بررسی ارتباط بین مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری

دسته بندی: حسابداری
684 بازدید

چكيده:
در این پژوهش رابطه بین مالیات بر ارزش افزوده و ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری آزمون شد . برای این منظور ، ارتباط بین مالیات بر ارزش افزوده با ویژگیهای مربوط بودن ( به موقع بودن ،قابلیت پیش بینی کنندگی، ارزش بازخورد ) ، قابل مقایسه بودن ( ثبات رویه ، یکنواختی) قابل اتکاء بودن ( بیطرفی ، بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل ، کامل بودن ، احتیاط در اطلاعات حسابداری ) مور مطالعه قرار گرفت .
با توجه به ادبیات نظری و پژوهشهای انجام شده ، فرضیه های پژوهش جهت بررسی رابطه متغیر وابسته (مالیات بر ارزش افزوده) با متغیرهای مستقل مربوط بودن ( به موقع بودن ،قابلیت پیش بینی کنندگی، ارزش بازخورد ) ، قابل مقایسه بودن ( ثبات رویه ، یکنواختی) قابل اتکاء بودن ( بیطرفی ، بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل ، کامل بودن ، احتیاط در اطلاعات حسابداری ) تدوین شد و رابطه بین آنها آزمون شد . نتایج آزمون رابطه مالیات بر ارزش افزوده با هر یک از متغیرهای مستقل به صورت جداگانه حاکی از آنست که تمامی فرضیه های مطرح شده با 95٪ اطمینان مورد تایید قرار گرفته اند

 144صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس

دسته بندی: حسابداری
487 بازدید

چكیده:
هدف این تحقیق بررسی « ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی برنوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. بنابراین سعی گردیده است تا با انتخاب نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد شناسایی قرار گیرد. متغیرهای مورد بررسی شامل نسبت های مالی به دست آمده از صورت های مالی ، اندازه شرکت و متغیر بحران مالی شرکت ها است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- همبستگی است.
نتایج حاصل ازآزمون مقایسه میانگین دو جامعه نشان داد که از بین نسبت های مالی، متغیرهای نسبت جاری، سود خالص به کل دارایی ها، سود ناخالص به کل داریی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی، سود خالص به دارایی های ثابت وسرمایه در گردش به کل دارایی بر اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد و اندازه شرکت تاثیری بر اظهار نظر حسابرس ندارد. همچنین بین اظهار نظر حسابرس وبحران مالی رابطه معنی داری وجود ندارد.
آزمون لجستیک برای دوگروه متغیرها بررسی شد. در روش اول متغیرهایی که تفاوت معنی داری بین دو گروه داشتند وارد مدل شدند که از بین آنها متغیرهای سود قبل از بهره ومالیات بیشترین تاثیر را بر اظهار نظر حسابرس دارد ودر روش دوم تمام متغیرها بدون هیچ محدودیتی وارد مدل شدند که نتایج به دست آمده نشان داد متغیرهای سود عملیاتی به فروش، موجودی کالا به فروش ، میزان دارایی و میزان فروش قابلیت پیش بینی اظهار نظر حسابرس را دارند.

 170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت بابازده مورد انتظارسهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
714 بازدید

چكيده
بررسی پیرامون ارتباط بین حجم معاملات و تغييرات قيمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 81 الی 86 می باشد. با توجه به اهمیت پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران در این تحقیق تلاش شده است که به بررسی امکان پیش بینی بازده سهام با استفاده از حجم معاملات و تغييرات قيمت پرداخته شود. یک فرضیه اصلی «ارتباط بین حجم معاملات و تغييرات قيمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادارتهران.» در این تحقیق مطرح شده است که خود شامل دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
1- بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
2- بین تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های فعال پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز بین سالهای 81 الی 86 می باشد. اطلاعات مورد نیاز این شرکت ها از طریق گزارشات منتشره، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزارهای مختلف بورس ازجمله نرم افزار شرکت ره آورد نوین بدست آمده است.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری 18SPSS استفاده شده است که از طریق آن آزمون های مختلف نظیر آزمون رگرسیون، ضریب همبستگی و اعتبار ضریب همبستگی انجام شده که نتیجه بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات این بوده است که درسالهای 82 و 84 و همچنین در حالت کلی بین متغیر، تغییرات قیمت با ریشه بازده مورد انتظار سهام رابطه وجود دارد، که از این سه حالت سه مدل رگرسیونی زیر حاصل شد:..........

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ارزیابی عملکرد شعب بانک پارسیان با استفاده از کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی شعب با کمک فرایند سلسله مراتب فازی و بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره

دسته بندی: حسابداری
674 بازدید

چكيده:
هدف از اجرای این تحقیق به دست آوردن روشی جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک پارسیان و در نهایت رتبه بندی آن می باشد تا با کمک آن بتوان به درجه بندی شعب پرداخت. در این تحقیق ابتدا شاخص های عملکردی متناسب با 4 منظر کارت امتیازی متوازن تعریف گردیده اند. آنگاه ابتدا با کمک تحلیل سلسله مراتب فازی وزن منظرهای کارت امتیازی متوازن تعیین گردیده اند و سپس شاخص های عملکردی با کمک روش آنتروپی شانون وزن یابی گردیده اند و وزن های آنان با وزن های به دست آمده از منظر های اصلی ترکیب گردیده و شاخص های موزون را تشکیل داده اند و در نهایت شعبات با استفاده از روش TOPSIS و با کمک شاخص های موزون شده مربوط به هر شعبه ، امتیاز دهی شده اند و با توجه به امتیازات به دست آمده رتبه بندی گردیده اند.
در پایان با استفاده از رگرسیون چند متغیره به بررسی تاثیر گذار بودن شاخص های مربوط به هر منظر ، با عملکرد می پردازیم و مشخص گردید که 11 شاخص از شاخص های تعریف شده دارای رابطه با عملکرد می باشند.

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تاثیر تحریم های اقتصادی بر اقلام صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
520 بازدید

چكيده:
تحریم اقتصادی، به عنوان ابزاری اقتصادی برای ایجاد تغییر در رفتار یک کشور توسط کشورهای دیگر استفاده می شود. از آنجا که تحریم های اقتصادی هزینه ای کمتر از راه اندازی جنگ دارند، برای کشورهایی که به دنبال تغییر رفتار کشور دیگری هستند، به صرفه است که تا حد امکان با استفاده از اهرم های اقتصادی به هدف خود دست پیدا کنند. تحریم اقتصادی نوعی تنبیه در عرصه روابط بین الملل است. آمریکا بیش از هر کشور دیگر از حربه تحریم بهره جسته است . با تاملی بر پیشینه تحریم ایالات متحده و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران روشن می گردد که ایران در دو سدۀ اخیر، با تحریم‌های اقتصادی متعددی روبرو بوده است . جمهوری اسلامی ایران با توجه به منابع و ظرفیت های خود با اثرات این تحریم ها مقابله کرده است. هدف اصلی این پژوهش,بررسی آثار تحریم اقتصادی بر صورتهای مالی شرکتها ی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار ایران است. اين پژوهش تفاوت بین قیمت سهام، سودعملیاتی، بهای تمام شده محصولات ،رشد فروش و عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارایران راقبل وبعدازسالهای تحریم اقتصادی موردبررسی قرارمی دهد. روش پژوهش، ازنوع همبستگی بوده و در مجموع 114 شركت ازصنايع مختلف به روش حذف سیستماتیک بين سالهاي1385-1390 انتخاب شده است تمام فرضیه های پژوهش به صورت جداگانه بررسی گردید یافته های پژوهش نشان می دهد که رشد فروش قبل از تحریم اقتصادی بیش از رشد فروش پس از تحریم اقتصادی است.بدین صورت که رشد فروش در شرکتهای بزرگ و کوچک بعد از تحریم اقتصادی کاهش می یابد.عدم تقارن اطلاعاتی قبل از تحریم اقتصادی در شرکتهای بزرگ بیش از عدم تقارن اطلاعاتی پس از تحریم اقتصادی است وعدم تقارن اطلاعاتی قبل از تحریم اقتصادی در شرکتهای کوچک کمتراز عدم تقارن اطلاعاتی پس از تحریم اقتصادی است.بهای تمام شده محصولات بعد از تحریم اقتصادی در شرکتهای بزرگ و کوچک افزایش می یابد.قیمت سهام بعد از تحریم اقتصادی در شرکتهای کوچک کاهش می یابدو قیمت سهام در شرکتهای بزرگ بعد از تحریم اقتصادی افزایش می یابد.سود عملیاتی بعد از تحریم اقتصادی در شرکتهای بزرگ و کوچک کاهش می یابد.
واژگان کلیدی:عدم تقارن اطلاعاتی، قیمت سهام، تحریم اقتصادی، سود عملیاتی،رشد فروش، بهای تمام شده محصول،بورس اوراق بهادار

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 49000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی تاثیر شاخص های مالی و غیر مالی بر قیمت سهام بانکها

دسته بندی: حسابداری
658 بازدید


چکیده
قیمت سهام بانکها مانند سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، بستگی به عوامل زیادی از جمله نگاه سرمایه گذاران وخریداران سهام به بررسی شاخص های مالی و غیرمالی جهت تصمیم گیری به خرید سهام  دارد.
در این پایان نامه تلاش شده است با بررسی و تجزیه وتحلیل تعدادی از شاخص های مالی و غیرمالی که در تعیین قیمت سهام 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390- 1388 تاثیر دارند، اطلاعاتی به سرمایه گذاران بالقوه و فعالین قدیمی تر بازار بورس داده تا هنگام تصمیم¬گیری برای سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار ، مخصوصا هنگام خرید سهام بانکها مورد استفاده قرارگیرد و همچنین مدیران ارشد بانکهای فعال در نظام بانکی درصورت نیاز نسبت به اصلاح ساختار شاخص های مالی و غیرمالی بانکهای تحت مدیریت خود اقدام نمایند. دراین راستا اطلاعات لازم ازگزارشات سالیانه عملکرد بانکها توسط بانک مرکزی ج .ا.ا ، سایت رسمی بانکها و سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است تا فرضیه" بین شاخص های مالی وقیمت سهام بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه وجود دارد" و فرضیه " بین شاخص های غیرمالی وقیمت سهام بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه وجود دارد" را با استفاده از نرم افزار Excel و Spssمورد پردازش وآزمون قرار گیرد ونتیجه اینکه با افزايش متغیرهای سود خالص، دارائیها و سرمایه ، قیمت سهام بانکها افزایش پيدا میکند و نشان دهنده نقش موثر و مثبت قیمت سهام بانکها با این متغیرها می باشد. ولی با افزايش مطالبات معوق ، قیمت سهام بانکها کاهش پيدا میکند و نشان دهنده نقش موثر و منفی قیمت سهام بانکها با مطالبات معوق می باشد . و با افزايش متغیرهای تعداد شعب بانک ، قدمت بانک و فنآوری بانکداری-الکترونیکی ، قیمت سهام بانکها افزایش پيدا می کند و نشان دهنده نقش موثر و مثبت قیمت سهام بانکها با این متغیرهامی باشد.

کلمات کلیدی : تصمیم گیری مالی، شاخص های مالی، شاخص های غیرمالی، بورس اوراق بهادار،

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار سرمایه با معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده،حسابداری و تلفیقی به تفکیک شرکتهای هموار ساز وغیر هموار ساز سود در بازار سرمایه ایران

دسته بندی: حسابداری
516 بازدید

چكيده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختارسرمایه و معیارهای ارزیابی عملکرد وهمچنین وجودهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده دربازارسرمایه ایران می باشد. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی وحقوق صاحبان سهام است.معیارهای ارزیابی عملکرد شامل معیارهای حسابداری(ROA-ROE)،معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده(EVA-MVA-REVA) ومعیارهای تلفیقی(Q-tobin-P/E-M/BV)ارزیابی عملکرد است.دراین پژوهش 92شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها ازفنون آماری همچون رگرسیون خطی ساده وتست همبستگی پیرسون وآمارهF,t استفاده و نهایتاً برای تشخیص شرکت های هموارسازازغیر هموار ساز ازمدل ایکل استفاده گردیده است . یافته های این تحقیق وجود هموارسازی ورابطه ساختارسرمایه ومعیارهای ارزیابی عملکرد درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار را تائید نمود. و از نظررابطه بین ساختارسرمایه با معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بین این دوگروه شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد،اما از نظر رابطه بین ساختار سرمایه با معیارهای ارزش افزوده و تلفیقی ارزیابی عملکرد بین این دو گروه شرکت تفاوت معنی داری وجود دارد.
واژه های کلیدی:
ساختارسرمایه،ارزش افزوده،کیوتوبین،هموارسازی سود،مدل ایکل

 

 130 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تاثير بسته های نرم افزاری و سيستم های اطلاعاتی حسابداری بر ميزان افشاء اطلاعات در صورتهای مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
777 بازدید

چكيده:
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری انان مفید واقع شود. فرضیه اصلي این تحقیق به صورت زیر می باشد: "بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر ميزان افشاء كافي در صورتهاي مالي شرکت های بورسي تاثیر دارند ". دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنج در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر ميزان افشاء كافي شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبررسی قرار گرفت .دراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید . همچنین از روشهای آماری و آزمونهای کلموگروف –اسمیرنوف وآزمون تی –استودنت تک نمونه ای استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن وقابلیت مقایسه در ميزان افشاء كافي صورتهاي مالي تاثیر بالایی دارند ولیکن این تاثیر بر ویژگی قابلیت اعتماد و قابل فهم بودن در ميزان افشاء كافي صورتهای مالی پایین می باشد .جهت بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی چهار شاخص مربوط بودن ،قابلیت مقایسه ٬قابلیت اعتماد و قابل فهم بودن استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگینها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .
واژگان کلیدی: سیستم اطلاعاتی حسابداری ،سیستم اطلاعاتی مدیریت ، داده ،افشاء، صورتهای مالی، افشای کافی، افشای کامل، افشای مناسب.

 

 210صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 52000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی تأثير گزارشگری مالی تحت وب بر ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری

دسته بندی: حسابداری
1039 بازدید

بررسی تأثير گزارشگری مالی تحت وب بر ويژگی های كيفی 

اطلاعات حسابداری

روند پرشتاب دگرگوني هاي صورت گرفته در حوزه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه اينترنت، كليه ابعاد جوامع بشري را تحت تأثير قرار داده به گونه اي كه براي مثال در حوزه‌ي حسابداري؛ منجر به معرفي يك روش نوين و انقلابي براي گزارشگري مالي شده است. اين روش نوين گزارشگري مالي در عصر جديد را گزارشگري مالي تحت وب گويند. با توجه به اهميت اين نوع گزارشگري كه مي تواند تأثير بسزايي بر تصميم گيري استفاده كنندگان از اطلاعات مالي داشته باشد،پژوهشگر سعی در ارزيابی تاثير اين نوع گزارشگری بر ويژگی های كيفي اطلاعات حسابداری دارد وبرای اين منظور فرضيه هايی به شرح زير طراحی می گردد:

 فرضيه اصلي اول: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي هاي كيفي اطلاعات را براي تصميم گيرندگان تحت تأثير قرار مي دهد.

فرضيه فرعي 1: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري را در تصميم گيري افزايش مي دهد.

فرضيه فرعي 2: گزارشگري مالي تحت وب از  ويژگي كيفي قابليت اعتماداطلاعات حسابداري  در تصميم گيري مي كاهد .

فرضيه فرعي 3: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري را در تصميم گيري افزايش مي دهد.

فرضيه اصلي دوم: مديران شركتها با فرهنگ گزارشگري مالي تحت وب آشنا و آگاه مي‌باشند.

برای جمع آوری اطلاعات لازم  از پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای  لیکرت در بین جامعه آماری توزیع شد . آنگاه اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss 11/5  با آزمون آماری x2  در سطح اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش عبارت است از :

گزارشگري مالي تحت وب ويژگي هاي كيفي اطلاعات را براي تصميم گيرندگان تحت تأثير قرار مي دهد.

گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري رادر تصميم گيري افزايش مي دهد.

 گزارشگري مالي تحت وب از  ويژگي كيفي قابليت اعتماداطلاعات حسابداري  در تصميم گيري

 مي كاهد .

گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري را در تصميم گيري افزايش مي دهد.

ومديران شركتها ی ایران با فرهنگ گزارشگري مالي تحت وب آشنا و آگاه نمي‌باشند .

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 8000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 


بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
769 بازدید

چكيده:
چکيده هدف اصلي اين تحقيق بررسي فاکتورهاي مؤثر بر دقت پيش بيني سود شرکت ها مي باشد. با توجه به اهميت و نقش پيش بيني سود هر سهم در تصميمات سرمايه گذاران،تحقيقات بسياري درباره پيش بيني سود انجام پذيرفته و هدف همه آنها افزايش صحت و دقت سود پيش بيني شده بوده است. پيش بيني از اين نظر كه عنصر بنيادين و كليدي در تصميم گيري استفاده كنندگان درون سازماني و همچنين برون سازماني محسوب مي شود، مهم است. بر اين اساس، كارايي و اثربخشي نهايي هر تصميم، به نتايج رويدادهايي بستگي دارد كه به دنبال هر تصميم روي ميدهد. بدين ترتيب تصميمي كارا و اثربخش خواهد بود كه براساس پيش بيني هايي انجام گيرد كه مبناي آن صحيح بوده باشد. يكي از اين پيش بيني ها، پيش بيني سود بوده كه بايد اطلاعاتي منطقي، قابل اتكا و به موقع را فراهم آورد و نيز قابل فهم و مربوط باشد . پيش بيني هاي دقيق و به موقع، موجب بهبود تصميم گيري استفاده كنندگان از گزارش هاي حسابداري مي شود. لذا در اين پژوهش با توجه به پيشينه تحقيق، پنج فاکتور مؤثر بر خطاي پيش بيني سود هر سهم را در دو بخش فاکتور های مالی (دفعات تجدید نظر و پیچیدگی شرکت) و غیر مالی( اعتبار حسابرس، تغییرات هیات مدیره و قدمت فعالیت شرکت) مورد آزمون قرار داده است. جامعه آماري، شامل کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 73 شرکت براي سال هاي89 - 86 مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews و آزمون فرضيه ها براساس رگرسيون چند متغيره صورت گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها بيانگر اين است، که بين فاکتور های مالی در نظر گرفته شده تنها متغیر دفعات تجدید نظر و از بین متغیر های غیر مالی تنها متغیر تغییرات هیات مدیره بر دقت پیش بینی سود موثر می باشند و تاثیر سایر متغیر های در نظر گرفته شده در این تحقیق مورد تایید قرار نگرفت.
واژه هاي کليدي: دقت پيش بيني سود هر سهم، سود هر سهم، اندازه و ریسک شرکت، دفعات تجدید نظر و پیچیدگی شرکت اعتبار حسابرس، تغییرات هیات مدیره و قدمت فعالیت شرکت


 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید