بررسي رابطه بين حاكميت شركتی با ريسک شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1002 بازدید


چكيده
رابطه بين حاكميت شركتي و ريسك
حاكميت شركتي و مديريت ريسك ارتباط خاصي با يكديگر دارند. در حال حاضر در ادبيات مالي اين حقيقت بطور گسترده اي مورد پذيرش قرار گرفته كه مديريت ريسك مي تواند منجر به تعارض منافع بين مديران شركتها و سهامداران گردد به نظر مي رسد با تشكيل كميته مديريت ريسك با حضور مديران كارآمد و مستقل، تعارض بالقوه مذكور كاهش مي يابد. مسئله تعارض بالقوه بين اهداف مديريت ريسك و سياستهاي مربوطه به بيشينه سازي ارزش شركت مي تواند حاكميت شركتي را در بر گيرد.چون از هيئت مديره انتظار مي رود كه اهداف و سياستهاي مديريت ريسك شركت را تاييد كند و بر شيوه هايي نظارت داشته باشد كه براي دست يابي به آن اهداف بكار مي رود.
هدف اين تحقيق بررسي و اینکه ميزان رعايت اصول حاكميت شركتي تاثیری در ريسك سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
در اين تحقيق ميزان رعايت اصول حاكميت شركتي را با استفاده از پرسشنامه اي جامع اندازه گيري كه حاوي بيست سوال مي باشد كه برگرفته از اصول حاكميت شركتي است. اطلاعات ريسك سهام شركتها نيز از نرم افزار تدبير پرداز به دست آمد كه با توجه به روش رگرسيون، فرضيه هاي تحقيق آزمون گرديد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که هیچ گونه رابطه معنی داری بین اصول حاکمیت شرکتی و ریسک سهام وجود ندارد
واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، ریسک، مدیریت ریسک،روش رگرسیون

 

 

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


تاثير مديريت سود برساختار سرمايه شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
956 بازدید

چكيده
اين تحقيق ارتباط بين مديريت سود و ساختار سرمايه را در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می نمايد.اهميت مديريت سود و ساختار سرمايه در سناريوو طرح جاری تجارت جهان افزايش يافته است .جامعه تحقيق, شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که قلمرو زمانی آن از ابتدای سال ١٣٧٨ تا پايان سال ١٣٨٧ می باشدآه براي اين آار٩٨شرآت به عنوان نمونه انتخاب گرديد. از آزمون F جهت بررسی معناداری همبستگی و از آزمونt-student نيز جهت بررسی معناداری ضرايب رگرسيونی استفاده شده است.نتايج اين تحقيق نشان مي دهد آه اقلام تعهدي اختياري با ساختار سرمايه رابطه اي نداردواز طرفي بازده دارايي ها با ساختار سرمايه رابطه منفي وبازده حقوق صاحبان سهام ومجموع دارايي ها نيز رابطه مثبت با ساختار سرمايه دارند.
واژه هاي آليدي: نسبت اهرمي, ,اقلام تعهدي اختياري, بازده دارايي ها, بازده حقوق صاحبان سهام, مجموع دارايي ها


75صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 22000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شركت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

دسته بندی: حسابداری
799 بازدید


چکیده

در این تحقیق روابط خطی و غیرخطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکتھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران مورد بررسی قرار گرفتھ است. تا کنون تحقیقات زیادي، اعم از داخلي و خارجي، رابطھ بین متغیرھای مختلف حسابداري با بازده یا قیمت سھام را مورد توجھ و بررسي قرار داده اند. با انجام این تحقیقات مي توان بھ اھمیت حسابداري و اطلاعات حاصل از این فرایند پي برد با این حال تعداد تحقیقاتي کھ بھ بررسي روابط غیرخطي بین این متغیرھا بپردازند، اندک مي باشد. تحقیق حاضر بھ دنبال این موضوع، یعني بررسي و مقایسه روابط خطي و غیرخطي بین این متغیرھا مي باشد. . بھ ھمین منظور تعداد ٨٠ شركت از بین شركت ھاي پذیرفتھ شده در بورس اوراق بھادار تھران طي سال ھاي ١٣٨٢ تا ۶١٣٨ انتخاب شدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوھش تحلیل ھمبستگي و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشتھ) مي باشد. متغیرھاي مستقل این تحقیق سود عملیاتي، سود خالص، جریانات نقدي عملیاتي، جریانات نقدي سرمایھ گذاری و جریانات نقدي تامین مالی و متغیر وابستھ تغییرات قیمت سھام می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد كھ روابط غیرخطي بین متغیرھاي تحقیق قوي تر ازروابط خطي مي باشد.
واژه ھای کلیدی: تغییرات قیمت سھام، روابط خطی، روابط غیر خطی درجه دوم، روابط خطی درجه سوم.


 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 29900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی تحليلی فرصتها و تهديدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ايران (با تمرکز بر مطالعه تطبيقی)

دسته بندی: حسابداری, مدیریت
614 بازدید

در عصر حاضر پديده جهانی شدن در تمام حوزه ها تاثير گذاشته و مورد توجه انديشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است. بازار سرمايه هم از اين قاعده مستثنی نيست. حفظ بقا، دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی و رقابت در سطح بين المللی، نيازمند تغيير شرايط موجود و همسو شدن ب ا پدي ده جه انی ش دن م ی باش د، ل ذا ج ذب من ابع م الی در س طح ب ين المل ل اهمي ت خ اص و استراتژيک پيدا می کند. بورس اوراق بهادار کشور ما نيز بايد خود را آماده ورود به عرصه جهانی نمايد. اما برای حضور موفق در بازارهای جهانی نياز به شناخت دقيق پديده جهانی شدن و فرصت ها و تهديدهايی است آه اين پديده برای بورس اوراق بهادار پديد خواهد آورد. هدف اين پژوهش شناسايی فرصتها و تهديدهای جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ايران و نظر سنجی در مورد آنها می باشد که در اين راستا بورس کشورهای مالزی، ژاپن، آلمان و مصر مورد مطالعه قرار گرفته اند.
روش تحقيق حاضر بر اساس هدف، آاربردي و بر اساس روش، توصيفی زمينه ياب (پيمايشی ) می باشد. اب زار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باش د که در ميان خبرگ ان مالی ب ازار سرمايه تهران توزيع شده است. نتايج تحقيق نشان می دهد که جهانی شدن موجب توسعه بورس، ت امين م الی ارزان ت ر و راح ت ت ر، اف زايش ق درت نق د ش وندگی، اف زايش ک ارايی، اص لاح زي ر ساختها و توسعه دانش مالی در بورس خواهد شد که اين عوامل به عنوان فرصتها شناسايی شده است. همچنين جهانی شدن موجب افزايش ريسک سرمايه گذاری در بورس می شود که اين عامل به عنوان تهديد شناسايی شده است.
220صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 41000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 
بررسی تحلیلی اثر و نقش اجرای سیاست های پولی دولت بر توسعه بازار سهام ایران

دسته بندی: حسابداری
367 بازدید

سیاست های پولی و مالی عموما تحت عنوان سیاست های مدیریت تقاضا مطرح می باشند، این سیاست ها با مدیریت تقاضا سروکار دارند. سیاست های پولی به علت وقفه های درونی کوتاه مدت مورد توجه خاص سیاست گذاران می باشد و در نتیجه مورد اقبال و نظر سیاست گذاران اقتصادی است .هدف محقق نیز از انتخاب این موضوع اهمیت بورس و سیاست های پولی می باشد.
بر این اساس محقق نمونه ای مشتمل برکلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی میان سال1379 تا1386 را در نظر گرفته، روش های مورد استفاده جهت تحلیل نیز روش های همبستگی و آزمون های همبستگی نگار و ضریب تعیین وآزمون F همچنین رگرسیون می باشد. داده ها براساس داده های اعلام شده در آرشیو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
جهت انجام تحقیق ابتدا حجم نقدینگی به عنوان متغیرمستقل در نظر گرفته می شود و با آزمون و سنجش نوع و میزان ارتباط و همچنین سنجش رگرسیون آن با متغیرهای وابسته شاخص کل قیمت سهام و ارزش سهام مبادله شده وهمچنین تعداد سهام های مبادله شده در طول بازه مورد بررسی تصمیم گیری می شود. نتیجه کلی بیانگر عدم رابطه مشخص میان سیاست های پولی دولت و توسعه بازار سهام در ایران می باشد.

 

 

155صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 47000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


بررسی اثر جایگزینی بازارهای ارز و طلا بر بازار سهام

دسته بندی: حسابداری
322 بازدید

چکیده
بازارهای مالی هر کشور مهمترین بازارهای آن کشور محسوب می شوند. رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو رشد بازارهای مالی آنها می باشد. اگر کارکرد بازارهای مالی در جهت تامین وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور خوب باشد، شاهد رشد و توسعه اقتصادی و در مقابل چنانچه کارکرد آنها ضعیف باشد، عاملی در جهت فقر کشورها خواهند بود. بازارهای مالی انواع مختلفی دارند و هر کدام از آنها بسته به نوعشان به طور جداگانه دارای عوامل داخلی و تاثیرگذار می باشند که در شکل گیری اطلاعات مربوط به آنها از جمله شاخص قیمتی آنها دخیل می باشند. علاوه بر این عوامل داخلی که بازارها را تحت تاثیر قرار می دهند، ارتباط متقابل بین بازارها در زمانی که به سرعت مرزهای مالی برداشته می شوند، امری مهم به شمار می آید. امروزه بازار سهام در کشورها علی الخصوص کشورمان ایران، در میان بازارهای مالی جایگاه ویژه ای یافته است. بازار سهام یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکتها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. علاوه بر عوامل داخلی، ارتباطات کلیدی این بازار با سایر بازارهای مالی از جمله بازارهای ارز و طلا عامل موثری در روند شکل گیری اطلاعات و دیدگاههای طرفین بازار و قیمت سهام شرکتها می باشد. بازارهای طلا و ارز به عنوان بازارهای بااهمیتی در بسیاری از تحولات پولی و مالی بین المللی می باشند.
در این تحقیق، تاثیر شاخص قیمت طلا (قیمت سکه بهار آزادی) و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهانه طی دوره 1388 – 1376 و مدل اقتصادسنجی PARCH ارزیابی شده است. تخمین با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. نتایج حاکی از این بود که شاخص قیمت طلا (قیمت سکه) اثری منفی بر شاخص قیمت سهام دارد و طلا به عنوان یک رقیب جدی برای بازار سهام خصوصا در زمان رکود می باشد؛ در مقابل نرخ ارز اثری مثبت بر شاخص قیمت سهام داشت و به عنوان عاملی تقویت کننده بر شاخص قیمت سهام مدنظر قرار گرفت.

 

 

 173صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 


مقايسه قدرت تبیین مدل قيمت گذاری دارايی سرمايه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قيمت گذاری دارايی سرمايه ای تعديل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام تهران

دسته بندی: حسابداری
1594 بازدید

چكيده:
در این تحقیق این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک 100 شرکتی از بین جامعه مورد تحقیق انتخاب شده است. تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد. برای تائید فرضیه اصلی اول دو فرضیه فرعی مطرح می گردد که شامل: 1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. 2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی دوم عبارتست از، میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقیق ، آزمون قدرت تبیین تئوری مدل قیمت گذاری دارئیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده ، بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی برای تعیین ریسک و بازده می باشد. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد در فرضیه اصلی اول مدل C-CAPM رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل RA-CAPM دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد. همینطور نتیجه آزمون فرضیه دوم بیانگربرتری مدل RA-CAPM نسبت به C-CAPM بوده و گویای این مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM انحراف کمتری نسبت به مدل C-CAPMاز بازده واقعی دارد. 

 

 114صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 45000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 


بررسی درآمد زايی ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شرکتها

دسته بندی: حسابداری
1304 بازدید

 

چکیده
در پژوهش حاضر مطابق با فرضیه اول ، و با استفاده از داده‌هاي 100 شركت از مجموعه شركت‌هاي صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 85-89 به منظور مقايسه كشش قيمتي و همبستگي ماليات برارزش افزوده و ماليات بر سود شركتها نسبت به نرخ تورم با بهره‌گيري از روش‌هاي اقتصاد سنجي به بوته آزمون گذارده‌ايم. برای آزمون فرضیه دوم بر اساس اطلاعات موجود در اداره كل امور مالياتي استان مازندران در سال1389 ، از مجموع كل 19576 پرونده مالياتي شركتها ، تعداد 7856 پرونده ، مشمول ماليات بوده اند .در تحقيق حاضرنمونه اي با حجم 365 پرونده به صورت تصادفي از ادارات امور مالياتي شهرستا ن هاي استان مازندران انتخاب شد كه در نهايت ، اطلاعات مورد نياز در مورد 357 پرونده به صورت كامل استخراج گرديد. همچنين به دليل تفاوت به نسبت قابل توجه ، بين عملكرد شركتها و واحدهاي اقتصادي موجود در استان مازندران، تحليل آماري مربوط به اين واحدها در پنج سناريو صورت گرفته است. نتايج تخمين فرضیه اول ، به روش OLS نشان مي‌دهد، ميزان كشش قيمتي و همبستگي ماليات برارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شركتها نسبت به تورم بالاتر مي‌باشد، در نتيجه مي‌توان اين گزاره را مطرح كرد كه : ماليات برارزش افزوده نسبت به ماليات بر سود شركتها توانايي بيشتري براي افزايش درآمدهاي دولت در مقابل افزايش تورم داراست. نتايج حاصل از برآورد الگوهاي رگرسيوني و همچنين آزمون تفاوت ميانگين ها فرضیه دوم با استفاده از نرم افزار SPSS مالياتهاي كنوني و ماليات بر ارزش افزوده نشان مي دهد كه ماليات كنوني شركتها و واحدهاي اقتصادي استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آنها تغيير نكرده است . همچنين يكي ديگر از نتايج فرضیه دوم اين است كه خاصيت درآمدزایي ماليات بر ارزش افزوده در نرخ پايين 3 درصد مورد ترديد قرار دارد . لذا در مورد نرخ مناسب اين ماليات ؛ يعني نرخ 10 درصد كه در لايحه قبلي ماليات بر ارزش افزوده كشور ارايه شده و درحقيقت نرخي است كه اغلب كشورهاي جهان نيز در بدو معرفي ماليات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند پيشنهاد مي شود.
واژه‌های کلیدی:
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر سود شركت‌ها، مالیات بندی شرکت ها، تورم، كشش قيمتي.

 

180صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


تاثير متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1319 بازدید

چکیده
درمطالعه رفتار عوامل موثربربازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواندارتباط بخش مالی اقتصاد با بخش حقیقی اقتصادرا توضیح دهد از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرف دیگر آنچه برای سازمان بورس اوراق بهادار ایران، کارگزاران ومقام های مالیاتی حائز اهمیت است حجم معاملات سهام می باشدکه تحت تاثیر عوامل مختلف بویژه متغیر کلان اقتصادی قرار دارد. لذا دراين پژوهش شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر آن بر حجم معاملات سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره زمانی 5 ساله(1388-1384) مورد بررسی قرار داده ایم وپنج فرضیه فرعی همچون رابطه بین( شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص بهای کالاوخدمات مصرفی،بهای کالای صادراتی و نرخ ارز) با حجم معاملات سهام یک بار بدون دخالت متغیرهای کنترل و یکبار با دخالت متغیرهای کنترل در این تحقیق در نظرگرفته شده است. برای آزمون فرضیات از مدل های آزمون كولموگروف–اسميرنوف، آزمونF، براي آزمون اين فرضيه ها بدون دخالت متغير هاي كنترل از تحليل رگرسيون به روش Enter استفاده شده است و براي اجراي رگرسيون با دخالت متغير هاي كنترل از روش stepwise استفاده شد.نتايج،مبين اين است كه بین( شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص بهای کالاوخدمات مصرفی،بهای کالای صادراتی و نرخ ارز) و حجم معاملات سهام بدون دخالت متغیرهای کنترل رابطه وجود داردو با دخالت متغیرهای کنترل رابطه برقرار نمی شود. با تایید پنج فرضیه فرعی می‌توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای کلان اقتصادی وحجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدون دخالت متغیرهای کنترل رابطه وجوددارد.
واژگای کلیدی:
شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت عمده فروشی،شاخص بهای کالا وخدمات مصرفی، بهای کالای صادراتی، نرخ ارز و حجم معاملات

 

 

200صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تجزیه و تحلیل سیستم هزینه یابی بانک پارسیان و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقاء آن

دسته بندی: حسابداری
1207 بازدید

تجزیه و تحلیل سیستم هزینه یابی بانک پارسیان و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقاء آن

 

مدیریت هزینه : عبارت است از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه ها با کاربست ابزارها انجام می دهد. که با توجه به مقاله منبع در این پژوهش مدیریت هزینه را با دو بعد شناسایی و کنترل هزینه یابی مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار می دهیم. آقای عالی ور در کتاب خود می گوید: سود یا زیان خالص به ترتیب عبارتست از مازاد یا کمبود درآمدها نسبت به هزینه های برای یک دوره مالی معین که معرف افزایش یا کاهش خالص در حقوق صاحبان سرمایه و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود. درنتیجه این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر مدیریت هزینه با سودآوری بانک پرداخته شده است. روش نمونه گیری دراین پژوهش، نمونه گیری تصادفي طبقه بندي شده می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک پارسیان استان کردستان (346نفر) است که باتوجه به آن حجم نمونه از طریق فرمول کوچران، برابر 182 نفر تعیین شد. اهداف این تحقیق کاربردی و مهمترین آن بررسی اینکه آیا مدیریت صحیح هزینه ها می تواند از طریق کاهش هزینه ها، سود را در بانک پارسیان افزایش داد. و روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. داده های مربوط به متغیرها به وسیله پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، جمع آوری گردید. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار علوم اجتماعی (spss) انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از این است که رابطه بین سیستم هزینه یابی کارآمد و سودآوری بانکها معنادار است و رابطه بین شناسایی و کنترل هزینه های مالی و همچنین غیرمالی با سودآوری نیز معناداراست بدین طریق فرضیه های اصلی و فرعی این تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. و چون عدد بدست آمده برای هزینه های غیرمالی بیشتر بوده تاثیر این مولفه بر سودآوری بانکها به مراتب بیشتر از هزینه های مالی می باشد و و با آزمون کروسکال-والیس متوجه شدیم که نظریات کارکنان (از نظر جنسیت، سابقه کار، سن، پست سازمانی، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات) راجع به مدیریت هزینه وسودآوری سازمان یکسان نمی باشد.
کلیدواژه ها:
بانک، شناسایی و کنترل هزینه های مالی، شناسایی و کنترل هزینه های غیرمالی، مدیریت هزینه، سودآوری.

 


150صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت 54000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید