وارشادی و اجتماعی دست بزند. (اسلامی بیدگلی ص ، 1371،69).
اغلب سرمایه گذاران از خرید سهام دو نوع سود انتظار دارند :
الف) سود سرمایه: سرمایه گذاران انتظار دارند که ارزش بازار سهام در طول زمان افزایش یابد.
ب) سود سهام: سرمایه گذاران با خرید سهام انتظار دریافت سود آن را دارند. بسیاری از سرمایه گذاران برای پرداخت هزینه های جاری زندگی خود، به دریافت مستمر سود سهام نیازمند هستند. معمولاً این قبیل سرمایه گذاران ممکن است برای کسب سود نقدی مستمر، نسبت به فروش سهام خود تمایل نداشته باشند. سود سهام نقدی برای سرمایه گذاران درآمد جاری ایجاد می کند، بدون این که تأثیری در اصل سرمایه بگذارد(وكیلی فرد ، ص 1383،18 ).
8-2 انواع سود سهام
معمولاً سود سهام شركت ها پس از تهیه صورت های مالی نهایی و تشكیل مجمع عادی(سالیانه) عمومی پرداخت می شود. شركت ها سود سهام را می توانند به روش های زیر پرداخت كنند:
1. سود سهام نقدی 2. سود سهمی (سهام جایزه) 3. بازخرید سهام 4. سود سهام غیر نقدی 5. سود سهام به صورت اوراق قرضه
1-8-2 سود سهام نقدی
عمده ترین نوع توزیع سود سهام، به صورت نقدی می باشد که ممکن است در هر زمانی انجام گیرد ولی معمولاً در پایان یک دوره سه ماهه و یا پایان سال مالی انجام می پذیرد. مجمع قبل از اتخاذ تصمیم پیرامون توزیع سود نقدی دو مسأله را مدنظر قرار می دهد: عایدات به دست آمده و وجوه نقد موجود.
مقدار سود کسب شده، وجود وجوه نقد را در شرکت تضمین نمی کند. شرکت ممکن است مطالبات داشته باشد ویا طی دوره وجوه نقد را تبدیل به سایر دارایی ها کرده باشد و یا حتی از محل این دارایی ها، بدهی های خود را پرداخت نموده باشد. به هر حال بعد از این که مجمع به این نتیجه رسید که وجوه کافی برای پرداخت سود در شرکت موجود است، تصمیم به توزیع آن می گیرد. توزیع سود سهام نقدی منجر به کاهش کل دارایی های شرکت و درنتیجه کاهش حقوق صاحبان سهام می شود. با توزیع سود سهام نقدی، سرمایه در گردش شرکت کاهش می یابد، ساختار و ترکیب حقوق صاحبان سهام تغییر می کند و به کلی پرداخت سود سهام علاوه بر تأثیر روی نقدینگی شرکت، بر توان باز پرداخت دیون شرکت نیز تأثیر می گذارد (علمشاهی ، ص1377،128).
2-8-2 سود سهمی
در مواردی که شرکت وجوه نقد کافی برای توزیع سود سهام به صورت نقدی نداشته باشد و یا جهت تأمین مالی طرح های توسعه و سایر برنامه های آتی خود به وجوه نقد موجود نیاز داشته باشد، آنگاه ممکن است ا..................................

 

 

 

مزایای باز خرید سهام برای سهامداران:
1. اگر درنتیجه باز خرید سهام، قیمت بازار سهام افزایش یابد، سهامداران می توانند در صورت فروش سهام به قیمت بالاتر، از مزیت سود سرمایه بهره مند شوند.
2. درحالت بازخرید، سهامداران نسبت به فروش یا عدم فروش سهام خود مختارند، اما اگر سود سهام پرداخت شود، سهامداران باید آن را بپذیرند ومالیات مربوطه را نیز متحمل شوند.
مزایای باز خرید سهام برای شركت:
1. اگر به صورت موقتی جریان نقدی مازادی وجود داشته باشد، مدیریت ممكن است بازخرید سهام را به پرداخت سود سهام بالاتری كه احساس اطمینان نسبت به تداوم آن وجود ندارد، ترجیح دهد.
2. سهام خزانه می تواند برای طرح هایی نظیر حق خرید سهام به كار رود، بدون آن كه تعداد سهام شركت افزایش یابد.
3. اگرمدیریت نیزصاحب سهم باشد، ازبازخرید سهام بیش تر منتفع می شود تا سود سهام، زیرا برخورد مالیاتی نسبت به بازخرید سهام مطلوب تر است.
4. در صورت نیاز به وجوه جدید، می توان سهام خزانه را مجدداً در بازار به فروش رساند.
5. درمواقعی كه احساس شود ممكن است شركت هدف سایر شركتجها برای ادغام قرار گیرد، بازخرید سهام و كاهش تعداد سهام در بازار می تواند مؤثر واقع شود.
معایب خرید سهام خزانه برای سهامداران:
1. تأثیر مثبت تقسیم س..............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 42000 تومان

 

 

قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 42000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *