بررسی ميزان اثربخشی حسابرسی داخلي در شركت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دسته بندی: حسابداری
767 بازدید

بررسي ميزان اثربخشي حسابرسي داخلي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

حسابرسی داخلی  در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین بخشهای سازمانها در مسایل مالی مطرح شده است. امروزه حسابرسی داخلی توانسته است با اتکای به موازین علمی و برخورداری از تئوریهای نوین ، اثر بخشی خود را در سازمانها بیشتر مطرح نموده و سبب گردد تا بکارگیری حسابرسان داخلی در سازمانها با قوت و شدت بیشتری در جریان باشد. این تغییر موضع نسبت به موضوع حسابرسی داخلی در گرو چندین عامل می باشد. رقابتهای فزاینده و محدودیتهای مالی و نیز میل به ارتقا و پیشرفت در مسایل مالی و نیز وجود انواع انواع تهدیدات سبب گردیده است تا  به حسابرسی داخلی بیش از هر زمان دیگری توجه به عمل اید.

در این فصل سعی گردیده است تا ضمن بیان مساله و تشریح موضوع ، اهمیت و ضرورت ان مورد مطالعه قرار گیرد. در ادامه این فصل به بیان اهداف تحقیق و نیز طرح سوالات پژوهش پرداخته شده است. علاوه بر این در فصل حاضر به بررسی فرضیه های تحقیق و نیز تعریف متغیرهای پزوهش اشاره شده است. همچنین  سعی شده است تا با نگاهی روش شناختی به بررسی رو ش تحقیق، جامعه اماری ، نمونه گیری و روش مربوط به ان و نیز ابزار گرداوری اطلاعات پرداخته شده است.

110صفحه فایل ورد فونت 14 (5 فصلی )جامعه آماری و منابع دارد قیمت:48000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


بررسي ميزان اثربخشي حسابرسي داخلي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دسته بندی: حسابداری
902 بازدید

بررسی میزان اثربخشی حسابرسی داخلی در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

چکیده :

حسابرسی داخلی در سالهای اخیر از رشد و توسعه زیادی برخوردار بوده است و حسابرسان داخلی توانسته اند اثربخشی و رشد سازمانی را دنبال نمایند. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی و تعیین میزان  اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود كنترلهای داخلی درشرکت­های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران  می­باشد.  تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی بوده و  جامعه اماری ان شامل حسابرسان مستقل و مدیران مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. که تعداد این شرکت­ها به 337 شرکت برای صنایع مختلف محدود می­شود.

تعداد 150 نفر از حسابرسان به عنوان نمونه تحقیق و به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند.. در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع وری اطلاعات استفاده و نیز از روشهای امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که بکار گیری حسابرسی داخلی سبب افزایش اثربخشی وكارائی عملیات در شركتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است.  علاوه بر این یافته های این تحقیق نشان می دهد که

حسابرسی داخلی در افزایش قابل اعتماد بودن گزارش دهی مالی در شركتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار بوده است.

همچنین بر اساس نتایج این تحقیق می توان  بیان نمود که با بکارگیری حسابرسی داخلی  می توان افزایش رعایت قوانین و مقررات را در شرکتهای مورد مطالعه مشاهده نمود. دیگر نتایج تحقیق نشان می دهد که  

از طریق  حسابرسی داخلی می توان اثر بخشی استفاده اقتصادی وكارامد از منابع  را در  شركتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران. ارتقا داد.

کلید واژه: حسابرسی داخلی ، کارایی عملیات ، کنترل داخلی ، حسابداری

 

87صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت:35000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید